ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΔ - ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

14.03.2023 Αρ. Πρ. 21691 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Γ΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2023
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
14.03.2023 Αρ. Πρ. 22420 Σύσταση Ειδικού Πειθαρχικού Συμβουλίου στο Υπουργείο Εσωτερικών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
10.03.2023 Αρ. Πρ. 20893 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Γ΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2023
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
08.03.2023 Αρ. Πρ. 20722 Α΄ Τροποποίηση της υπ. αρ. 10319/9.2.2023 (ΑΔΑ: 620Ρ46ΜΤΛ6-9ΚΗ) Απόφασης «Συγκρότηση Α΄ και Β΄ κοινών Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων»
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
03.03.2023 Αρ. Πρ. 17926 Κατανομή ποσού 60.000.000,00€ στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
02.03.2023 Αρ. Πρ. 17408 Έγκριση χρηματοδότησης του Δήμου Αχαρνών με ποσό ύψους 4.915.840,30€ από τον Λογαριασμό Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
22.02.2023 Αρ. Πρ. 14981 Κατανομή ποσού 27.681.000,00€ σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023
21.02.2023 Αρ. Πρ. 13897 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023 στις Περιφέρειες της Χώρας, προς κάλυψη δαπανών τους – Β΄ Κατανομή έτους 2023
15.02.2023 Αρ. Πρ. 12171 Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Ηπείρου
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
13.02.2023 Αρ. Πρ. 11171 Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
09.02.2023 Αρ. Πρ. 10318 Συγκρότηση του Β΄ Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
09.02.2023 Αρ. Πρ. 10319 Συγκρότηση των Α΄ και Β΄ κοινών Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
08.02.2023 Αρ. Πρ. 9907 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Β΄ κατανομή έτους 2023
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
07.02.2023 Αρ. Πρ. 9687 Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Κρήτης
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
07.02.2023 Αρ. Πρ. 9688 Συγκρότηση των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ κοινών Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νότιου Αιγαίου
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α
1 2 3 105
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ