ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 21 Μάιος 2019

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

14.05.2019 Αρ. Πρ. 36952 Παροχή στοιχείων εκτιμώμενου κόστους μεταφοράς μαθητών πρωτ/θμιας και δευτ/θμιας εκπαίδευσης και αριθμού μεταφερόμενων μαθητών, για το χρονικό διάστημα από 1-4-2019 έως 30-6-2019 & απολογιστικών στοιχείων κόστους και αριθμού μεταφερόμενων μαθητών, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2019 έως 31-3-2019
13.05.2019 Αρ. Πρ. 36490 Καθαρισμός σχολικών μονάδων με συμβάσεις μίσθωσης έργου. Διάρκεια συμβάσεων – Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
25.04.2019 Αρ. Πρ. 32292 Αποδοχή της υπ’ αριθ. 237/2018 Γνωμοδότησης του Ε΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ..
15.04.2019 Αρ. Πρ. 29324 Επικαιροποίηση του Υποτομέα «S1313 ΟΤΑ» του Μητρώου Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤ
18.04.2019 Αρ. Πρ. 29998 Επαναπροσδιορισμός της ημερομηνίας λήξης της δυνατότητας υποβολής στοιχείων για το στρατηγικό προγραμματισμό προσλήψεων 2020-2023 από τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
10.04.2019 Αρ. Πρ. 26951 Λήξη δυνατότητας υποβολής στοιχείων για το στρατηγικό προγραμματισμό προσλήψεων 2020-2023 από τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
03.04.2019 Αρ. Πρ. 24560 Αποστολή στοιχείων Κύριου Δείκτη Επιδόσεων (KPI)
02.04.2019 Αρ. Πρ. 24104 Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 102 του ν. 4604/2019 (Α΄50 )
27.03.2019 Αρ. Πρ. 22159 Παροχή στοιχείων εκτιμώμενου κόστους μεταφοράς μαθητών πρωτ/θμιας και δευτ/θμιας εκπαίδευσης και αριθμού μεταφερόμενων μαθητών, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2019 έως 31-3-2019 & απολογιστικών στοιχείων κόστους και αριθμού μεταφερόμενων μαθητών, για το χρονικό διάστημα από 1-9-2018 έως 31-12-2018
15.03.2019 Αρ. Πρ. 19217 Στοιχεία για μισθώματα κτιρίων (Ιανουαρίου – Απριλίου 2019)
13.03.2019 Αρ. Πρ. 18248 Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 του υποτομέα των ΟΤΑ
06.03.2019 Αρ. Πρ. 16511 Διευκρινίσεις ως προς τις συνέπειες της αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου σε εν εξελίξει διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας ή/και φύλαξης
27.02.2019 Αρ. Πρ. 13846 Τεχνική Οδηγία 4/2019 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Υπαγωγή στην έννοια του Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου
14.02.2019 Αρ. Πρ. 10565 Συλλογή στοιχείων για παροχές & επιδόματα υπαλλήλων (τροποποίηση)
04.02.2019 Αρ. Πρ. 7826 Υποβολή νέου Μητρώου Δεσμεύσεων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας
1 2 3 21
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ