ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 15 Ιουνίου 2024
Γ.Γ. Ιθαγένειας
12.09.2023 Αρ. 75051 Οδηγίες ως προς την υποβολή των αιτήσεων κτήσης της Ελληνικής ιθαγένειας με νομική βάση καθορισμού (άρθρα 1, 2, 14, 26 Κ.Ε.Ι.).
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
11.08.2023 Αρ. 67705 Εφαρμογή διάταξης άρθρου 26 παρ.1 περ.α) Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
04.10.2022 Αρ. 65001 Πολιτογράφηση ομογενών που προέρχονται από χώρες της τ. ΕΣΣΔ (αρ.15 παρ. 2 Κ.Ε.Ι.)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
29.07.2022 Αρ. 5181 Αλλαγή στη μορφή των δημοσίων αλβανικών εγγράφων που φέρουν τη σφραγίδα της Σύμβασης της Χάγης 1961 (Aposstille)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
28.03.2022 Αρ. 19857 Παροχή οδηγιών σχετικά με την ισχύ των αδειών διαμονής κατά την διαδικασία απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας με κάθε νομική βάση κτήσης
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
04.02.2022 Αρ. 6929 Τροποποίηση διατάξεων για την πολιτογράφηση αλλογενών αλλοδαπών βάσει του ν.4873/2021 (Α΄ 248/16-12-2021)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
18.10.2021 Αρ. 715 Τροποποίηση διατάξεων για την πολιτογράφηση αλλογενών αλλοδαπών βάσει του ν.4735/2020 (Α΄ 197/12-10-2020)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
07.05.2021 Αρ. 3316 Κοινοποίηση νέων διατάξεων αναφορικά με την απαλλαγή της υποχρέωσης απόκτησης του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π)
07.04.2021 Αρ. 2554 Νέα διαδικασία για τις αιτήσεις πολιτογράφησης αλλογενών αλλοδαπών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
18.03.2021 Αρ. 167 Παροχή νεότερων οδηγιών σχετικά με την παράταση ισχύος των αδειών διαμονής κατά τις διαδικασίες απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας (πολιτογράφηση και εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1Α και 1Β του ΚΕΙ)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
01.02.2021 Αρ. 761 Παροχή οδηγιών αναφορικά με τη μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Γενικού Διευθυντή Ιθαγένειας»
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
12.01.2021 Αρ. 1465 Παροχή οδηγιών αναφορικά με την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικα και άγαμα τέκνα κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
23.10.2020 Αρ. 382 Παροχή οδηγιών σχετικά με την παράταση ισχύος των αδειών διαμονής και τη λήξη των διαβατηρίων Αλβανίας κατά τις διαδικασίες απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας (πολιτογράφηση και εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1Α και 1Β του ΚΕΙ)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
07.08.2020 Αρ. 274 Νέες διατάξεις πολιτογράφησης ομογενών προερχόμενων από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης: άρθρο 39 του ν.4604/2019 όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις του άρθρου 36 του ν.4674/2020 – Γνωμοδότηση αριθ. 86/2020 Ν.Σ.Κ.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
24.06.2020 Αρ. 4515 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την παράταση ισχύος των αδειών διαμονής και τη λήξη των αλλοδαπών διαβατηρίων (πολιτογράφηση και εφαρμογή διατάξεων του ν.4332/2015)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
25.05.2020 Αρ. 151 Τροποποιήσεις διατάξεων για την ελληνική ιθαγένεια βάσει του ν. 4674/2020 (Α΄ 53/11-03-2020)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
07.02.2020 Αρ. 1894 BREXIT – Χειρισμός αιτημάτων κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας κατά την μεταβατική περίοδο
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
09.01.2020 Αρ. 1179 Οδηγία σχετικά με το χειρισμό των αιτήσεων πολιτογράφησης των πολιτών χωρών της Ε.Ε. που ανήκουν στη ζώνη Σένγκεν
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
21.11.2019 Αρ. 82594 Στέγαση των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ιθαγένειας και κάλυψη των λειτουργικών δαπανών
23.09.2019 Αρ. 16414 BREXIT – Χειρισμός αιτημάτων κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
01.07.2019 Αρ. 6 Κοινοποίηση νέων διατάξεων περί ιθαγένειας (ν.4604/2019 Α΄50)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
29.01.2019 Αρ. 3 Αντιμετώπιση υπηκόων Ηνωμένου Βασιλείου ως υπηκόων κράτους-μέλους Ε.Ε. σε περίπτωση πιθανής αποχώρησης χωρίς συμφωνία
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
09.11.2018 Αρ. 14 Παροχή οδηγιών για την ανάκληση αποφάσεων πολιτογράφησης ομογενών κατόχων Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενών (Ε.Δ.Τ.Ο.) λόγω αμφισβήτησης της ομογενειακής τους ιδιότητας
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
10.09.2018 Αρ. 31 Αιτήματα επίσπευσης στη διαδικασία πολιτογράφησης και σε κτήσεις ιθαγένειας με βάση τα άρθρα 1Α και 1Β του ΚΕΙ – Αλλαγή κατοικίας
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
24.07.2018 Αρ. Φ.130181/17760 Παροχή οδηγιών για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ομογενείς (ανιθαγενείς ή μη) εκ Τουρκίας
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
20.07.2018 Αρ. Φ.130181/12313 Εφαρμογή διατάξεων ν.4332/2015
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
25.04.2018 Αρ. 11 Κοινοποίηση νέων διατάξεων περί Ιθαγένειας
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
25.01.2018 Αρ. 02 Υπαγωγή ορισμένων περιπτώσεων αιτούντων στις διατάξεις πολιτογράφησης ομογενών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
19.12.2017 Αρ. 40 Οδηγίες για την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν.4018/2011 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 109 του ν.4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α/28-3-2017)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
08.12.2017 Αρ. Φ.82215/37370 Επικύρωση αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων στο πλαίσιο εξέτασης αιτημάτων κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τις διατάξεις του άρθρου 1Α παρ.1 του ΚΕΙ και άρθρο 2 παρ.1 του ν.4332/2015 (λόγω γέννησης και φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
21.11.2017 Αρ. 34 Άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους στη διαδικασία πολιτογράφησης
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
06.11.2017 Αρ. Φ.82215/34319 Διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών γεννήσεως σε πρόσωπα που διαμένουν στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
03.11.2017 Αρ. 31 Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 13 παρ. 1 του ν.4018/2011 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 142 παρ. 11 του ν.4251/2014
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
05.10.2017 Αρ. Φ130181-30570 Τροποποίηση εγκυκλίου 52/2012 περί πολιτογράφησης ομογενών αλλοδαπών κατόχων Ε.Δ.Τ.Ο
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
29.06.2017 Αρ. 18 Άρθρο 1Β παρ.1 του ΚΕΙ – Φοίτηση αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα ή σε σχολείο στην Ελλάδα που ακολουθεί το υποχρεωτικό ελληνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και διδασκαλίας
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
10.06.2016 Αρ. Φ.130181/20611/14 Τρόπος κατάθεσης αιτημάτων καθορισμού ελληνικής ιθαγένειας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 25 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν.3284/2004)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
25.08.2015 Αρ. 29 Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας (ν. 4332/2015)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
27.07.2015 Αρ. 26 Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
16.12.2014 Αρ. 56 Προσθήκη της άδειας διαμονής δεύτερης γενιάς στους τίτλους οριστικής διαμονής που γίνονται αποδεκτοί προκειμένου για την πολιτογράφηση αλλοδαπών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
23.07.2014 Αρ. 40 Παροχή οδηγιών σχετικά με την απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας λόγω κτήσης αλλοδαπής ιθαγένειας ή λόγω δήλωσης αποποίησης – Άρθρα 16 & 18 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας Ν.3284/2004
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
04.06.2014 Αρ. 34 Παροχή οδηγιών σχετικά με τη διαδικασία πολιτογράφησης ομογενών αλλοδαπών οι οποίοι διαμένουν στο εξωτερικό
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
22.05.2014 Αρ. 30 Προγραμματισμός συνεντεύξεων και αιτήματα επίσπευσης της διαδικασίας πολιτογράφησης
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
16.04.2014 Αρ. 11 Τροποποιήσεις Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν.4251/2014)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
10.02.2014 Αρ. 03 Αποδοχή της αριθμ.401/2013 γνωμοδότησης του Ε’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 2 του Ν.3838/2010
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
09.07.2013 Αρ. Φ.82215/18303 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τον εννοιολογικό προσδιορισμό των όρων <ιθαγένεια> <υπηκοότητα> και <εθνικότητα>
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
07.05.2013 Αρ. Φ.130181/10352 Μείωση υπογραφών στις διοικητικές πράξεις και στα διοικητικά έγγραφα – Παροχή οδηγιών για θέματα πολιτογράφησης
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
17.04.2013 Αρ. 07 Σύσταση και ρόλος των Επιτροπών άρθρου 15 Ν.3284/2004. Συνδρομή
ουσιαστικών προϋποθέσεων στη διαδικασία κτήσης ελληνικής ιθαγένειας βάσει
του Ν.2790/00 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
02.04.2013 Αρ. 52/Φ.130181/7779 Συμπλήρωση της εγκυκλίου αρ.52 της Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών με ΑΔΑ:Β4ΜΒΝ-ΖΜ1
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
13.12.2012 Αρ. 52 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη διαδικασία πολιτογράφησης ομογενών αλλοδαπών κατόχων Ε.Δ.Τ.Ο. – Άρθρο 23 του ν.3838/2010
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
10.11.2011 Αρ. 132445 Αποκατάσταση θυμάτων ολοκαυτώματος που κατείχαν στο παρελθόν την Ελληνική Ιθαγένεια
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
09.11.2011 Αρ. 50 Α. Περι νομιμότητας διαμονής&nbspαλλοδαπών-πολιτών κρατών μελών της Ε.Ε.που αιτούνται την πολιτογράφησή τους
Β. Περι του συνεχούς της νόμιμης διαμονής
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
05.05.2011 Αρ. 31 Θέματα λειτουργίας Επιτροπών Πολιτογράφησης και διαδικασίας εξέτασης εκκρεμών αιτήσεων πολιτογράφησης.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
31.03.2011 Αρ. 28 Θέματα ιθαγένειας – Διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή του ν. 3838/2010
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
02.08.2010 Αρ. 13 Συνδρομή ουσιαστικών προϋποθέσεων στη διαδικασία πολιτογράφησης
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
16.07.2010 Αρ. Φ.130181/37964 Διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή του άρθρου 1Α του ΚΕΙ όπως ισχύει
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
28.05.2010 Αρ. 8 Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
21.11.2008 Αρ. 25776 Διευκρινίσεις αναφορικά με την αναγνώριση αλλοδαπού ανήλικου τέκνου από Έλληνα πατέρα
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
29.02.2008 Αρ. 9509 Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω αναγνώρισης
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ