ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 11 Δεκέμβριος 2019
Τμήμα Ειδικού Ληξιαρχείου

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΑΜΟΥ

1. Ανάκτηση πατρικού επωνύμου

Γυναίκες που σύναψαν έγκυρο γάμο σύμφωνα με το ισχύον Ελληνικό δίκαιο κατά το χρόνο τέλεσής του, πριν την 18/2/1983, δύνανται να επανακτήσουν το πατρικό τους επώνυμο με αυτοπρόσωπη εμφάνιση και υποβολή σχετικής δήλωσης στη Διεύθυνση Ειδικού Ληξιαρχείου ή στον Έλληνα Πρόξενο του τόπου κατοικίας τους στην αλλοδαπή.

2. Προσθήκη του επωνύμου του ενός συζύγου στο επώνυμο του άλλου

Για την προσθήκη του επωνύμου του ενός συζύγου στο επώνυμο του άλλου συζύγου, απαιτείται κοινή δήλωση των συζύγων στην Υπηρεσία μας ή στην αρμόδια Προξενική αρχή στην περίπτωση που διαμένουν στο εξωτερικό.
Δεν παρέχεται η δυνατότητα προσθήκης όταν ο ένας τουλάχιστον εκ των συζύγων ήταν αλλοδαπός κατά το χρόνο τέλεσης του γάμου και το επώνυμο των συζύγων ρυθμίστηκε με βάση το άρθρο 14 του Αστικού Κώδικα, όπως αυτό ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο τέλεσης του γάμου από αλλοδαπό ουσιαστικό δίκαιο και όχι από το Ελληνικό.

3. Άλλες μεταβολές

Μεταβολές που συνέβησαν μετά τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης γάμου λόγω ακυρώσεως γάμου, προσθήκης ή μεταβολής ονόματος, επωνύμου, ιθαγένειας ή θρησκεύματος καταχωρίζονται στο περιθώριο της ληξιαρχικής πράξης γάμου μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία που συνέβησαν. Δηλώνονται από έναν από τους δύο συζύγους ή τρίτο πρόσωπο εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, επιδεικνύοντας την αστυνομική του ταυτότητα ή το διαβατήριο.
Αν η μεταβολή δηλωθεί μετά τις τριάντα ημέρες απαιτείται και η κατάθεση παράβολου χαρτοσήμου ως εξής :
– εάν η καταχώριση γίνεται έως 30 ημέρες από την μεταβολή, δεν απαιτείται παράβολο.
– Από 30 έως 120 ημέρες το παράβολο είναι 4,50 ευρώ + 20% υπέρ Ο.Γ.Α. = 5.40 ευρώ πραγματικής αξίας
– Μετά τις 120 ημέρες το παράβολο είναι 13,00 ευρώ +20% υπέρ Ο.Γ.Α. = 15.60 ευρώ πραγματικής αξίας