ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 05 Δεκεμβρίου 2023

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΔ - ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

30.11.2023 Αρ. Πρ. 103155 Κατανομή ποσού ύψους 1.000.000,00€, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Περιφερειών στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας ως τακτική οικονομική ενίσχυση για το έτος 2023
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
29.11.2023 Αρ. Πρ. 103036 Εξαίρεση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (O.T.A.) α’ βαθμού, από την αυτοδίκαιη κατάργηση/ λύση των άρθρων 27 και 29 του ν. 5056/2023 (Α’ 163)
25.11.2023 Αρ. Πρ. 102124 Τροποποίηση της υπ. αρ. 32254/12.4.2023 (ΑΔΑ: ΨΙ5Ο46ΜΤΛ6-Ο9Κ) «Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» Υπουργικής Απόφασης
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
25.11.2023 Αρ. Πρ. 102138 Γ΄ Τροποποίηση της υπ. αρ. 9688/7.2.2023 (ΑΔΑ: 635Χ46ΜΤΛ6-579) «Συγκρότηση των Α, Β, Γ και Δ κοινών Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου» Υπουργικής Απόφασης
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
25.11.2023 Αρ. Πρ. 102161 Τροποποίηση της υπ. αρ. 12171/15.2.2023 (ΑΔΑ: 65ΚΞ46ΜΤΛ6-ΤΔ5) «Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Ηπείρου» Υπουργικής Απόφασης
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
24.11.2023 Αρ. Πρ. 101262 Κατανομή συνολικού ποσού 70.000.000,00€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους στις Περιφέρειες, προς κάλυψη επενδυτικών τους δαπανών και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
23.11.2023 Αρ. Πρ. 100835 Κατανομή ποσού 67.000.000,00€ στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
10.11.2023 Αρ. Πρ. 96939 Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση δικαστικών και συναφών υποχρεώσεων τους
07.11.2023 Αρ. Πρ. 94520 Β΄ Τροποποίηση της υπ. αρ. 26727/29.3.2023 (ΑΔΑ: ΨΒΕ146ΜΤΛ6-5ΙΤ) «Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» Υπουργικής Απόφασης
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
07.11.2023 Αρ. Πρ. 94522 Β΄ Τροποποίηση της υπ. αρ. 32256/12.4.2023 (ΑΔΑ:9ΥΔΩ46ΜΤΛ6-Σ7Β) «Συγκρότηση των Α και Γ Πειθαρχικών Συμβουλίων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» Υπουργικής Απόφασης
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
07.11.2023 Αρ. Πρ. 94526 Τροποποίηση της υπ. αρ. 9688/7.2.2023 (ΑΔΑ: 635Χ46ΜΤΛ6-579) «Συγκρότηση των Α, Β, Γ και Δ κοινών Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου» Υπουργικής Απόφασης
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
07.11.2023 Αρ. Πρ. 94528 Β΄ Τροποποίηση της υπ. αρ. 10319/9.2.2023 (ΑΔΑ: 620Ρ46ΜΤΛ6-9ΚΗ «Συγκρότηση των Α και Β κοινών Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων» Υπουργικής Απόφασης
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
03.11.2023 Αρ. Πρ. 94208 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – ΙΑ΄ Κατανομή έτους 2023
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
03.11.2023 Αρ. Πρ. 94128 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, σε όλους τους Δήμους της χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – ΙΑ΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2023
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
02.11.2023 Αρ. Πρ. 93391 Καθορισμός των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Περιφερειών έτους 2023
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
1 2 3 111
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ