ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 22 Ιουλίου 2024
Τμήμα Ειδικού Ληξιαρχείου

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΑΜΟΥ

Από 01.01.2022 στο Ειδικό Ληξιαρχείο καταχωρίζονται μόνο όσες μεταβολές αστικής κατάστασης αφορούν σε ληξιαρχικές πράξεις που έχουν καταχωριστεί από το Ειδικό Ληξιαρχείο.

Επιπλέον, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να απευθύνονται στο Ειδικό Ληξιαρχείο, προκειμένου να συνταχθεί έκθεση για μεταβολή της αστικής κατάστασης Έλληνα πολίτη που έλαβε χώρα στην αλλοδαπή, σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις των εδαφίων α, β, γ, ε και στ της παραγράφου 1 της υπ’ αρ. 45927/18-6-2021 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2705/Β΄/24-06-2021). Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι μεταβολές καταχωρίζονται μόνο στο κατά τόπον αρμόδιο έμμισθο Ελληνικό Προξενείο.

 1. Προσθήκη του επωνύμου του ενός συζύγου στο επώνυμο του άλλου
  Σύζυγοι που σύναψαν έγκυρο γάμο σύμφωνα με το ισχύον Ελληνικό δίκαιο μετά από
  τη 18/2/1983 μπορούν να προβούν στην προσθήκη του επωνύμου του ενός συζύγου
  στο επώνυμο του άλλου.
  Για την προσθήκη του επωνύμου του ενός συζύγου στο επώνυμο του άλλου συζύγου,
  απαιτείται κοινή δήλωση των συζύγων υποβάλλοντας συμπληρωμένη Υπεύθυνη
  Δήλωση του Ν. 1599/86 στην Υπηρεσία μας ή στην αρμόδια Προξενική αρχή στην
  περίπτωση που διαμένουν στο εξωτερικό.
  → ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν παρέχεται η δυνατότητα προσθήκης όταν ο ένας τουλάχιστον
  εκ των συζύγων ήταν αλλοδαπός κατά το χρόνο τέλεσης του γάμου και το επώνυμο
  των συζύγων ρυθμίστηκε με βάση το άρθρο 14 του Αστικού Κώδικα, όπως αυτό
  ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο τέλεσης του γάμου από αλλοδαπό ουσιαστικό δίκαιο
  και όχι από το Ελληνικό.
  2. Ανάκτηση πατρικού επωνύμου (πριν τη 18/2/1983)
  Ελληνίδες και αλλοδαπές που σύναψαν έγκυρο γάμο σύμφωνα με το ισχύον
  Ελληνικό δίκαιο κατά το χρόνο τέλεσής του, πριν την 18/2/1983, δύνανται να
  επανακτήσουν το πατρικό τους επώνυμο με αυτοπρόσωπη εμφάνιση και υποβολή
  σχετικής δήλωσης στο Τμήμα Ειδικού Ληξιαρχείου ή στον Έλληνα Πρόξενο του
  τόπου κατοικίας τους στην αλλοδαπή.
  3. Άλλες μεταβολές
  Οι ανωτέρω μεταβολές που συνέβησαν μετά τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης
  γάμου λόγω ακυρώσεως γάμου, διαζυγίου, προσθήκης ή μεταβολής ονόματος,
  ιθαγένειας ή θρησκεύματος καταχωρίζονται στο περιθώριο της ληξιαρχικής πράξης
  γάμου μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία που συνέβησαν.
  Δηλώνονται από έναν από τους δύο συζύγους ή τρίτο πρόσωπο ή δικηγόρο
  εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, επιδεικνύοντας την
  αστυνομική του ταυτότητα ή το διαβατήριο.

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ
Αν η μεταβολή δηλωθεί μετά τις τριάντα ημέρες απαιτείται και η κατάθεση
παράβολου (άρθρο 33 ν. 4674/2020) ως εξής :

– Εάν η καταχώριση γίνεται έως 30 ημέρες από την μεταβολή, δεν απαιτείται
παράβολο.

– Από 30 έως 90 ημέρες το παράβολο είναι είναι 30 ευρώ (κωδικός ηλεκτρονικού
παραβόλου: 3828).

– Μετά τις 90 ημέρες το παράβολο είναι 60 ευρώ (κωδικός ηλεκτρονικού
παραβόλου: 3829).

– Επισημαίνεται ότι η Υπηρεσία μας δύναται να αιτηθεί την προσκόμιση περαιτέρω
εγγράφων/ δικαιολογητικών, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Για περισσότερες
πληροφορίες που αφορούν μεταβολές ληξιαρχικών πράξεων γάμου απευθυνθείτε
στην Υπηρεσία μας τις ώρες και ημέρες που δεχόμαστε κοινό.