ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 16 Απριλίου 2024
Γ.Γ. Ιθαγένειας

Αλλογενείς αλλοδαποί, δηλαδή πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολίτες Τρίτων Χωρών και ανιθαγενείς που δεν έχουν Ελληνική καταγωγή και διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στη χώρα μπορούν να αποκτήσουν την Ελληνική Ιθαγένεια με τη διαδικασία της πολιτογράφησης αλλογενών.

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να δείτε στις επόμενες ενότητες πατώντας στον σχετικό σύνδεσμο:

Προϋποθέσεις πολιτογράφησης
Αρχείο
Διαδικασία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικά
Αρχείο
Αίτηση πολιτογράφησης αλλογενών αλλοδαπών
Αρχείο
Οδηγός Συμπλήρωσης Αίτησης πολιτογράφησης αλλογενών αλλοδαπών
Αρχείο

  Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών – ΜΙΤΟΣ
Διαδικασία πολιτογράφησης