ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 21 Ιουλίου 2024
Γ.Γ. Ιθαγένειας

Η Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας έχει ως επιχειρησιακό στόχο τον σχεδιασμό και τη διαχείριση των θεμάτων που αφορούν στην κτήση, αποβολή, απώλεια, αποποίηση και ανάκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, καθώς και των θεμάτων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου Ιθαγένειας.

Επίσης την παροχή οδηγιών προς τις συναρμόδιες υπηρεσίες και τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας της Χώρας.

Η Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας αποτελείται από:
α) Το Τμήμα Καθορισμού Ιθαγένειας
β) Το Τμήμα Πολιτογράφησης Αλλογενών Αλλοδαπών
γ) Το Τμήμα Πολιτογράφησης Ομογενών
δ) Το Τμήμα Στατιστικών και Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ιθαγένειας
ε) Το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Αρχείου