ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 09 Δεκέμβριος 2019

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΔ - ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

05.12.2019 Αρ. Πρ. 86609 Παροχή στοιχείων εκτιμώμενου κόστους μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τις Περιφέρειες, για το χρονικό διάστημα από 1-9-2019 έως 31-12-2019, καθώς και αριθμού μεταφερόμενων μαθητών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
05.12.2019 Αρ. Πρ. 86650 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – ΙΒ΄ Κατανομή έτους 2019.
04.12.2019 Αρ. Πρ. 86328 Κατανομή συνολικού ποσού 70.000.000,00€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, προς κάλυψη επενδυτικών δαπανών και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου των Περιφερειών
02.12.2019 Αρ. Πρ. 85466 Κατανομή ποσού ύψους 149.500,00€, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, στις Περιφέρειες της χώρας προς κάλυψη αναγκών εφαρμογής του προγράμματος «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου» έτους 2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
21.11.2019 Αρ. Πρ. 82954 Κατανομή ποσού ύψους 1.000.000,00€, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Περιφερειών έτους 2019 στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας προς κάλυψη λειτουργικών της δαπανών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
21.11.2019 Αρ. Πρ. 82856 Δ΄ Κατανομή ποσού 28.000.000,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους
20.11.2019 Αρ. Πρ. 82220 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους
18.11.2019 Αρ. Πρ. 82223 Τροποποίηση της υπ. αρ. 58624/9.8.2019 Υπουργικής Απόφασης (Α∆Α: 78ΜΦ465ΧΘ7-ΓΘΠ) «Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συµβουλίου στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
18.11.2019 Αρ. Πρ. 82222 Τροποποίηση της υπ. αρ. 48518/25.6.2019 Υπουργικής Απόφασης (Α∆Α: ΨΗ8Σ465ΧΘ-Ω7Γ) «Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συµβουλίου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
07.11.2019 Αρ. Πρ. 78767 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – ΙΑ΄ Κατανομή έτους 2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
01.11.2019 Αρ. Πρ. 78639 Β΄ Τροποποίηση της υπ. αρ. 21203/22.3.2019 Υπουργικής Απόφασης (ΑΔΑ: ΩΝΕ5465ΧΘ7-ΡΝΘ) «Συγκρότηση των Α΄ και Β΄ κοινών Πειθαρχικών Συμβουλίων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
25.10.2019 Αρ. Πρ. 75496 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Ι΄ Κατανομή έτους 2019
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α
17.10.2019 Αρ. Πρ. 72794 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Ι΄ κατανομή έτους 2019
17.10.2019 Αρ. Πρ. 72672 Κατανομή ποσού ύψους 75.000.000,00€ στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, προς καταβολή των δαπανών μισθοδοσίας των μηνών Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου τρέχοντος έτους και μηνός Ιανουαρίου 2020, του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού τους
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
14.10.2019 Αρ. Πρ. 72008 Τροποποίηση της υπ. αρ. 21203/22.3.2019 Υπουργικής Απόφασης (ΑΔΑ: ΩΝΕ5465ΧΘ7-ΡΝΘ) «Συγκρότηση των Α΄ και Β΄ κοινών Πειθαρχικών Συμβουλίων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
1 2 3 86
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ