ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 21 Μαΐου 2024
Τμήμα Ειδικού Ληξιαρχείου

ΓΑΜΟΙ

Το Ειδικό Ληξιαρχείο μεταγράφει (όπως παρακάτω) αλλοδαπό πιστοποιητικό/πράξη γάμου αλλοδαπής ληξιαρχικής Αρχής εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, όπως λ.χ. στα αναγκαία στοιχεία της προς μεταγραφή πράξης να αναγράφονται: ακριβής ημερομηνία τέλεσης του γεγονότος, πόλη και χώρα τέλεσης του γάμου, στοιχεία συζύγων με πλήρη ονοματεπώνυμα και πατρώνυμα-μητρώνυμα αυτών, βεβαιωμένα στοιχεία του/της Ληξιάρχου επιχώριας αρχής κτλ. (βλ. αναλυτικότερα αρχική σελίδα).

1. Αν έχετε πιστοποιητικό γάμου από ληξιαρχείο ξένης χώρας :

Από την 01.01.2022 η μεταγραφή του πιστοποιητικού των επιχωρίων αρχών στο Ειδικό Ληξιαρχείο είναι δυνατή μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι οποίες αναλυτικά αναφέρονται στην υπ’ αρ. 45927/18-6-2021 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2705/Β΄/24-06-2021), εκτός των περιπτώσεων εκείνων για τις οποίες υφίσταται ανάγκη σύνταξης από Ελληνική Προξενική Αρχή πρωτογενούς ληξιαρχικής πράξης, σύμφωνα με την εγκύκλιο 697/2021 της Διεύθυνσης Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών «Τροποποιήσεις ληξιαρχικής νομοθεσίας, πρόσβαση Ελληνικών Προξενικών Αρχών στο πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Πολιτών».» (ΑΔΑ:67ΝΒ46ΜΤΛ6-4ΘΧ).

Δικαιολογητικά :

 • Πρωτότυπο ξενόγλωσσο πιστοποιητικό γάμου (Ληξιάρχου αλλοδαπής Αρχής) νόμιμα επικυρωμένο, i και επίσημα μεταφρασμένο (βλ. Υποσημειώσεις). Γίνονται επίσης αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πιστοποιητικών των επιχωρίων αρχών, εφόσον αυτά είναι επικυρωμένα από Έλληνα δικηγόρο, με την επίδειξη απαραιτήτως και της νομίμως επικυρωμένης πρωτότυπης αλλοδαπής ληξιαρχικής πράξης γάμου,
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του τελευταίου εξαμήνου του/της Έλληνα/ίδας συζύγου με κανονική εγγραφή αυτών στο οικείο Δημοτολόγιο,
 • Συμπλήρωση Υπεύθυνης Δήλωσης του ν.1599/86 για το βαθμό του γάμου (στην περίπτωση που δεν αναγράφεται στην αλλοδαπή ληξιαρχική πράξη γάμου).
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υπόχρεου κατά το νόμο να δηλώσει το γάμο στην αλλοδαπή (ΦΕΚ 2705 Β΄/24.6.2021 “Περιπτωσιολογία του Ειδικού Ληξιαρχείου Κατά τις Διατάξεις του Άρθρου 31 του ν. 4674/2020 (Α’ 53).”)
 • Απλή επίδειξη του ΑΜΚΑ, ΑΦΜ & Ασφαλιστικού φορέα (εάν υφίσταται).
 • Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών από τον υπόχρεο προς δήλωση του γεγονότος σύμφωνα με το νόμο ή απευθείας στο οικείο Ελληνικό Προξενείο.

Υπόχρεοι προς δήλωση του γάμου είναι ένας εκ των δύο συζύγων ή και οι δύο, ή άλλο πρόσωπο με την  προσκόμιση Ειδικού Συμβολαιογραφικού Πληρεξουσίου, με το οποίο παρέχεται  από τον υπόχρεο προς δήλωση του γεγονότος η πληρεξουσιότητα  προς άλλο πρόσωπο να προβεί στη δήλωση του γεγονότος.

→ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο πλήρης έλεγχος των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών (για το νόμιμο ή όχι της αιτούμενης μεταγραφής της αλλοδαπής ληξιαρχικής πράξης γάμου) γίνεται τη στιγμή της καταχώρισης στο Ειδικό Ληξιαρχείο με την αυτοπρόσωπη παρουσία των υπόχρεων προς δήλωση του ληξιαρχικού γεγονότος ή τρίτου με ειδική συμβολαιογραφική πληρεξουσιότητα.

2. Αν έχετε τελεσίδικη δικαστική απόφαση Ελληνικού Δικαστηρίου.

Δικαιολογητικά:

 • τελεσίδικη δικαστική απόφαση,
 • έκθεση επίδοσης,
 • πιστοποιητικό της Γραμματείας του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση περί μη άσκησης τακτικών ή έκτακτων ένδικων μέσων, το οποίο να έχει εκδοθεί ένα μήνα μετά την έκθεση επίδοσης,
 • πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Έλληνα συζύγου από το οποίο να προκύπτει η Ελληνική ιθαγένειά του ή και των δύο εφόσον είναι Έλληνες (τελευταίου εξαμήνου).

Δηλώνεται από έναν εκ των δυο συζύγων ή από δικηγόρο εφοδιασμένο με ειδικό πληρεξούσιο (Άρθρο 10 παρ.1 του Ν. 344/1976 ή από τρίτο πρόσωπο, εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

 

 

i ΝΟΜΙΜΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ ΤΗΣ 5-10-1961

 • Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης, φέρουν την επισημείωση Apostille από την αρμόδια αλλοδαπή αρχή επί του πρωτοτύπου ξενόγλωσσου εγγράφου και όχι σε μεταφράσεις αυτών.

ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ (APOSTILLE) ΣΤΟ

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41

 • Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που δεν έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης ή στις χώρες που έχουν μεν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης, αλλά η χώρα μας έχει εγείρει αντιρρήσεις για την προσχώρηση, φέρουν επικύρωση των Ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή ή του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, ως προς το γνήσιο της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου. Η επικύρωση και σε αυτή την περίπτωση γίνεται στο πρωτότυπο και όχι σε φωτοτυπία.
 • Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1191 τα πρωτότυπα δημόσια (ληξιαρχικά) έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές Κρατών – Μελών με ημερομηνία έκδοσης 16/02/2019 και εφεξής δεν χρήζουν περαιτέρω επικύρωσης και παρόμοιας διατύπωσης.
 • Από την 06.2014, σύμφωνα με τον ν. 4231/2014 (ΦΕΚ Α’19/28-01-2014), με τον οποίο κυρώθηκε η από 15-9-1977 Σύμβαση της Διεθνούς Επιτροπής Προσωπικής Κατάστασης που απαλλάσσει από την επικύρωση ορισμένες πράξεις και έγγραφα, δεν χρειάζονται περαιτέρω επικυρώσεις τα πιστοποιητικά γέννησης, γάμου ή θανάτου που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες ληξιαρχικές αρχές στην Αυστρία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Τουρκία και Πολωνία. Οι πράξεις και τα έγγραφα αυτά θα γίνουν αποδεκτά χωρίς επικύρωση ή ισοδύναμη διατύπωση, με την προϋπόθεση ότι θα φέρουν ημερομηνία και υπογραφή ή σφραγίδα της αρμόδιας εκδούσας αρχής του κράτους που τα χορήγησε.

ii Γίνονται αποδεκτές οι επίσημες μεταφράσεις που πραγματοποιούνται από πιστοποιημένους μεταφραστές του Υπουργείου Εξωτερικών, ή από εξουσιοδοτημένο μόνιμο υπάλληλο της οικείας προξενικής αρχής ή από Έλληνα δικηγόρο, ο οποίος θα πρέπει να είναι μέλος οποιουδήποτε Δ. Σ. της Ελλάδας και να υπογράφει ως «ο μεταφράσας» δικηγόρος ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου.