ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023
Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα
Δημοσίευση του επικαιροποιημένου «Μητρώου Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» έτους 2022 20.06.2022

PDF | DOC | XLS | Δημοσίευση του επικαιροποιημένου «Μητρώου Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» έτους 2022

Δημοσίευση του επικαιροποιημένου «Μητρώου Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» έτους 2021 16.06.2021

PDF | DOC | XLS | Δημοσίευση του επικαιροποιημένου «Μητρώου Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» έτους 2021

Δημοσίευση του επικαιροποιημένου «Μητρώου Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» έτους 2020 30.06.2020

PDF | Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης | Νέο Μητρώο | Δημοσίευση του επικαιροποιημένου «Μητρώου Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» έτους 2020

Μητρώο υπηρεσιών και φορέων 2018 26.06.2018

PDF | DOC | Δημοσίευση του επικαιροποιημένου «Μητρώου Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης PDF | DOC| XLSX*| Μητρώο υπηρεσιών και φορέων 2018 Continue Reading Μητρώο υπηρεσιών και φορέων 2018

Μητρώο υπηρεσιών και φορέων 2017 15.06.2017

PDF | DOC | Δημοσίευση του επικαιροποιημένου «Μητρώου Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης PDF | DOC| XLSX*| Μητρώο υπηρεσιών και φορέων 2017 Continue Reading Μητρώο υπηρεσιών και φορέων 2017

Μητρώο υπηρεσιών και φορέων 2016 13.05.2016

PDF | DOC | Δημοσίευση του επικαιροποιημένου «Μητρώου Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» 2016 PDF | DOC | XLSX* | Μητρώο υπηρεσιών και φορέων 2016 Continue Reading Μητρώο υπηρεσιών και φορέων 2016

Μητρώο υπηρεσιών και φορέων 2015 17.09.2015

PDF| DOC | Δημοσίευση του επικαιροποιημένου «Μητρώου Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» 2015 PDF| DOC | XLSX* | Μητρώο υπηρεσιών και φορέων 2015 Continue Reading Μητρώο υπηρεσιών και φορέων 2015

Μητρώο υπηρεσιών και φορέων 2014 26.06.2014

PDF| DOC | Δημοσίευση του επικαιροποιημένου «Μητρώου Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» έτους 2014 Continue Reading Μητρώο υπηρεσιών και φορέων 2014

Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων 2013 24.04.2013

DOC | PDF | Δημοσίευση του επικαιροποιημένου «Μητρώου Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» έτους 2013 Continue Reading Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων 2013

Μητρώο υπηρεσιών και φορέων 2011 14.11.2011

DOC | PDF | Η επικαιροποίηση του Μητρώου Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης είναι επιβεβλημένη, ιδιαίτερα λόγω της πρόσφατης ριζικής αναδιάταξης της δομής της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κρατικής περιφερειακής διοίκησης με την εφαρμογή του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης–Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87)…