ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΔ - ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

16.09.2021 Αρ. Πρ. 67374 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Θ΄ κατανομή έτους 2021.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
16.09.2021 Αρ. Πρ. 67412 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Θ ́ Κατανομή έτους 2021.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
12.08.2021 Αρ. Πρ. 60796 Τροποποίηση της υπ. αρ. 37539/19.5.2021 (ΑΔΑ: 9ΥΤ946ΜΤΛ6-2ΛΙ) «Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» Υπουργικής Απόφασης
12.08.2021 Αρ. Πρ. 60797 Τροποποίηση της υπ. αρ. 37540/19.5.2021 (ΑΔΑ: 9Γ0Π46ΜΤΛ6-ΦΒΜ) «Συγκρότηση των Α και Β κοινών Πειθαρχικών Συμβουλίων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» Υπουργικής Απόφασης
11.08.2021 Αρ. Πρ. 60505 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Η΄ κατανομή έτους 2021
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
11.08.2021 Αρ. Πρ. 60533 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Η΄ Κατανομή έτους 2021
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
29.07.2021 Αρ. Πρ. 56822 Επιχορήγηση του ΝΠΙΔ «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Δέλτα (Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ.) » για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του προς τρίτους
29.07.2021 Αρ. Πρ. 56831 Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 44489/14.06.2021( ΑΔΑ: 6Ρ0646ΜΤΛ6-Κ11) Απόφασης «Επιχορήγηση ΟΤΑ της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους»
28.07.2021 Αρ. Πρ. 56297 Επιχορήγηση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών της προς τρίτους
28.07.2021 Αρ. Πρ. 56312 Επιχορήγηση του ΝΠΔΔ «Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμων Λευκάδας και Αιτωλοακαρνανίας» για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του προς τρίτους
28.07.2021 Αρ. Πρ. 56581 Ειδική Έγκριση Επιχορήγησης του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Δέλτα (Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ.)» για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του προς τρίτους
26.07.2021 Αρ. Πρ. 57317 Β΄ Τροποποίηση της υπ. αρ. 37544/19.5.2021 (ΑΔΑ: ΩΞ2Α46ΜΤΛ6-0ΧΖ) Υπουργικής Απόφασης «Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας»
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
20.07.2021 Αρ. Πρ. 54384 Επιχορήγηση ΟΤΑ της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
20.07.2021 Αρ. Πρ. 54653 Επιχορήγηση Δήμων για την αποπληρωμή υποχρεώσεων από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
16.07.2021 Αρ. Πρ. 53556 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Ζ΄ κατανομή έτους 2021
1 2 3 96
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ