ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 04 Δεκεμβρίου 2022
Γ.Γ. Ιθαγένειας


Από 26 Μαρτίου 2019 το ηλεκτρονικό παράβολο για την αίτηση κτήσης ελληνικής ιθαγένειας ανέρχεται στο ποσό των 550 ευρώ (ν.4604/2019, ΦΕΚ Α 50/26.3.2019)

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ: Εξετάζονται αντιρρήσεις που υπεβλήθησαν το Σεπτέμβριο του 2017

Από 26 Μαρτίου 2019 για την υποβολή αντιρρήσεων ενώπιον του Συμβουλίου Ιθαγένειας  απαιτείται καταβολή παραβόλου ύψους εκατό (100) ευρώ (ν.4604/2019, ΦΕΚ Α 50/26.3.2019)