ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 20 Μαΐου 2024
Αστική & Δημοτική Κατάσταση

Θεσμικό Πλαίσιο

Ν. 344/1976 -Άρθρο 14- (Περί Ληξιαρχικών Πράξεων), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Ν. 3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων)
Π.Δ. 497/1991 (Κώδικας Δημοτολογίων)
ΦΕΚ 6870 Τεύχος Β 29-12-2022 – Αριθμ. 90294
Απόφαση 90294/27-12-2022 “Απαιτούμενα δικαιολογητικά και προϋποθέσεις για την ενέργεια εγγραφών, διαγραφών, μεταβολών κ.λπ. στο δημοτολόγιο”
Αναγκαίες προσαρμογές του πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία “Μητρώο Πολιτών” του άρθρου 115 του ν.4483/2017 (ΦΕΚ  107 Α’), για προσθήκη πεδίου Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), στο υποσύστημα Δημοτολογίου, σύμφωνα με το άρθρο 2 του π.δ. 497/1991 (ΦΕΚ 180 Α’), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α’)
Υ.Α. ΤΑΔΚ 638/2016 (Δημοτολογική εγγραφή Συμφώνων Συμβίωσης)
Απόφαση αρ. 9_2002 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης
Απόφαση υπ. αρ. 52_2002 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Π. Χ. περί μη αναγραφής σε πιστοποιητικά του τρόπου κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας
Απόφαση υπ. αρ. 143_2001 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Π. Χ. περί μη αναγραφής υιοθεσίας σε πιστοποιητικά
Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 193/2015 (Περί διόρθωσης του στοιχείου “Χώρα γέννησης” στο Εθνικό Δημοτολόγιο)
Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 676/1992 (Μεταδημότευση χωρίς την προϋπόθεση της διετούς κατοικίας)
Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 73/1994 (Χορήγηση Πιστοποιητικών από Δημοτολόγιο – Αντίγραφα & Αποσπάσματα ΛΠ)
Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 318/2002 (Συμπλήρωση των ελλειπόντων στοιχείων στις εγγραφές στο Δημοτολόγιο των προσώπων που γεννήθηκαν εκτός γάμου)
Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 252/2003 (Μη επιτρεπτή η μεταφορά άγαμου ενηλίκου σε νέα μερίδα του ίδιου δήμου λόγω ενηλικίωσης)

Εγκύκλιος 70/2023 – Νέες διατάξεις για τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά εγγραφής στο Δημοτολόγιο, εκκρεμείς υποθέσεις Μητρώων Αρρένων και λοιπά θέματα
Εγκύκλιος 762/2022 – Διατάξεις περί κατάργησης υποχρέωσης τήρησης βιβλίων Μητρώων Αρρένων
Εγκύκλιος 13/2016 (Οδηγίες για δημοτολογική τακτοποίηση Συμφώνων Συμβίωσης)
Εγκύκλιος 14/Φ.97920/2544/6-3-2003 (Περί της αριθμ. 14/2003/3718/15-1-2003 ατομικής γνωμοδότησης του Γραφείου του Νομικού Συμβούλου που αφορά Διατήρηση συζυγικού επωνύμου γυναικών εξαιτίας εσφαλμένης εκ παραδρομής εγγραφής στα δημοτολόγια με αυτό)
Εγκύκλιος 23/2008 (Εγχειρίδιο Λειτουργίας Δημοτολογίου)
Εγκύκλιος 43/2010 (Κατάρτιση νέου Δημοτολογίου και Μητρώου Αρρένωντων νέων δήμων που συστήνονται με το Ν. 3852/2010)
Εγκύκλιος 42/2011 (Συγχωνεύσεις οικογενειακών μερίδων μετά την εφαρμογή του Καλλικράτη)
Εγκύκλιος 14/2011 (Τίτλοι υπηρεσιών και σφραγίδες των Δήμων, Περιφερειών, Ν.Π.Δ.Δ. και ιδρυμάτων αυτών)
Εγκύκλιος 7/2018 (Κατάρτιση Μητρώων Αρρένων γεννηθέντων το έτος 2017)
Εγκύκλιος 8/2017 (Κατάρτιση Μητρώων Αρρένων γεννηθέντων το έτος 2016)
Εγκύκλιος 8/2016 (Κατάρτιση Μητρώων Αρρένων γεννηθέντων το έτος 2015)
Εγκύκλιος 9/2015 (Κατάρτιση Μητρώων Αρρένων γεννηθέντων το έτος 2014)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας
Κανονισμός (Ε.Ε.) 2016/1191 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2016, για την προώθηση της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών και των επιχειρήσεων μέσω της απλούστευσης των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για την τροποποίηση του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1024/2012
Εφαρμογή του Κανονισμού(Ε.Ε.)2016/1191

Χρήσιμα Έγγραφα

Περί χειρισμού υποθέσεων πολιτών χωρίς Μητρώα Αρρένων
Διευκρινίσεις περί της υπ’ αριθ. πρωτ. 90294/29.12.2022 Απόφασης Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 6870 Β΄)
Διαγραφή αποβιώσαντα από τα Μητρώα Αρρένων χωρίς ΛΠ Θανάτου
Διαγραφή διπλοεγγεγραμμένων στα Μητρώα Αρρένων
Περί δημοτικότητας και επιμέλειας
Σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης μετά από Απόφαση Καθορισμού Ιθαγένειας
Περί ιθαγένειας, δημοτολογικής τακτοποίησης και αδηλώτων
Πιστοποιητικά Δημοτολογίου
Λειτουργία του Δημοτολογίου και έκδοση πιστοποιητικών δημοτολογίων
Χορήγηση πιστοποιητικών δημοτολογίων
Χορήγηση πιστοποιητικών από τα δημοτολόγια (I)
Χορήγηση πιστοποιητικών απο τα δημοτολόγια (ΙI)
Χορήγηση πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης σε τρίτους
Εκπροσώπηση πολιτών από δικηγόρους
Ληξιαρχικές Πράξεις γέννησης συνταγμένες βάσει ψευδών υπεύθυνων δηλώσεων
Περί μη σύνταξης ληξιαρχικής πράξης γάμου
Δημιουργία οικογενειακής μερίδας Σ.Σ.
Έκδοση πιστοποιητικών για τη βεβαίωση της ιδιότητας του Δημότη που χορηγούνται για τις προκηρύξεις – ανακοινώσεις πρόσληψης προσωπικού της ΔΕΗ
Επώνυμο και δημοτικότητα αναγνωρισθέντος τέκνου
Ερώτημα περί δημοτολογικής τακτοποίησης ύστερα από ακύρωση γάμου
Δημοτολογική τακτοποίηση ανήλικων τέκνων λόγω διαζυγίου
Επαναλαμβανόμενες Αιτήσεις Πολιτών για το ίδιο Θέμα
Επώνυμο Ελλήνων μετά την τέλεση του γάμου
Επώνυμο αλλοδαπών, συζύγων Ελλήνων
Επώνυμο συζύγων
Παροχή Πληροφοριών-Εγγραφή Ανηλίκου
Δημοτολογική τακτοποίηση ανήλικου τέκνου
Δημοτικότητα Ανηλίκου
Δημοτολογική εγγραφή λόγω απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας
Δημοτολογική εγγραφή Ελλήνων μονίμων κατοίκων εξωτερικού
Δημοτολογική εγγραφή πολιτογραφημένων
Αλλαγή τόπου γέννησης λόγω αλλαγής συνόρων
Έκδοση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών
Περί χορήγησης πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών σε δικηγόρο
Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών (I)
Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών (II)
Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών (III)
Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών (ΙV)
Περί αναγραφής θετού τέκνου σε πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών
Μεταβολή στοιχείων στο Δημοτολόγιο
Μεταβολή κυρίου ονόματος πολιτογραφημένου αλλοδαπού – Διόρθωση εσφαλμένων στοιχείων στα Δημοτολόγια και τα Μητρώα Αρρένων
Περί μεταβολής θρησκεύματος ανηλίκου σε ληξιαρχική πράξη γέννησης
Πιστοποιητικό αγαμίας (I)
Πιστοποιητικό αγαμίας (II)
Πιστοποιητικό αγαμίας (ΙΙΙ)
Πιστοποιητικό αγαμίας (ΙV)
Δυνατότητα Χορήγησης Πρωτότυπων Αλλοδαπών Εγγράφων
Βεβαίωση ταυτοπροσωπίας ανήλικων αλλοδαπών
Χορήγηση Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας σε αλλοδαπό
Πιστοποιητικό Ταυτοπροσωπίας (I)
Πιστοποιητικό Ταυτοπροσωπίας (II)
Χορήγηση Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας
Βεβαίωση περιεχομένου αλλοδαπών εγγράφων
Βεβαίωση περιεχομένου ιδιωτικών αλλοδαπών εγγράφων
Βεβαίωση εν ζωή ελλήνων πολιτών σε έντυπα ασφαλιστικών οργανισμών της αλλοδαπής (έγγραφο του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.)
Βεβαίωση εν ζωή σε αλλοδαπά έγγραφα
Συμπλήρωση κοινοτικών εντύπων Ε 401
Κατάργηση Μεταφραστικής Υπηρεσίας ΥΠΕΞ
Νέο σύστημα επίσημης μετάφρασης
Μεταδημότευση υποψήφιου δημοτικού συμβούλου
Αλλαγή κυρίου ονόματος & επωνύμου βάσει δικαστικής απόφασης αναγνώρισης δεδικασμένου
Αναγνώριση δεδικασμένου αλλοδαπής πράξης περί αλλαγής κυρίου ονόματος
Καταχώριση λύσης γάμου σε ληξιαρχική πράξη και δημοτολόγιο
Περί καταχώρησης λύσης γάμου στην οικεία ληξιαρχική πράξη
Περί καταχώρησης λύσης γάμου
Νομιμότητα πράξη αναγνώρισης
Συμπλήρωση στοιχείου “επώνυμο μητέρας” στα πιστοποιητικά για έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
Μεταδημότευση ανήλικων τέκνων
Άρση Αντιρρήσεως Ελλάδος για προσχώρηση Αλβανίας σε Σύμβαση Χάγης 5ης Οκτωβρίου 1961 (Apostille)
Κύρωση Σύμβασης περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων
Τρόπος αναγραφής ονόματος και επωνύμου με δύο συνθετικά