ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 22 Μαΐου 2022

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

10.05.2022 Αρ. Πρ. 30286 Υποβολή στοιχείων εκτελεστέων έργων
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
02.05.2022 Αρ. Πρ. 6824 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (77η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)
19.04.2022 Αρ. Πρ. 25712 Νομική υποστήριξη αιρετών περιφερειών, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4915/2022
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
19.04.2022 Αρ. Πρ. 25837 Νομική υποστήριξη αιρετών δήμων
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
19.04.2022 Αρ. Πρ. 6404 Οδηγίες προς τους φορείς προέλευσης και υποδοχής για την υλοποίηση του Α΄ Κύκλου Κινητικότητας έτους 2022, στο πλαίσιο του ΕΣΚ – 4η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
18.04.2022 Αρ. Πρ. 6325 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (76η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)
07.04.2022 Αρ. Πρ. 5645 Δημοσιοποίηση θέσεων κινητικότητας Α΄ κύκλου 2022 – Υποβολή αιτήσεων – 3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
30.03.2022 Αρ. Πρ. 20776 Παράταση της προθεσμίας παροχής διοικητικής υποστήριξης και του χρόνου άσκησης αρμοδιοτήτων υπηρεσιών δόμησης των δήμων
30.03.2022 Αρ. Πρ. 20728 Έγκριση προσλήψεων προσωπικού στους Δήμους, στις Περιφέρειες καθώς και στα Νομικά Πρόσωπα της τοπικής αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2022. / Δυνατότητα πλήρωσης θέσεων από επιλαχόντες προηγούμενης προκήρυξης
28.03.2022 Αρ. Πρ. 19857 Παροχή οδηγιών σχετικά με την ισχύ των αδειών διαμονής κατά την διαδικασία απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας με κάθε νομική βάση κτήσης
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
23.03.2022 Αρ. Πρ. 18912 Αντιμετώπιση προβλημάτων που ανακύπτουν ως προς την καταχώριση Ληξιαρχικών Πράξεων από την Ουκρανία
09.03.2022 Αρ. Πρ. 15608 Μεταγραφή ληξιαρχικών πράξεων στο Ειδικό Ληξιαρχείο
02.03.2022 Αρ. Πρ. 14001 Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων στους ΟΤΑ α΄ βαθμού σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 87-89 του ΚΚΔΚΥ, όπως ισχύουν
21.02.2022 Αρ. Πρ. 2684 Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (75η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)
16.02.2022 Αρ. Πρ. 10220 Ενιαίο Κείμενο Εγκυκλίων έτους 2021
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α.Δ.
1 2 3 101
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ