ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 10 Δεκέμβριος 2019
Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα
Ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2018 και γνωστοποίηση των οριστικών βαθμολογιών για τις ηλεκτρονικές εκθέσεις αξιολόγησης μετά την εξέτασή τους από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017 14.11.2019

PDF|DOC|Ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2018 και γνωστοποίηση των οριστικών βαθμολογιών για τις ηλεκτρονικές εκθέσεις αξιολόγησης μετά την εξέτασή τους από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017

Παράταση για τους αξιολογούμενους της προθεσμίας υποβολής της έκθεσης αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2018 03.05.2019

PDF | DOC | Παράταση για τους αξιολογούμενους της προθεσμίας υποβολής της έκθεσης αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2018

Σε συνέχεια της με αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/1/οικ.11100/ 12-3-2019 (ΑΔΑ: 9ΠΔΓ465ΧΘΨ-Ι6Χ), με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4590/2019 (A’ 17) για την αξιολόγηση προσωπικού του δημοσίου τομέα…

Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4590/2019 (A’ 17) για την αξιολόγηση προσωπικού του δημοσίου τομέα και χρονικά διαστήματα διενέργειας της αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2018 12.03.2019

PDF | DOC | Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4590/2019 (A’ 17) για την αξιολόγηση προσωπικού του δημοσίου τομέα και χρονικά διαστήματα διενέργειας της αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2018

Με τη θέση σε ισχύ του ν. 4590/2019 (A’ 17/7-2-2019) που αφορά στην «Ενδυνάμωση Ανώτατου…

Ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017 22.10.2018

PDF | DOC | Ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017

Σε συνέχεια της με αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/46/οικ.26897/24-7-2018 (ΑΔΑ:78ΔΡ465ΧΘΨ-ΜΡΒ) εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας, και στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4369/2016 όπως ισχύει, ιδίως των διατάξεων του άρθρου 16 παρ. 3α, σύμφωνα με τις οποίες…

Ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής των εκθέσεων αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017 25.07.2018

PDF | DOC | Ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής των εκθέσεων αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017

Σε συνέχεια των με αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/36/οικ.18809/24-5-2018 (ΑΔΑ: 6ΜΦ5465ΧΘΨ-ΗΑΦ), αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/39/οικ. 19933/1-6-2018 (ΑΔΑ:7ΘΔ1465ΧΘΨ-ΚΑΧ) και αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/41/οικ.22046/19-6-2018 ( ΑΔΑ: 6104465ΧΘΨ-ΟΣΚ) εγκυκλίων της Υπηρεσίας μας με τις οποίες ενημερωθήκατε για το χρονικό…

Συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης από τους αξιολογητές Α’ και υποβολή της έκθεσης στους αξιολογητές Β’ για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017 20.06.2018

PDF | DOC | Συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης από τους αξιολογητές Α’ και υποβολή της έκθεσης στους αξιολογητές Β’ για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017

Σε συνέχεια των με αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/36/οικ.18809/24-5-2018 (ΑΔΑ: 6ΜΦ5465ΧΘΨ-ΗΑΦ) και με αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/39/οικ. 19933/1-6-2018 (ΑΔΑ:7ΘΔ1465ΧΘΨ-ΚΑΧ) εγκυκλίων της Υπηρεσίας μας με τις οποίες…

Τροποποίηση του χρονικού διαστήματος διενέργειας της αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο 2017 19.06.2018

PDF | DOC | Τροποποίηση της ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/35/οικ.18485/22-5-2018, ΦΕΚ 1882/Β/24-5-2018 Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Καθορισμός του χρονικού διαστήματος διενέργειας της αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017 και των επιμέρους φάσεων αυτής. Καθορισμός της μορφής και του περιεχομένου του ανώνυμου ερωτηματολογίου αξιολόγησης των προϊσταμένων από τους υφισταμένους

Καταχώριση στοιχείων από αξιολογούμενους, υποβολή της έκθεσης στους αξιολογητές και καταχώριση στοιχείων αξιολογητών για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017 05.06.2018

PDF | DOC | Καταχώριση στοιχείων από αξιολογούμενους, υποβολή της έκθεσης στους αξιολογητές και καταχώριση στοιχείων αξιολογητών για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017

Σε συνέχεια της με ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/36/οικ.18809/24-5-2018 (ΑΔΑ: 6ΜΦ5465ΧΘΨ-ΗΑΦ) εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας με την οποία ενημερωθήκατε για το χρονικό διάστημα διενέργειας αξιολόγησης για την…

Χρονικό διάστημα και επιμέρους φάσεις διενέργειας της αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017 25.05.2018

PDF | DOC | Χρονικό διάστημα και επιμέρους φάσεις διενέργειας της αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017 Σε συνέχεια της με αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/35/οικ.18485/22-5-2018 (ΦΕΚ 1882/Β/24-5-2018) Υπουργικής Απόφασης, σας ενημερώνουμε ότι για  την αξιολογική περίοδο του έτους 2017 οι σχετικές με την ηλεκτρονική αξιολόγηση ενέργειες  διενεργούνται από 10 Μαΐου…

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4369/2016 για την ηλεκτρονική διεξαγωγή της αξιολόγησης προσωπικού 10.05.2018

PDF | DOC | Τροποποίηση διατάξεων του ν.4369/2016 για την ηλεκτρονική διεξαγωγή της αξιολόγησης προσωπικού

Στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης των διαδικασιών και των υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης, με τις διατάξεις του άρθρου 9 « Ηλεκτρονική αξιολόγηση» του ν.4553/2018 (ΦΕΚ Α’ 75/ 27-4-2018) τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του ν.4369/2016…

Ηλεκτρονική εφαρμογή για την αξιολόγηση προσωπικού 25.04.2018

PDF | DOC | Ηλεκτρονική εφαρμογή για την αξιολόγηση προσωπικού

Σε συνέχεια της με αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.2/27/οικ.10178/14-3-2018 (ΑΔΑ : 78Ξ2465ΧΘΨ–ΓΓ6) εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας, σας ενημερώνουμε ότι σύντομα θα τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική εφαρμογή για την αξιολόγηση του προσωπικού που θα αποτελεί μία νέα λειτουργικότητα του Μητρώου…

Αξιολόγηση προσωπικού για το έτος 2017 15.03.2018

PDF | DOC | Αξιολόγηση προσωπικού για το έτος 2017

Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης θα προβεί σε αναγκαίες τεχνικές αναπροσαρμογές της διαδικασίας αξιολόγησης. Ως εκ τούτου, και προς αποφυγή περιττών γραφειοκρατικών βαρών, παρακαλούμε να ανασταλεί προσωρινά η διαδικασία αξιολόγησης του προσωπικού μέχρι την έκδοση…

Ολοκλήρωση διαδικασίας αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4369/2016 14.07.2017

PDF | DOC | Ολοκλήρωση διαδικασίας αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4369/2016 Με τις διατάξεις των άρθρων 14-24 του ΜΕΡΟΥΣ Β’-«ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» του ν. 4369/2016 (Α’ 33) εισήχθη νέο σύστημα αξιολόγησης. Το πεδίο εφαρμογής του νέου αυτού συστήματος εξειδικεύεται στο άρθρο 14 του νόμου αυτού. Κατ’ εφαρμογή των…

Καθορισμός της μορφής και του περιεχομένου των Εντύπων Έκθεσης Αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4369/2016 09.03.2017

PDF | DOC | Καθορισμός της μορφής και του περιεχομένου των Εντύπων Έκθεσης Αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4369/2016 Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν.4369/2016 (Α’33) β. των…

Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α’ /33) – ΜΕΡΟΣ Β’ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- Αξιολόγηση, Στοχοθεσία, Κοινωνική λογοδοσία και συμμετοχή 08.03.2017

PDF | DOC | Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α’ /33) – ΜΕΡΟΣ Β’ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- Αξιολόγηση, Στοχοθεσία, Κοινωνική λογοδοσία και συμμετοχή Με τις διατάξεις του Μέρους Β’  του ν. 4369/2016 (Α΄ 33) εισάγεται νέο σύστημα αξιολόγησης για τους τακτικούς πολιτικούς υπαλλήλους και τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου…

Περισσότερα