ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 20 Μαΐου 2024
Τμήμα Ειδικού Ληξιαρχείου

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Από 01.01.2022 στο Ειδικό Ληξιαρχείο καταχωρίζονται μόνο όσες μεταβολές αστικής κατάστασης αφορούν σε ληξιαρχικές πράξεις που έχουν καταχωριστεί από το Ειδικό Ληξιαρχείο.

Επιπλέον, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να απευθύνονται στο Ειδικό Ληξιαρχείο, προκειμένου να συνταχθεί έκθεση για μεταβολή της αστικής κατάστασης Έλληνα πολίτη που έλαβε χώρα στην αλλοδαπή, σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις των εδαφίων α, β, γ, ε και στ της παραγράφου 1 της υπ’ αρ. 45927/18-6-2021 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2705/Β΄/24-06-2021). Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι μεταβολές καταχωρίζονται μόνο στο κατά τόπον αρμόδιο έμμισθο Ελληνικό Προξενείο.

Οι μεταβολές που αλλάζουν την αστική κατάσταση του φυσικού προσώπου μετά τη
σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης γέννησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14
του Ν.344/76 είναι οι εξής :
•Νομιμοποίηση
•Αναγνώριση
•Αμφισβήτηση πατρότητας
•Προσβολή πατρότητας
•Προσθήκη ή μεταβολή ονόματος
•Προσθήκη ή μεταβολή επωνύμου
•Προσθήκη ή μεταβολή ιθαγένειας
•Προσθήκη ή μεταβολή θρησκεύματος
•Αλλαγή φύλου

και καταχωρίζονται στο περιθώριο της ληξιαρχικής πράξης γέννησης μέσα σε ένα
μήνα από την ημερομηνία που έλαβαν χώρα. Αν η μεταβολή δηλωθεί μετά τις
τριάντα ημέρες απαιτείται και η κατάθεση παραβόλου (άρθρο 33 ν. 4674/2020) ως
εξής :

– Εάν η καταχώριση γίνεται έως 30 ημέρες από την μεταβολή, δεν απαιτείται
παράβολο.
– Από 30 έως 90 ημέρες το παράβολο είναι 30 ευρώ (κωδικός ηλεκτρονικού
παραβόλου: 3828).
– Μετά τις 90 ημέρες το παράβολο είναι 60 ευρώ (κωδικός ηλεκτρονικού
παραβόλου: 3829).

Οι μεταβολές δηλώνονται από αυτόν που προκάλεσε τη μεταβολή, καθώς και από
εκείνον του οποίου μεταβλήθηκε η αστική κατάσταση ή από τρίτο πρόσωπο εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, με την προσκόμιση των απαιτούμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών.