ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 21 Μαΐου 2024
Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα
Αποστολή στοιχείων για τη συμμόρφωση της Διοίκησης σε δικαστικές αποφάσεις ακύρωσης επιλογών προϊσταμένων που έχουν διενεργηθεί με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 10.05.2023

PDF | XLS | Αποστολή στοιχείων για τη συμμόρφωση της Διοίκησης σε δικαστικές αποφάσεις ακύρωσης επιλογών προϊσταμένων που έχουν διενεργηθεί με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

Αποστολή στοιχείων επί της διαδικασίας πλήρωσης των θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 85 και 86 του ν.3528/2007 («Υπαλληλικός Κώδικας») όπως ισχύει 09.03.2023

XLS | PDF | Αποστολή στοιχείων επί της διαδικασίας πλήρωσης των θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 85 και 86 του ν.3528/2007 («Υπαλληλικός Κώδικας») όπως ισχύει

Παρακολούθηση Διαδικασιών Επιλογής Προϊσταμένων 18.07.2019

Αρχείο παρακολούθησης διαδικασιών επιλογής Προϊσταμένων