ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 16 Απριλίου 2024
Γ.Γ. Ιθαγένειας

Η Γενική Διεύθυνση Ιθαγένειας έχει ως στρατηγικό σκοπό τον σχεδιασμό της οργανωτικής διάρθρωσης των υπηρεσιακών μονάδων, καθώς και τον συντονισμό, τη διαχείριση και την εποπτεία των θεμάτων που άπτονται των λειτουργιών των οργανικών μονάδων που υπάγονται σε αυτήν.

Ο επιχειρησιακός στόχος της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας συνίσταται στην παροχή οδηγιών προς τις υφιστάμενες υπηρεσίες για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας για την ιθαγένεια.

Η Γενική Διεύθυνση Ιθαγένειας συγκροτείται από τις ακόλουθες υποκείμενες οργανικές μονάδες:
α) Την Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας και
β) Τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας