ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 21 Απρίλιος 2021
Τμήμα Ειδικού Ληξιαρχείου

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Οι μεταβολές που αλλάζουν την αστική κατάσταση του φυσικού προσώπου μετά τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης γέννησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.344/76, οι εξής :

• Νομιμοποίηση
• Αναγνώριση
• Αμφισβήτηση πατρότητας
• Προσβολή πατρότητας
• Προσθήκη ή μεταβολή ονόματος
• Προσθήκη ή μεταβολή επωνύμου
• Προσθήκη ή μεταβολή ιθαγένειας
• Προσθήκη ή μεταβολή θρησκεύματος
• Αλλαγή φύλου

και καταχωρίζονται στο περιθώριο της ληξιαρχικής πράξης γέννησης μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία που έλαβαν χώρα. Αν η μεταβολή δηλωθεί μετά τις τριάντα ημέρες απαιτείται και η κατάθεση παραβόλου ως εξής :

– εάν η καταχώριση γίνεται έως 30 ημέρες από την μεταβολή, δεν απαιτείται παράβολο.
– Από 30 έως 120 ημέρες το παράβολο είναι 4,50 ευρώ + +20% υπέρ Ο.Γ.Α. = 5.40 ευρώ πραγματικής αξίας
– Μετά τις 120 ημέρες το παράβολο είναι 13,00 ευρώ +20% υπέρ Ο.Γ.Α. = 15.60 ευρώ πραγματικής αξίας

Οι μεταβολές δηλώνονται από αυτόν που προκάλεσε τη μεταβολή, καθώς και από εκείνον του οποίου μεταβλήθηκε η αστική κατάσταση με την προσκόμιση των απαιτούμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών.