ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 12 Ιουνίου 2024
Τμήμα Ειδικού Ληξιαρχείου

Λύση γάμου με συμβολαιογραφική πράξη σύμφωνα με τον Ν. 4509/2017

Δικαιολογητικά:
• Συμβολαιογραφική πράξη λύσης του γάμου (Επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου).

  • Σε περίπτωση που ο γάμος έχει ιερολογηθεί απαιτείται και η προσκόμιση της πνευματικής λύσης αυτού από την Ιερά Μητρόπολη, στην οποία ανήκει ο Ιερός Ναός, όπου τελέστηκε ο γάμος.

Δηλώνεται από τους συζύγους ή από έναν από τους δύο ή τρίτος δυνάμει ειδικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.

Σημείωση: Δεν εισπράττεται παράβολο για το εκπρόθεσμο της δήλωσης λύσης γάμου με συμβολαιογραφική πράξη, καθώς η ημερομηνία από την οποία καθίσταται τελεσίδικη είναι η ημερομηνία δήλωσής της στο ληξιαρχείο.

Έλληνες πολίτες, οι οποίοι έχουν καταρτίσει Ληξιαρχική Πράξη Γάμου σε Ελληνικό Προξενείο (δηλαδή μετά την 1η-1-2022) και στη συνέχεια έλυσαν το γάμο τους συναινετικά με συμβολαιογραφικό έγγραφο στην Ελλάδα, δύνανται να προσέρχονται στο Ειδικό Ληξιαρχείο, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία παραμένουν στο αρχείο του Ειδικού Ληξιαρχείου. Το τελευταίο, κατόπιν διενέργειας του απαραίτητου ελέγχου νομιμότητας, προβαίνει στη σύνταξη της έκθεσης πληροφοριακού χαρακτήρα, η οποία εμφανίζεται ως εκκρεμότητα στη Ληξιαρχική Πράξη Γάμου που έχει καταρτισθεί στο Προξενείο.

Στη συνέχεια, το Προξενείο καταχωρίζει το διαζύγιο ως μεταβολή στο περιθώριο της Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου και, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, δύναται να αιτηθεί αντίγραφα από το σχετικό αρχείο του Ειδικού Ληξιαρχείου. Επισημαίνεται ότι, ως ημερομηνία λύσης του γάμου διαλαμβάνεται – κατ’ εξαίρεση – η ημερομηνία σύνταξης της προαναφερόμενης έκθεσης από το Ειδικό Ληξιαρχείο. Επισημαίνουμε ότι η ανωτέρω έκθεση δεν αφορά στους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι έχουν συντεταγμένη Ληξιαρχική Πράξη Γάμου στο Ειδικό Ληξιαρχείο πριν την 1η-1-2022, επειδή σε αυτή την περίπτωση η λύση του γάμου με συμβολαιογραφικό έγγραφο καταχωρίζεται απευθείας στο Ειδικό Ληξιαρχείο.