ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 20 Μαΐου 2024

Μητρώο υπηρεσιών και φορέων 2015

PDF| DOC | Δημοσίευση του επικαιροποιημένου «Μητρώου Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» 2015
PDF| DOC | XLSX* | Μητρώο υπηρεσιών και φορέων 2015
*ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο τύπος αρχείου .xlsx τίθεται με σκοπό τη διάθεση του «Μητρώου» ως «ανοικτό δεδομένο» και δεν περιλαμβάνει την πλήρη πληροφορία που καταγράφεται στις μορφές .pdf και .doc (π.χ. φορείς οι οποίοι έχουν συγχωνευθεί ή καταργηθεί). Η διαφοροποίηση αυτή έγινε με σκοπό η εν λόγω βάση δεδομένων να μην περιέχει εγγραφές που μπορεί σε μια αναζήτηση συνόλου (π.χ. πόσα είναι τα ΝΠΙΔ εντός Δημόσιου τομέα?) να εμφανίζει και φορείς που δεν υπάρχουν σήμερα. Εάν ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί πρόσβαση στην πλήρη πληροφορία θα πρέπει να ανατρέξει στους άλλους τύπους αρχείων που διατίθεται το «Μητρώο».

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ.: ΔΟΑ/Φ.10/οικ.15696/18-6-2014 εγκυκλίου μας, σας ενημερώνουμε ότι η υπηρεσία μας επικαιροποίησε εκ νέου το «Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης», εφεξής «Μητρώο».

Σκοπός της κατάρτισης και της δημοσίευσης του «Μητρώου» είναι η αξιόπιστη καταγραφή των δημοσίων υπηρεσιών και φορέων της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, οι οποίοι συγκροτούν την έννοια του δημόσιου τομέα, όπως ο τομέας αυτός οριοθετείται στις ρυθμίσεις του ν. 1892/1990 (άρθρο 51 παρ. 1 – ΦΕΚ Α΄ 101) και του ν. 1943/1991 (άρθρο 4 παρ. 6 – ΦΕΚ Α΄ 50), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 18 παρ. 9 του ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α΄ 43) και το άρθρο 3 παρ. 6 του ν. 3229/2004 (ΦΕΚ Α΄ 38).

Στο «Μητρώο» περιλαμβάνονται ειδικότερα με προσδιορισμό της νομικής τους μορφής και ανά εποπτεύον υπουργείο και όλοι οι φορείς διακρινόμενοι, μεταξύ άλλων, σε υπαγόμενους και μη υπαγόμενους στο δημόσιο τομέα του άρθρου 51 του Ν. 1892/1990, που συνεπάγεται και διαφορετική, κάθε φορά, σχέση εξάρτησής τους από το κράτος.

Σχετικά σημειώνεται ότι το «Μητρώο», ενώ βασίζεται στην οριοθέτηση του δημόσιου τομέα σύμφωνα με το άρθ. 51 παρ. 1 του ν. 1892/1990, εμπεριέχει το σύνολο σχεδόν των φορέων που σχετίζονται με την έννοια του δημόσιου τομέα ανεξάρτητα από το ποιος νόμος τον ορίζει. Έτσι το «Μητρώο» αποτελεί έναν «ασφαλή» κατάλογο για τον αναγνώστη (χρήστη) ώστε να το χρησιμοποιήσει στην εργασία του, αρκεί να το προσαρμόσει στις διατάξεις και τα κριτήρια του νόμου που κάθε φορά τον ενδιαφέρει.

Δεδομένου ότι το περιεχόμενο του «Μητρώου» έχει δυναμικό χαρακτήρα, η προσπάθεια επικαιροποίησής του είναι μία διαρκής διαδικασία. Στη συγκεκριμένη μάλιστα συγκυρία όπου συντελέστηκαν εκτεταμένες αλλαγές στις οργανωτικές δομές των υπουργείων (συγχωνεύσεις ή διασπάσεις ή ανακατανομή των αρμοδιοτήτων τους), η επικαιροποίησή του κρίνεται επιβεβλημένη.

Σε αυτήν την νεώτερη έκδοση του «Μητρώου» (Απριλίου 2015), η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Τομέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (www.minadmin.gov.gr) στη θέση Διοικητική Μεταρρύθμιση / Οργάνωση Δημοσίων Υπηρεσιών, έχουν ενσωματωθεί όλες οι αλλαγές που έχουν έως τώρα προκύψει.

Για την αξιοπιστία των στοιχείων που δημοσιεύουμε παρακαλούμε το κάθε Υπουργείο ή άλλη αρμόδια Αρχή να ελέγξει εκ νέου τις εγγραφές που αυτό περιλαμβάνει σχετικά με τις υπηρεσίες που διαθέτει και τους φορείς που εποπτεύει, προκειμένου να διαπιστώσει την ορθότητά τους.

Λόγω δε του προσφάτως εκδοθέντος Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20 Α΄) περί σύστασης και μετονομασίας των Υπουργείων καθώς και των διατάξεων του άρθ. 33 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29 Α΄) περί σύστασης θέσεων Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων, παρακαλούμε να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ορθή αποτύπωση των Κεντρικών Υπηρεσιών και των Γενικών Γραμματειών από τις οποίες συγκροτείται το κάθε Υπουργείο.

Παρακαλούμε για τις όποιες παρατηρήσεις έχετε να μας ενημερώσετε εγγράφως, το συντομότερο δυνατό. Προκειμένου δε τα στοιχεία που ζητούνται να περιέλθουν με συστηματικό τρόπο στην υπηρεσία μας θα πρέπει το συντονισμό της όλης προσπάθειας να αναλάβουν οι αρμόδιες οργανικές μονάδες σας, οι οποίες θα φροντίσουν να συγκεντρώσουν και εν συνεχεία να προωθήσουν στην υπηρεσία μας το σύνολο των σχετικών προτάσεων-παρατηρήσεων σας ώστε να αποφεύγονται οι αποσπασματικές απαντήσεις.

Τέλος, υπενθυμίζεται η ανάγκη ορισμού σε κάθε Υπουργείο αρμοδίων οι οποίοι έχοντας συντονιστικό ρόλο στη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων θα επικοινωνούν με την υπηρεσία μας κάθε φορά που τίθεται θέμα επικαιροποίησης του υπόψη «Μητρώου». Στο πλαίσιο αυτό παρακαλείσθε όπως προβείτε στον ορισμό υπευθύνων, συμπληρώνοντας τα ονοματεπωνυμικά και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας αυτών.

Για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες η υπηρεσία μας είναι στη διάθεσή σας.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.