ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 12 Δεκέμβριος 2019

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

08.08.2007 Αρ. Πρ. 52 Κατάταξη υπαλλήλων OTA α΄ βαθμού
22.12.2004 Αρ. Πρ. 57 Θέματα προσωπικού των Ο.Τ.Α. που ρυθμίζονται με το ν.3274/2004 ( Φ.Ε.Κ. 195/Α/19-10-2004)
1 2 3
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ