ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 20 Μαΐου 2024
Γ.Γ. Ιθαγένειας

Η διαδικασία αμφισβήτησης ιθαγένειας που παρέχει το άρθρο 26Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας εφαρμόζεται στην περίπτωση που υπάρχει αμφιβολία:

α) εάν ένα πρόσωπο είναι ή όχι Έλληνας πολίτης (δηλ. εάν έχει ή όχι την ελληνική ιθαγένεια όπως αποδεικνύεται από κανονική εγγραφή σε δημοτολόγιο Δήμου στην  Ελλάδα)  

β) εάν το πρόσωπο που αιτείται την ελληνική ιθαγένεια ως ανιθαγενής αμφισβητείται εάν έχει ή όχι αλλοδαπή ιθαγένεια και

γ) αν ένα πρόσωπο έχει την ελληνική ιθαγένεια, αλλά γεννάται αμφιβολία ως προς την ορθότητα της νομικής βάσης κτήσης όπως αυτή καταγράφεται στο δημοτολόγιο.

Η διαδικασία της αμφισβήτησης δεν εφαρμόζεται σε καμία περίπτωση όταν υφίσταται λόγος ανάκλησης της απόφασης κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας λόγω μη συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για την έκδοσή της.

Η επίλυση της αμφισβήτησης εξετάζεται από το Συμβούλιο Ιθαγένειας μετά τη σύμφωνη γνώμη του οποίου εκδίδεται σχετική απόφαση του αρμόδιου διοικητικού οργάνου.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία επίλυσης ζητημάτων αμφισβητούμενης ιθαγένειας, όπως αυτή έχει αναρτηθεί στο Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών «ΜΙΤΟΣ», μπορείτε να δείτε εδώ:


  Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών – ΜΙΤΟΣ
Αμφισβήτηση Ιθαγένειας