ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 09 Δεκέμβριος 2019

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

21.11.2019 Αρ. Πρ. 82594 Στέγαση των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ιθαγένειας και κάλυψη των λειτουργικών δαπανών
19.11.2019 Αρ. Πρ. 81872 Στοιχεία για μισθώματα κτιρίων (Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2019)
18.11.2019 Αρ. Πρ. 81602 Ειδικές οδηγίες για τα στοιχεία των αιτημάτων που υποβάλλονται από τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο του Προγραμματισμού Προσλήψεων έτους 2020
04.11.2019 Αρ. Πρ. 78577 Ενσωμάτωση του σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2020 των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) του υποτομέα των ΟΤΑ στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών
31.10.2019 Αρ. Πρ. 76784 Προεργασία ενόψει υποβολής των αιτημάτων προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2020 από τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
11.10.2019 Αρ. Πρ. 71379 Αντιρρησίες Συνείδησης (Εναλλακτική Υπηρεσία)
26.09.2019 Αρ. Πρ. 66848 Επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων του ΥΠΕΣ για τις διεθνείς συνεργασίες των Δήμων και Περιφερειών της Χώρας
24.09.2019 Αρ. Πρ. 66008 Τροποποίηση της 8440/2011 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» (Β’ 318)
13.09.2019 Αρ. Πρ. 63913 Παροχή στοιχείων που αφορούν στους κύκλους κινητικότητας έτους 2018
11.09.2019 Αρ. Πρ. 63183 Ρυθμίσεις μεταβατικού χαρακτήρα για την μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος 2019 – 2020
13.08.2019 Αρ. Πρ. 58908 Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 13 του ν. 4623/2019 (Α΄134)
17.07.2019 Αρ. Πρ. 53900 Στοιχεία για μισθώματα κτιρίων (Μαΐου – Αυγούστου 2019)
17.07.2019 Αρ. Πρ. 54210 Ενημέρωση για τη δημοσίευση του ν.4605/2019 (Α’ 52) – Τροποποίηση διατάξεων του ν.4412/2016 – Προσθήκη νέων άρθρων
10.07.2019 Αρ. Πρ. 52278 Παροχή απολογιστικών στοιχείων συγκεντρωτικά για το σχολικό έτος 2018-2019
10.07.2019 Αρ. Πρ. 52427 Τροποποίηση άρθρου 53 νόμου 4412/2016. Επιβολή νέας κράτησης υπέρ Π.Ο.ΜΗ.ΤΕ.ΔΥ.
1 2 3 23
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ