ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 04 Φεβρουαρίου 2023
Τμήμα Ειδικού Ληξιαρχείου

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

 

Στο Ειδικό Ληξιαρχείο καταχωρίζονται ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως τέκνων που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό και αποκτούν αυτοδικαίως την Ελληνική Ιθαγένεια από την γέννησή τους.

 

Η Ελληνική Ιθαγένεια αποκτάται αυτοδικαίως από την γέννηση του τέκνου στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 

 • Το τέκνο έχει γεννηθεί εντός γάμου ή συμφώνου συμβίωσης από Έλληνα πατέρα και Ελληνίδα μητέρα, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι και οι δύο σε δημοτολόγιο κατά το χρόνο γέννησης του τέκνου, ανεξαρτήτως του χρόνου γέννησης.

 

 • Το τέκνο έχει γεννηθεί εντός γάμου ή συμφώνου συμβίωσης από τις 8/5/1984 και μετά και τουλάχιστον ο ένας από του δύο γονείς είναι Έλληνας/Ελληνίδα εγγεγραμμένος/εγγεγραμμένη σε δημοτολόγιο κατά το χρόνο γέννησης του τέκνου.

 

 • Το τέκνο έχει γεννηθεί εντός γάμου μεταξύ 18/7/1982 και 8/5/1984 από Έλληνα πατέρα, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος σε δημοτολόγιο κατά το χρόνο γέννησης του τέκνου.

 

 • Το τέκνο έχει γεννηθεί εκτός γάμου από Ελληνίδα μητέρα, η οποία είναι εγγεγραμμένη σε δημοτολόγιο κατά το χρόνο γέννησης του τέκνου.

 

 

 Σε κάθε άλλη περίπτωση, η Ελληνική Ιθαγένεια διαπιστώνεται με απόφαση της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας και δεν καταχωρίζεται ληξιαρχική πράξη γέννησης στο Ειδικό Ληξιαρχείο ή σε Ελληνικό Προξενείο.

 

 1. Αν έχετε ληξιαρχική πράξη γέννησης από Ελληνικό Προξενείο που έχει συνταχθεί έως 31.12.2021 (από την 01.01.2022 οι ληξιαρχικές πράξεις που καταχωρίζονται στα Ελληνικά Προξενεία δεν μεταγράφονται στο Ειδικό Ληξιαρχείο):

Δικαιολογητικά:

Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της προξενικής πράξης γέννησης.

Καταχωρίζεται με την προσκόμιση αυτής στην Υπηρεσία μας από τους υπόχρεους ή από τρίτους με εξουσιοδότηση από δημόσια Ελληνική αρχή, με την επίδειξη ταυτότητας ή διαβατηρίου, ή μέσω αλληλογραφίας του οικείου Προξενείου της Ελλάδας.

 

 1. Αν έχετε πιστοποιητικό γέννησης των επιχωρίων αρχών από Ληξιαρχείο (ξένης χώρας):

Από την 01.01.2022 η μεταγραφή του πιστοποιητικού των επιχωρίων αρχών στο Ειδικό Ληξιαρχείο είναι δυνατή μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι οποίες αναλυτικά αναφέρονται στην υπ’ αρ. 45927/18-6-2021 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2705/Β΄/24-06-2021), εκτός των περιπτώσεων εκείνων για τις οποίες υφίσταται ανάγκη σύνταξης από Ελληνική Προξενική Αρχή πρωτογενούς ληξιαρχικής πράξης, σύμφωνα με την εγκύκλιο 697/2021 της Διεύθυνσης Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών «Τροποποιήσεις ληξιαρχικής νομοθεσίας, πρόσβαση Ελληνικών Προξενικών Αρχών στο πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Πολιτών».» (ΑΔΑ:67ΝΒ46ΜΤΛ6-4ΘΧ).

Δικαιολογητικά:

 • Πρωτότυπο ξενόγλωσσο πιστοποιητικό γέννησης νόμιμα επικυρωμένο,i (βλ. Υποσημειώσεις) (γίνονται επίσης αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πιστοποιητικών των επιχωρίων αρχών, εφόσον αυτά είναι επικυρωμένα από Έλληνα δικηγόρο),
 • Επίσημη μετάφρασηii (βλ. Υποσημειώσεις) του ξενόγλωσσου πιστοποιητικού,
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων,
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης των γονέων τελευταίου εξαμήνου.

Καταχωρίζεται με την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών από τον υπόχρεο σύμφωνα με το νόμο προς δήλωση του γεγονότος ή από τρίτο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Για τη δήλωση γεγονότων γεννήσεων υπόχρεοι είναι ο πατέρας, η μητέρα (για ανήλικο τέκνο) ή το ίδιο το τέκνο εφόσον έχει ενηλικιωθεί.

Σε περίπτωση που η δήλωση του ληξιαρχικού γεγονότος ενώπιον του Ειδικού Ληξιαρχείου γίνεται από μη υπόχρεο από το νόμο απαιτείται η προσκόμιση του Ειδικού Συμβολαιογραφικού Πληρεξουσίου, η οποία θα περιλαμβάνει τη συγκεκριμένη εντολή προς καταχώριση του γεγονότος από τον υπόχρεο προς δήλωση στον τρίτο ο οποίος θα υποβάλλει τα έγγραφα στο Ειδικό Ληξιαρχείο.

 

 1. Αν έχετε τελεσίδικη δικαστική απόφαση Ελληνικού Δικαστηρίου για σύνταξη ληξιαρχικής πράξης γέννησης

Δικαιολογητικά:

 • τελεσίδικη δικαστική απόφαση,
 • έκθεση επίδοσης,
 • πιστοποιητικό της Γραμματείας του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση περί μη άσκησης τακτικών ή έκτακτων ένδικων μέσων, το οποίο να έχει εκδοθεί ένα μήνα μετά την έκθεση επίδοσης,
 • πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των γονέων, ώστε να προκύπτει η Ελληνική ιθαγένειά τους ή ενός εξ αυτών (τελευταίου εξαμήνου).

Καταχωρίζεται από τους γονείς ή το ίδιο το τέκνο, εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο

έτος, ή από τον παραστάντα δικηγόρο εφοδιασμένο με ειδικό πληρεξούσιο (Άρθρο 10 παρ.1 του Ν. 344/1976) ή από τρίτο πρόσωπο, εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό

πληρεξούσιο ή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον (στην περίπτωση που έχουν εκλείψει οι υπόχρεοι/ άρθρο 10 παρ. 3, Ν. 344/1976), με την επίδειξη της ταυτότητας ή

του διαβατηρίου.

 

 1. Αν έχετε πιστοποιητικό γέννησης – βάπτισης από τις εκκλησιαστικές αρχές, η δήλωση μπορεί να γίνει μόνο στο αρμόδιο Ελληνικό Προξενείο

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 • ΝΟΜΙΜΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ ΤΗΣ 5-10-1961

Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης, φέρουν την επισημείωση Apostille από την αρμόδια αλλοδαπή αρχή επί του πρωτοτύπου ξενόγλωσσου εγγράφου και όχι σε μεταφράσεις αυτών.

ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΑΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ (APOSTILLE) ΣΤΟ

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/statustable/?cid=41 Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που δεν έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης ή στις χώρες που έχουν μεν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης, αλλά η χώρα μας έχει εγείρει αντιρρήσεις για την προσχώρηση, φέρουν επικύρωση των Ελληνικών Προξενικών Αρχών στην αλλοδαπή ή του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, ως προς το γνήσιο της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου. Η επικύρωση και σε αυτή την περίπτωση γίνεται στο πρωτότυπο και όχι σε φωτοτυπία.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1191 τα πρωτότυπα δημόσια έγγραφα  που εκδίδονται από τις αρχές Κρατών – Μελών με ημερομηνία έκδοσης 16/02/2019 και εφεξής δεν χρήζουν περαιτέρω επικύρωσης και παρόμοιας διατύπωσης.

Σύμφωνα με τον Ν. 4231/2014 δεν χρειάζονται περαιτέρω επικυρώσεις τα πιστοποιητικά γέννησης, γάμου ή θανάτου για τη  Τουρκία. Οι πράξεις και τα έγγραφα αυτά θα γίνουν αποδεκτά χωρίς επικύρωση ή ισοδύναμη διατύπωση, με την προϋπόθεση ότι θα φέρουν ημερομηνία και υπογραφή ή σφραγίδα της αρμόδιας εκδούσας αρχής του κράτους που τα χορήγησε.

 • ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

Γίνονται αποδεκτές οι επίσημες μεταφράσεις που πραγματοποιούνται από πιστοποιημένους μεταφραστές του Υπουργείου Εξωτερικών, ή από εξουσιοδοτημένο μόνιμο υπάλληλο της οικείας προξενικής αρχής ή από Έλληνα δικηγόρο, ο οποίος θα πρέπει να είναι μέλος οποιουδήποτε Δ. Σ. της Ελλάδας και να υπογράφει ως «ο μεταφράσας» δικηγόρος ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου.