ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 11 Δεκέμβριος 2019
Τμήμα Ειδικού Ληξιαρχείου

ΓΑΜΟΙ

1. Αν έχετε ληξιαρχική πράξη γάμου από Ελληνικό Προξενείο :

Δικαιολογητικά :

Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της προξενικής πράξης γάμου. Καταχωρίζεται με την προσκόμιση αυτής στην Υπηρεσία μας ή με αλληλογραφία μέσω Ελληνικού Προξενείου. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που η πράξη προσκομιστεί απευθείας στην Υπηρεσία όχι από τον υπόχρεο αλλά από τρίτο ο τελευταίος πρέπει να φέρει εξουσιοδότηση επικυρωμένη από Ελληνικό δημόσιο φορέα με την εντολή προς καταχώριση και λήψη αντιγράφων.

2. Αν έχετε πιστοποιητικό γάμου από ληξιαρχείο ξένης χώρας :

Δικαιολογητικά :

  • Ξενόγλωσσο πιστοποιητικό γάμου νόμιμα επικυρωμένοi, επίσημη μετάφρασηii του ξενόγλωσσου πιστοποιητικού, πιστοποιητικό οικογενειακής Κατάστασης του τελευταίου εξαμήνου του/της Έλληνα/ίδας συζύγου.
  •  Συμπλήρωση Υπεύθυνης Δήλωσης του 1599/86 για το βαθμό του γάμου στην περίπτωση που δεν αναγράφεται στην αλλοδαπή ληξιαρχική πράξη γάμου.
  •  Απλή επίδειξη του ΑΜΚΑ, ΑΦΜ & Ασφαλιστικού φορέα (εάν υφίσταται).
  •  Προαιρετικό: Για τον/την αλλοδαπή σύζυγο : Πιστοποιητικό Γέννησης, νομίμως επικυρωμένο & η επίσημη μετάφραση του & επίδειξη επικυρωμένης φωτοτυπίας του διαβατηρίου από Έλληνα δικηγόρο.

Καταχωρίζεται με την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών από τον υπόχρεο σύμφωνα με το νόμο προς δήλωση του γεγονότος 1) απευθείας στο Ειδικό Ληξιαρχείο ή 2) μέσω του Ελληνικού Προξενείου.

Υπόχρεοι προς δήλωση του γάμου είναι ένας εκ των δύο συζύγων ή και οι δύο.

→ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που η δήλωση του ληξιαρχικού γεγονότος ενώπιον του Ειδικού Ληξιαρχείου γίνεται από μη υπόχρεο από το νόμο, απαιτείται η προσκόμιση Ειδικού Συμβολαιογραφικού Πληρεξουσίου, η οποία θα περιλαμβάνει τη συγκεκριμένη εντολή προς καταχώριση του γεγονότος προς τον τρίτο από τον υπόχρεο προς δήλωση.

3. Αν έχετε πιστοποιητικό τέλεσης θρησκευτικού γάμου από Εκκλησία του εξωτερικού.

Δικαιολογητικά :

• Πιστοποιητικό της Εκκλησίας στην αλλοδαπή, όπου τελέστηκε ο γάμος, με επίσημη μετάφραση αν δεν είναι γραμμένο στην Ελληνική γλώσσα. Το πιστοποιητικό πρέπει να φέρει θεώρηση της υπογραφής του Ιερέα ή Ιερουργού που τέλεσε το γάμο από την αντίστοιχη εκκλησία στην Αθήνα, π.χ. για χριστιανικό ορθόδοξο γάμο η θεώρηση γίνεται από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος (Ιασίου 1, Μονή Πετράκη, τηλ.2107272213).

• Παραγγελία του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για την καταχώριση του γάμου, (πρώην σχολή Ευελπίδων , κτίριο 16 – γραφεία 8 και 10 ). • Πιστοποιητικό εγγραφής στα Δημοτολόγια του Έλληνα συζύγου ή και των δυο εφόσον είναι Έλληνες, τελευταίου εξαμήνου

• Παράβολο χαρτοσήμου από τη Δ.Ο.Υ.: – μέχρι 40 ημέρες από την ημερομηνία τέλεσης του γάμου δεν απαιτείται παράβολο. – αν η καταχώριση γίνει μετά τις 40 ημέρες και έως 130 ημέρες απαιτείται παράβολο 4.50 ευρώ +20% υπέρ Ο.Γ.Α. = 5.40 ευρώ πραγματικής αξίας, – αν η καταχώριση γίνει μετά τις 130 ημέρες, απαιτείται παράβολο 13 ευρώ+20% υπέρ Ο.Γ.Α.=15.60 ευρώ πραγματικής αξίας. (άρθρ.49 Ν.344/76 όπως ισχύει) Δηλώνεται από τον ένα εκ των δύο συζύγων με αυτοπρόσωπη εμφάνιση στην Υπηρεσία μας ή από τρίτο πρόσωπο, εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

4. Αν έχετε τελεσίδικη δικαστική απόφαση Ελληνικού Δικαστηρίου.

Δικαιολογητικά :

• τελεσίδικη δικαστική απόφαση,

• έκθεση επίδοσης,

• πιστοποιητικό της Γραμματείας του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση περί μη άσκησης τακτικών ή έκτακτων ένδικων μέσων, το οποίο να έχει εκδοθεί ένα μήνα μετά την έκθεση επίδοσης,

• πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Έλληνα συζύγου από το οποίο να προκύπτει η Ελληνική ιθαγένειά του ή και των δύο εφόσον είναι Έλληνες (τελευταίου εξαμήνου).

Δηλώνεται από έναν εκ των δυο συζύγων ή από τον παραστάντα δικηγόρο εφοδιασμένο με ειδικό πληρεξούσιο (Άρθρο 10 παρ.1 του Ν. 344/1976 ή από τρίτο πρόσωπο, εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

i ΝΟΜΙΜΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ ΤΗΣ 5-10-1961

  •   Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης, φέρουν την επισημείωση Apostille από την αρμόδια αλλοδαπή αρχή επί του πρωτοτύπου ξενόγλωσσου εγγράφου και όχι σε μεταφράσεις αυτών. ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ (APOSTILLE) ΣΤΟ https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41 .
  • Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που δεν έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης, φέρουν επικύρωση των Ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή ή του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, ως προς το γνήσιο της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου. Η επικύρωση και σε αυτή την περίπτωση γίνεται στο πρωτότυπο και όχι σε φωτοτυπία.
  • Όσον αφορά τις χώρες της ΕΕ τα εκδιδόμενα δημόσια έγγραφα μετά την 16/02/2019 δεν χρειάζονται περαιτέρω επικυρώσεις τα πιστοποιητικά γέννησης, γάμου ή θανάτου για τις χώρες της Ε.Ε. σύμφωνα με τον Κανονισμό (Ε.Ε) 2016/1191 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & του Συμβουλίου της 6ης Ιουλίου 2016, για την προώθηση της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών και των επιχειρήσεων μέσω της απλούστευσης των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην Ε.Ε.

ii Γίνονται αποδεκτές οι επίσημες μεταφράσεις που πραγματοποιούνται από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών (Αρίωνος 10, Μοναστηράκι), ή από εξουσιοδοτημένο μόνιμο υπάλληλο της οικείας προξενικής αρχής ή από Έλληνα δικηγόρο, ο οποίος θα πρέπει να είναι μέλος οποιουδήποτε Δ. Σ. της Ελλάδας και να υπογράφει ως «ο μεταφράσας» δικηγόρος ή από πτυχιούχου μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου.