ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 20 Μαΐου 2024
Τμήμα Ειδικού Ληξιαρχείου

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

  • Η βάπτιση (κατ’ άρθρο 27 ν. 344/1976 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) έχει ως αποτέλεσμα την κτήση θρησκεύματος και όχι την κτήση κυρίου ονόματος
  • Η δήλωση και η καταχώριση της βάπτισης στο ληξιαρχείο έχει ως αποτέλεσμα την αναγραφή του θρησκεύματος και όχι του κυρίου ονόματος
  • Η βάπτιση δηλώνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου της βάπτισης, ή στο ληξιαρχείο όπου έχει καταχωριστεί η γέννηση .

Από 01.01.2022 στο Ειδικό Ληξιαρχείο καταχωρίζονται βαπτίσεις που αφορούν σε ληξιαρχικές πράξεις γέννησης που έχουν καταχωριστεί από το Ειδικό Ληξιαρχείο.

  1. Αν η βάπτιση έχει τελεστεί στην Ελλάδα:

Δικαιολογητικά:

– Πρωτότυπο πιστοποιητικό βάπτισης (βεβαίωση) από τον ιερέα που τέλεσε τη βάπτιση.

– Η βάπτιση δηλώνεται από τους γονείς ή το ίδιο το τέκνο εφόσον έχει συμπληρώσει το 14ο έτος, ή από συγγενείς μέχρι τρίτου βαθμού ή τον ανάδοχο, ή από τρίτο πρόσωπο, εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

– Επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η βάπτιση μπορεί επίσης να καταχωρηθεί στο Ληξιαρχείο του Δήμου που ανήκει ο ιερός ναός στον οποίο τελέστηκε το μυστήριο. (Έκθεση Βάπτισης).

  1. Αν η βάπτιση έχει τελεστεί στο εξωτερικό:

Επιπλέον, συντάσσονται εκθέσεις βάπτισης σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις των εδαφίων β, γ, ε και στ της παραγράφου 1 της υπ’ αρ. 45927/18-6-2021 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2705/Β΄/24-06-2021).

Δικαιολογητικά:

– Πρωτότυπο πιστοποιητικό βάπτισης ή γέννησης-βάπτισης της ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στο εξωτερικό -μεταφρασμένο επίσημα στα Ελληνικά εάν χρειάζεταιi – επικυρωμένο από την αντίστοιχη Εκκλησιαστική Αρχή στην Αθήνα (Μονή Πετράκη, Ιασίου 1, Αθήνα – πίσω από τη στάση «μετρό Ευαγγελισμός»).

– Η βάπτιση δηλώνεται από τους γονείς ή το ίδιο το τέκνο εφόσον έχει συμπληρώσει το 14ο έτος, ή από συγγενείς μέχρι τρίτου βαθμού ή τον ανάδοχο, ή από τρίτο πρόσωπο, εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

– Επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η βάπτιση έχει τελεστεί από άλλη εκκλησία/δόγμα πρέπει να επικυρωθεί από τις αντίστοιχες Εκκλησιαστικές Αρχές στην Ελλάδα.

Με την προσκόμιση παλαιάς δήλωσης βάπτισης τέκνου στο εξωτερικό προσδιορίζεται μόνο το θρήσκευμα και δεν καθορίζεται το όνομα του τέκνου.

ΕΙΔΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κύριο όνομα του τέκνου δεν αλλάζει με την βάπτιση, διότι η ονοματοδοσία δεν ανακαλείται. Η αλλαγή μπορεί να γίνει μόνο με δικαστική απόφαση (άρθρο 13 και άρθρο 25 του Ν. 344/76).

ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ

Η ονοματοδοσία ανηλίκου (κατ’ άρθρο 25 ν.344/1976 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) έχει ως αποκλειστικούς φορείς τους γονείς που ασκούν τη γονική μέριμνά του.

  • Πραγματοποιείται με δήλωση του κυρίου ονόματος του τέκνου προς τον ληξίαρχο, οποίος είναι το μόνο – κατά νόμο – αρμόδιο όργανο του Κράτους προς το οποίο απευθύνεται η σχετική δήλωση των γονέων και υπογράφεται από αυτούς στην ληξιαρχική πράξη.
  • Η ονοματοδοσία δηλώνεται στο Ληξιαρχείο όπου έχει καταχωριστεί η γέννηση αλλά δύναται να δηλωθεί και στο Ληξιαρχείο του τόπου κατοικίας των γονέων όπου και συντάσσεται έκθεση ονοματοδοσίας.

Σε ληξιαρχικές πράξεις γέννησης του Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών στις οποίες δεν είναι καταχωρισμένο  κύριο όνομα τέκνου, η προσθήκη κυρίου ονόματος  (ονοματοδοσία) είναι δυνατό να γίνει :

α) μέσω έκθεσης ονοματοδοσίας από τον οικείο Δήμο-Ληξιαρχείο του τόπου κατοικίας του/της ενδιαφερόμενου/ης ή του οικείου Έλληνα Προξένου της περιοχής στο εξωτερικό όπου κατοικεί ο/η ενδιαφερόμενος/η.

ή

β) με την αυτοπρόσωπη προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του/της ενδιαφερόμενου/-ης, ταυτότητας ή/και διαβατηρίου σε ισχύ ή/και πρόσφατης νομίμως επικυρωμένης και επίσημα μεταφρασμένης αλλοδαπής ληξιαρχικής πράξη γέννησης (Ληξιάρχου επιχώριας αρχής).


i Γίνονται αποδεκτές οι επίσημες μεταφράσεις που πραγματοποιούνται από πιστοποιημένους μεταφραστές του Υπουργείου Εξωτερικών, ή από εξουσιοδοτημένο μόνιμο υπάλληλο της οικείας προξενικής αρχής ή από Έλληνα δικηγόρο, ο οποίος θα πρέπει να είναι ενεργό μέλος οποιουδήποτε Δικηγορικού Συλλόγου της Ελλάδας και να υπογράφει ως «ο μεταφράσας» δικηγόρος ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου.