ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 20 Μαΐου 2024
Τμήμα Ειδικού Ληξιαρχείου

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΕ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΑΜΟΥ

  1. Οι διορθώσεις σε ληξιαρχική πράξη γάμου απαιτούν τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

Δικαιολογητικά :

– επικυρωμένο αντίγραφο της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης,
– έκθεση επίδοσης,
– πιστοποιητικό της Γραμματείας του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση περί μη άσκησης τακτικών ή έκτακτων ένδικων μέσων, το οποίο να έχει εκδοθεί ένα μήνα μετά την έκθεση επίδοσης.

Αιτούνται από έναν εκ των δύο συζύγων ή από δικηγόρο εφοδιασμένο με ειδικό πληρεξούσιο (Άρθρο 10 παρ.1 του Ν. 344/1976) ή από τρίτο πρόσωπο, εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

  1. Διορθώσεις σφαλμάτων τα οποία δεν αφορούν τον τόπο, την ημέρα, το μήνα, το έτος και την ώρα γάμου, ούτε σφάλματα τονισμού, γραμματικών και φθογγολογικών κανόνων, μπορούν να γίνουν με άδεια του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

Δικαιολογητικά :

– επίσημα έγγραφα τα οποία να αποδεικνύουν την ζητούμενη διόρθωση,
– άδεια του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (σχολή Ευελπίδων, κτίριο 16, γραφείο 8-10).

Αιτούνται από έναν εκ των δυο συζύγων ή από τρίτο πρόσωπο, εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

Ειδικά για τη συμπλήρωση του βαθμού γάμου απαιτείται υπεύθυνη δήλωση κάθε συζύγου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται ο βαθμός γάμου (Α’, Β’, κλπ)

  1. Διορθώσεις σφαλμάτων προφανώς από παραδρομή, που αφορούν στον τονισμό, τους γραμματικούς και φθογγολογικούς κανόνες, ή λάθη εκ παραδρομής που προκύπτουν κατόπιν σύγκρισης με το αρχείο της Υπηρεσίας μας, μπορούν να γίνουν με άδεια του Προϊσταμένου της Δ/νσης του Ειδικού Ληξιαρχείου.

Αιτούνται από έναν εκ των δυο συζύγων ή από τρίτο πρόσωπο, εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου και σχετικό πιστοποιητικό το οποίο να αποδεικνύει την αιτούμενη διόρθωση.