ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 10 Δεκέμβριος 2019
Γ.Γ. Ιθαγένειας
21.11.2019 Αρ. 82594 Στέγαση των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ιθαγένειας και κάλυψη των λειτουργικών δαπανών
23.09.2019 Αρ. 16414 BREXIT – Χειρισμός αιτημάτων κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
01.07.2019 Αρ. 6 Κοινοποίηση νέων διατάξεων περί ιθαγένειας (ν.4604/2019 Α΄50)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
29.01.2019 Αρ. 3 Αντιμετώπιση υπηκόων Ηνωμένου Βασιλείου ως υπηκόων κράτους-μέλους Ε.Ε. σε περίπτωση πιθανής αποχώρησης χωρίς συμφωνία
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
09.11.2018 Αρ. 14 Παροχή οδηγιών για την ανάκληση αποφάσεων πολιτογράφησης ομογενών κατόχων Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενών (Ε.Δ.Τ.Ο.) λόγω αμφισβήτησης της ομογενειακής τους ιδιότητας
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
10.09.2018 Αρ. 31 Αιτήματα επίσπευσης στη διαδικασία πολιτογράφησης και σε κτήσεις ιθαγένειας με βάση τα άρθρα 1Α και 1Β του ΚΕΙ – Αλλαγή κατοικίας
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
24.07.2018 Αρ. Φ.130181/17760 Παροχή οδηγιών για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ομογενείς (ανιθαγενείς ή μη) εκ Τουρκίας
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
20.07.2018 Αρ. Φ.130181/12313 Εφαρμογή διατάξεων ν.4332/2015
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
25.04.2018 Αρ. 11 Κοινοποίηση νέων διατάξεων περί Ιθαγένειας
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
25.01.2018 Αρ. 02 Υπαγωγή ορισμένων περιπτώσεων αιτούντων στις διατάξεις πολιτογράφησης ομογενών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
19.12.2017 Αρ. 40 Οδηγίες για την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν.4018/2011 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 109 του ν.4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α/28-3-2017)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
08.12.2017 Αρ. Φ.82215/37370 Επικύρωση αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων στο πλαίσιο εξέτασης αιτημάτων κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας με βάση τις διατάξεις του άρθρου 1Α παρ.1 του ΚΕΙ και άρθρο 2 παρ.1 του ν.4332/2015 (λόγω γέννησης και φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
21.11.2017 Αρ. 34 Άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους στη διαδικασία πολιτογράφησης
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
06.11.2017 Αρ. Φ.82215/34319 Διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών γεννήσεως σε πρόσωπα που διαμένουν στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
03.11.2017 Αρ. 31 Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 13 παρ. 1 του ν.4018/2011 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 142 παρ. 11 του ν.4251/2014
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
05.10.2017 Αρ. Φ130181-30570 Τροποποίηση εγκυκλίου 52/2012 περί πολιτογράφησης ομογενών αλλοδαπών κατόχων Ε.Δ.Τ.Ο
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
29.06.2017 Αρ. 18 Άρθρο 1Β παρ.1 του ΚΕΙ – Φοίτηση αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα ή σε σχολείο στην Ελλάδα που ακολουθεί το υποχρεωτικό ελληνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και διδασκαλίας
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
10.06.2016 Αρ. Φ.130181/20611/14 Τρόπος κατάθεσης αιτημάτων καθορισμού ελληνικής ιθαγένειας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 25 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν.3284/2004)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
25.08.2015 Αρ. 29 Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας (ν. 4332/2015)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
27.07.2015 Αρ. 26 Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
16.12.2014 Αρ. 56 Προσθήκη της άδειας διαμονής δεύτερης γενιάς στους τίτλους οριστικής διαμονής που γίνονται αποδεκτοί προκειμένου για την πολιτογράφηση αλλοδαπών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
23.07.2014 Αρ. 40 Παροχή οδηγιών σχετικά με την απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας λόγω κτήσης αλλοδαπής ιθαγένειας ή λόγω δήλωσης αποποίησης – Άρθρα 16 & 18 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας Ν.3284/2004
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
04.06.2014 Αρ. 34 Παροχή οδηγιών σχετικά με τη διαδικασία πολιτογράφησης ομογενών αλλοδαπών οι οποίοι διαμένουν στο εξωτερικό
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
22.05.2014 Αρ. 30 Προγραμματισμός συνεντεύξεων και αιτήματα επίσπευσης της διαδικασίας πολιτογράφησης
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
16.04.2014 Αρ. 11 Τροποποιήσεις Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν.4251/2014)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
10.02.2014 Αρ. 03 Αποδοχή της αριθμ.401/2013 γνωμοδότησης του Ε’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 2 του Ν.3838/2010
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
09.07.2013 Αρ. Φ.82215/18303 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τον εννοιολογικό προσδιορισμό των όρων <ιθαγένεια> <υπηκοότητα> και <εθνικότητα>
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
07.05.2013 Αρ. Φ.130181/10352 Μείωση υπογραφών στις διοικητικές πράξεις και στα διοικητικά έγγραφα – Παροχή οδηγιών για θέματα πολιτογράφησης
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
17.04.2013 Αρ. 07 Σύσταση και ρόλος των Επιτροπών άρθρου 15 Ν.3284/2004. Συνδρομή
ουσιαστικών προϋποθέσεων στη διαδικασία κτήσης ελληνικής ιθαγένειας βάσει
του Ν.2790/00 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
02.04.2013 Αρ. 52/Φ.130181/7779 Συμπλήρωση της εγκυκλίου αρ.52 της Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών με ΑΔΑ:Β4ΜΒΝ-ΖΜ1
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
13.12.2012 Αρ. 52 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη διαδικασία πολιτογράφησης ομογενών αλλοδαπών κατόχων Ε.Δ.Τ.Ο. – Άρθρο 23 του ν.3838/2010
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
10.11.2011 Αρ. 132445 Αποκατάσταση θυμάτων ολοκαυτώματος που κατείχαν στο παρελθόν την Ελληνική Ιθαγένεια
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
09.11.2011 Αρ. 50 Α. Περι νομιμότητας διαμονής&nbspαλλοδαπών-πολιτών κρατών μελών της Ε.Ε.που αιτούνται την πολιτογράφησή τους
Β. Περι του συνεχούς της νόμιμης διαμονής
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
05.05.2011 Αρ. 31 Θέματα λειτουργίας Επιτροπών Πολιτογράφησης και διαδικασίας εξέτασης εκκρεμών αιτήσεων πολιτογράφησης.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
31.03.2011 Αρ. 28 Θέματα ιθαγένειας – Διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή του ν. 3838/2010
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
02.08.2010 Αρ. 13 Συνδρομή ουσιαστικών προϋποθέσεων στη διαδικασία πολιτογράφησης
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
16.07.2010 Αρ. Φ.130181/37964 Διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή του άρθρου 1Α του ΚΕΙ όπως ισχύει
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
28.05.2010 Αρ. 8 Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ