ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021
Τμήμα Ειδικού Ληξιαρχείου

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΕ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

1. Οι διορθώσεις σε ληξιαρχική πράξη γέννησης απαιτούν τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

Δικαιολογητικά :

– επικυρωμένο αντίγραφο της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης ,
– έκθεση επίδοσης,
– πιστοποιητικό της Γραμματείας του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση περί μη άσκησης τακτικών ή έκτακτων ένδικων μέσων, το οποίο να έχει εκδοθεί ένα μήνα μετά την έκθεση επίδοσης.

Αιτούνται από τους γονείς ή το ίδιο το τέκνο, εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος, ή από τον παραστάντα δικηγόρο εφοδιασμένο με ειδικό πληρεξούσιο (Άρθρο 10 παρ.1 του Ν. 344/1976 ή από τρίτο πρόσωπο, εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

2. Διορθώσεις σφαλμάτων προφανώς από παραδρομή, που δεν αφορούν τον τόπο, την ημέρα, το μήνα, το έτος και την ώρα γέννησης, ούτε σφάλματα τονισμού, γραμματικών και φθογγολογικών κανόνων, μπορούν να γίνουν με άδεια του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

Δικαιολογητικά :

– Επίσημα έγγραφα τα οποία να αποδεικνύουν την ζητούμενη διόρθωση,
– Άδεια του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (σχολή Ευελπίδων, κτίριο 16, γραφείο 8-10)

Αιτούνται από τους γονείς ή το ίδιο το τέκνο, εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος, ή από τρίτο πρόσωπο, εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

3. Διορθώσεις σφαλμάτων προφανώς από παραδρομή, που αφορούν τον τονισμό ή τους γραμματικούς και φθογγολογικούς κανόνες, μπορούν να γίνουν με άδεια του Προϊσταμένου της Δ/νσης του Ειδικού Ληξιαρχείου.

Αιτούνται από τους γονείς ή το ίδιο το τέκνο, εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος, ή από τρίτο πρόσωπο, εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου, προσκομίζοντας σχετικό πιστοποιητικό το οποίο να αποδεικνύει την αιτούμενη διόρθωση.