ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

15.09.2022 Αρ. Πρ. 60223 Υποβολή των Αναλυτικών Καταστάσεων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 για το γ΄ τρίμηνο του 2022
15.09.2022 Αρ. Πρ. 14494 Πρόσκληση δημοσίων οργανώσεων για υποβολή καινοτομιών στην πλατφόρμα καινοτομίας δημοσίου τομέα www.innovation.gov.gr με σκοπό τη συμμετοχή τους σε δράση του Παρατηρητηρίου Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα του ΟΟΣΑ – OPSI OECD
24.08.2022 Αρ. Πρ. 55767 Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2023, των δήμων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών
18.08.2022 Αρ. Πρ. 54125 Δυνατότητα πρόσληψης βάσει προσωρινών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων της προκήρυξης 13Κ/2021
17.08.2022 Αρ. Πρ. 54078 Γνωστοποίηση τροποποίησης της υπ΄αρ. 50025/2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων από τις Περιφέρειες» (Β΄ 4217)
12.08.2022 Αρ. Πρ. 53598 Ενημέρωση για τη δημοσίευση του ν.4964/2022 (Α΄150) – τροποποίηση των διατάξεων της παρ.6 του άρθρου 46 και της παρ.18 του άρθρου 4 του ν. 4830/ 2021 (Α’ 169)
12.08.2022 Αρ. Πρ. 13260 Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή
09.08.2022 Αρ. Πρ. 52696 Ενημέρωση-Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 4954/2022 (Α΄ 36)
03.08.2022 Αρ. Πρ. 51534 Συλλογή στοιχείων για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς
26.07.2022 Αρ. Πρ. 49505 Γνωστοποίηση διατάξεων για την έγκαιρη έναρξη της μεταφοράς των μαθητών και τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών
21.07.2022 Αρ. Πρ. 49420 Παροχή απολογιστικών στοιχείων συγκεντρωτικά για το σχολικό έτος 2021-2022
13.07.2022 Αρ. Πρ. 46681 Ενημέρωση αναφορικά με τους τρόπους λήψης αποφάσεων και των συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων των περιφερειών
13.07.2022 Αρ. Πρ. 46731 Γνωστοποίηση διατάξεων των άρθρων 41, 78 και 74 του ν. 4954/2022 (Α΄136)
11.07.2022 Αρ. Πρ. 45941 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους της Χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων
01.07.2022 Αρ. Πρ. 43743 Γνωστοποίηση διατάξεων για τη μεταφορά μαθητών που φοιτούν σε πρότυπα, πειραματικά σχολεία
1 2 3 31
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ