ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 25 Μαΐου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

19.05.2010 Αρ. Πρ. 25733 Χορήγηση άδειας διευκολύνσεων σε υπαλλήλους με οικογενειακές υποχρεώσεις
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
30.12.2009 Αρ. Πρ. 69435 Μεταβίβαση αρμοδιότητας του δημάρχου προς σύνταξη εκθέσεων αξιολόγησης των προϊσταμένων Διευθύνσεων&nbspσε αντιδήμαρχο
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
16.12.2009 Αρ. Πρ. 73367 Διευκρινήσεις επί της εφαρμογής του ν.3801/09
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
14.07.2009 Αρ. Πρ. 230/2009 Μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία Άρθρου 183 ΚΚΔΚΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
19.06.2009 Αρ. Πρ. 27887 Χορήγηση διευκολύνσεων και δικαιώματος αμοιβής σε υπαλλήλους αθλητές
29.01.2009 Αρ. Πρ. 73945 Διορισμός συνταξιούχου σε θέση επιστημονικού συνεργάτη ΟΤΑ.
07.11.2008 Αρ. Πρ. 63237 (+44619) Μετάταξη – Απόσπαση υπαλλήλων
31.07.2008 Αρ. Πρ. 46538 Διαδικασία εκλογής αιρετών που θα μετέχουν στα Υπηρεσιακά Συμβούλια υπαλλήλων ΟΤΑ.
29.07.2008 Αρ. Πρ. 36 Υπηρεσιακά Συμβούλια – Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων κατά τις διατάξεις του ΚΚΔΚΥ (ν.3584/2007)
29.07.2008 Αρ. Πρ. 36 Υπηρεσιακά Συμβούλια – Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων κατά τις διατάξεις του ΚΚΔΚΥ (ν.3584/2007)-Ειδικό έντυπο σημείωμα – Σχέδιο Α’
29.07.2008 Αρ. Πρ. 36 Υπηρεσιακά Συμβούλια – Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων κατά τις διατάξεις του ΚΚΔΚΥ (ν.3584/2007)-Ειδικό έντυπο σημείωμα – Σχέδιο Γ’
29.07.2008 Αρ. Πρ. 36 Υπηρεσιακά Συμβούλια – Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων κατά τις διατάξεις του ΚΚΔΚΥ (ν.3584/2007)-Ειδικό έντυπο σημείωμα – Σχέδιο Β’
17.06.2008 Αρ. Πρ. 28 Διευκρινίσεις ζητημάτων για μετακινήσεις – αποσπάσεις – μετατάξεις υπαλλήλων ΟΤΑ βάσει των διατάξεων του νέου Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων Ν. 3584/2007(ΦΕΚ 143 Α΄)
07.02.2008 Αρ. Πρ. 5 Καταβολή επιδόματος διαχειριστικών λαθών.
08.08.2007 Αρ. Πρ. 51 Ασκηση ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή και συμμετοχή σε εταιρείες υπαλλήλων ΟΤΑ α΄ βαθμού
1 2 3
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ