ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024
Τμήμα Ειδικού Ληξιαρχείου

ΙΕΡΟΛΟΓΗΣΗ

  1. Αν η ιερολόγηση έχει τελεστεί στην Ελλάδα :

Από 01.01.2022 στο Ειδικό Ληξιαρχείο καταχωρίζονται μόνο ιερολογήσεις που αφορούν σε ληξιαρχικές πράξεις γάμου που έχουν καταχωριστεί από το Ειδικό Ληξιαρχείο.

Δικαιολογητικά :

Πρωτότυπο πιστοποιητικό τέλεσης θρησκευτικού γάμου από τον ιερέα που τέλεσε το γάμο.

Δηλώνεται από έναν εκ των δύο συζύγων ή από τρίτο πρόσωπο, εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

Επίσης μπορεί η ιερολόγηση να καταχωριστεί με έκθεση ιερολόγησης από τον Ληξίαρχο του τόπου τέλεσης, με την προσκόμισή της στην Υπηρεσία μας ή με αλληλογραφία.

  1. Αν η ιερολόγηση έχει τελεστεί στο εξωτερικό :

2.1. Αν έχετε ληξιαρχική πράξη γάμου από Ελληνικό Προξενείο :

Η ιερολόγηση καταχωρείται στο περιθώριο της ήδη συνταχθείσας προξενικής ληξιαρχικής πράξης γάμου.

2.2. Αν έχετε πιστοποιητικό γάμου από Εκκλησία :

Από 01.01.2022 στο Ειδικό Ληξιαρχείο καταχωρίζονται μόνο ιερολογήσεις που αφορούν σε ληξιαρχικές πράξεις γάμου που έχουν καταχωριστεί από το Ειδικό Ληξιαρχείο.

Επιπλέον, συντάσσονται εκθέσεις ιερολόγησης σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις των εδαφίων β, γ, ε και στ της παραγράφου 1 της υπ’ αρ. 45927/18-6-2021 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2705/Β΄/24-06-2021).

 

Δικαιολογητικά :

– Πρωτότυπο πιστοποιητικό γάμου της Εκκλησίας με επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά.
– Επικύρωση του πιστοποιητικού από την αντίστοιχη Εκκλησιαστική αρχή
στην Αθήνα.

Δηλώνεται από έναν εκ των δυο συζύγων ή από τρίτο πρόσωπο, εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

Στην περίπτωση που έχει καταχωριστεί ο θρησκευτικός γάμος και ακολουθεί η τέλεση πολιτικού γάμου, ο γάμος αυτός καταχωρίζεται στο περιθώριο της πράξης του θρησκευτικού γάμου. Αν ο πολιτικός γάμος τελεστεί στην Ελλάδα μπορεί να συνταχθεί και έκθεση πολιτικού γάμου από το ληξίαρχο του τόπου τέλεσής του, η οποία αποστέλλεται στην υπηρεσία μας.