ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 15 Οκτώβριος 2019

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

23.09.2019 Αρ. Πρ. 105 Κατάργηση καταχώρησης στοιχείων Ισολογισμού Δήμων στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ. – Αποκλειστική λήψη των συγκεκριμένων οικονομικών στοιχείων από τον Κόμβο Διαλειτουργικότητας
ΑΔΑ: ΨΚ6Ψ465ΧΘ7-ΗΞ9
23.09.2019 Αρ. Πρ. 16414 BREXIT – Χειρισμός αιτημάτων κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
13.09.2019 Αρ. Πρ. 63828 Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4623/2019 (Α΄134) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα».
ΑΔΑ: ΨΦΗΔ465ΧΘ7-Ι1Υ
13.09.2019 Αρ. Πρ. 102 Συγκρότηση των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού.
10.09.2019 Αρ. Πρ. 100 Ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2020 των δήμων, των περιφερειών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου του υποτομέα των ΟΤΑ στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
29.08.2019 Αρ. Πρ. 94 Απαραίτητες μεταβολές στο Μητρώο Πολιτών και οδηγίες για τη λειτουργία των υποσυστημάτων Δημοτολογίου, Μητρώου Αρρένων και Ληξιαρχείου των καταργούμενων και υπό σύσταση Δήμων
ΑΔΑ: Ω5ΠΥ465ΧΘ7-ΚΥ0
29.08.2019 Αρ. Πρ. 96 Οδηγίες σχετικά µε την κατάταξη – το̟ποθέτηση του ̟προσω̟πικού των νέων δήµων και των νοµικών ̟προσώ̟πων α̟πό 1-9-2019 – κατάρτιση ̟πάγιων ΟΕΥ- λοι̟πά θέµατα ̟προσω̟πικού ̟που ρυθµίζονται α̟πό τις διατάξεις των άρθρων 155 και 156 του ν. 4600/2019 (Α΄43).
ΑΔΑ: Ω8ΝΖ465ΧΘ7-5Ξ3
29.08.2019 Αρ. Πρ. 95 Ενέργειες εκ μέρους των δήμων που συνιστώνται δυνάμει των διατάξεων του ν. 4600/2019, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις όμοιες του ν.4623/2019 και ισχύουν.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
23.08.2019 Αρ. Πρ. 93 Ενημέρωση για την εγκατάσταση των νέων αρχών στους Δήμους
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
23.08.2019 Αρ. Πρ. 92 Οδηγίες για λειτουργία Ληξιαρχείων των υπό σύσταση Δήμων.
ΑΔΑ: 6ΝΤ8465ΧΘ7-03Α
21.08.2019 Αρ. Πρ. 89 Ορκωμοσία Αιρετών Δήμων & Κοινοτήτων
ΑΔΑ: 6ΨΕΡ465ΧΘ7-0ΒΓ
21.08.2019 Αρ. Πρ. 91 Λειτουργία δημοτικών παρατάξεων
ΑΔΑ: 69ΒΖ465ΧΘ7-Λ65
21.08.2019 Αρ. Πρ. 90 Διαδικασία Συγκρότησης και Εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
21.08.2019 Αρ. Πρ. 88 Λειτουργία Κοινοτήτων
20.08.2019 Αρ. Πρ. 83 Οργάνωση και Λειτουργία των συνιστώμενων δήμων του άρθρου 154 του Ν.4600/2019 (Α’ 43)
ΑΔΑ: Ψ2Η5465ΧΘ7-ΜΝΒ
1 2 3 65
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ