ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 04 Φεβρουαρίου 2023
Τμήμα Ειδικού Ληξιαρχείου

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

  1. Αν η βάπτιση έχει τελεστεί στην Ελλάδα:

Από 01.01.2022 στο Ειδικό Ληξιαρχείο καταχωρίζονται μόνο βαπτίσεις που αφορούν σε ληξιαρχικές πράξεις γέννησης που έχουν καταχωριστεί από το Ειδικό Ληξιαρχείο.

Δικαιολογητικά:

– Πρωτότυπο πιστοποιητικό βάπτισης (βεβαίωση) από τον ιερέα που τέλεσε τη βάπτιση.

– Η βάπτιση δηλώνεται από τους γονείς ή το ίδιο το τέκνο εφόσον έχει συμπληρώσει το 14ο έτος, ή από συγγενείς μέχρι τρίτου βαθμού ή τον ανάδοχο, ή από τρίτο πρόσωπο, εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

– Επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η βάπτιση μπορεί επίσης να καταχωρηθεί στο Ληξιαρχείο του Δήμου που ανήκει ο ιερός ναός στον οποίο τελέστηκε το μυστήριο. (Έκθεση Βάπτισης ).

  1. Αν η βάπτιση έχει τελεστεί στο εξωτερικό:
    • Αν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης από Ελληνικό Προξενείο:

Η βάπτιση καταχωρείται στο περιθώριο της ήδη συνταχθείσας προξενικής ληξιαρχικής πράξης γέννησης.

    • Αν υπάρχει πιστοποιητικό βάπτισης από Εκκλησία:

Από 01.01.2022 στο Ειδικό Ληξιαρχείο καταχωρίζονται μόνο βαπτίσεις που αφορούν σε ληξιαρχικές πράξεις γέννησης που έχουν καταχωριστεί από το Ειδικό Ληξιαρχείο.

Επιπλέον, συντάσσονται εκθέσεις βάπτισης σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις των εδαφίων β, γ, ε και στ της παραγράφου 1 της υπ’ αρ. 45927/18-6-2021 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2705/Β΄/24-06-2021).

Δικαιολογητικά:

– Πρωτότυπο πιστοποιητικό βάπτισης ή γέννησης-βάπτισης της ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στο εξωτερικό -μεταφρασμένο επίσημα στα Ελληνικά εάν χρειάζεταιi – επικυρωμένο από την αντίστοιχη Εκκλησιαστική Αρχή στην Αθήνα (Μονή Πετράκη, Ιασίου 1, Αθήνα – πίσω από τη στάση «μετρό Ευαγγελισμός»).

– Η βάπτιση δηλώνεται από τους γονείς ή το ίδιο το τέκνο εφόσον έχει συμπληρώσει το 14ο έτος, ή από συγγενείς μέχρι τρίτου βαθμού ή τον ανάδοχο, ή από τρίτο πρόσωπο, εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

– Επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η βάπτιση έχει τελεστεί από άλλη εκκλησία/δόγμα πρέπει να επικυρωθεί από τις αντίστοιχες Εκκλησιαστικές Αρχές στην Ελλάδα.

ΕΙΔΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν κατά τη γέννηση έχει δοθεί όνομα διαφορετικό από της βαπτίσεως (ονοματοδοσία) το κύριο όνομα του τέκνου δεν αλλάζει μετά την βάπτιση, διότι η ονοματοδοσία δεν ανακαλείται. Η αλλαγή μπορεί να γίνει μόνο με δικαστική απόφαση (άρθρο 13 και άρθρο 25 του Ν. 344/76).

—————————–
i Γίνονται αποδεκτές οι επίσημες μεταφράσεις που πραγματοποιούνται από πιστοποιημένους μεταφραστές του Υπουργείου Εξωτερικών, ή από εξουσιοδοτημένο μόνιμο υπάλληλο της οικείας προξενικής αρχής ή από Έλληνα δικηγόρο, ο οποίος θα πρέπει να είναι μέλος οποιουδήποτε Δικηγορικού Συλλόγου της Ελλάδας και να υπογράφει ως «ο μεταφράσας» δικηγόρος ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου.