ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 15 Απριλίου 2024
Γ.Γ. Ιθαγένειας

Ομογενείς αλλοδαποί, οι οποίοι έχουν ελληνική καταγωγή και είναι κάτοικοι Ελλάδας, αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια με τις διατάξεις του αρ.23 ν.3838/10 αν είναι κάτοχοι Ε.Δ.Τ.Ο.  ή με τις διατάξεις του αρ.7 παρ.8 ν.3284/04 αν είναι κάτοχοι άλλης κατηγορίας άδειας διαμονής

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να δείτε στις επόμενες ενότητες πατώντας στον σχετικό σύνδεσμο:

1. Προϋποθέσεις και Δικαιολογητικά πολιτογράφησης αρ.23 ν.3838/10 ή αρ.7 §8 ν.3284/04ΑΡΧΕΙΟ
2. Αίτηση πολιτογράφησης Ομογενών Αλλοδαπών  – ΑΡΧΕΙΟ
3. Οδηγός Συμπλήρωσης Αίτησης πολιτογράφησης Ομογενών Αλλοδαπών  – ΑΡΧΕΙΟ
4. Υπεύθυνη δήλωση εξελληνισμού ονοματεπωνυμικών στοιχείωνΑΡΧΕΙΟ

Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών – ΜΙΤΟΣ
Πολιτογράφηση Ομογενών Κατόχων Ε.Δ.Τ.Ο
Πολιτογράφηση Ομογενών μη κατόχων Ε.Δ.Τ.Ο