ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 16 Απριλίου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

18.05.2016 Αρ. Πρ. 17428 Βαθμολογική διάρθρωση θέσεων – Σύστημα προαγωγών στους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α.
20.04.2016 Αρ. Πρ. 13680 Κατάταξη Μουσικών στην ΤΕ εκπαιδευτική βαθμίδα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 26 του ν.4325/2015
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α.
02.03.2016 Αρ. Πρ. 6675 Ωράριο εργασίας παιδαγωγικού προσωπικού παιδικών σταθμών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α.
21.11.2013 Αρ. Πρ. 23 Επιλογή προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων στους Δήμους και τους Συνδέσμους αυτών με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3839/2010
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
02.09.2013 Αρ. Πρ. 17 Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων στους ΟΤΑ α΄ βαθμού με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου πέμπτου του ν. 3839/2010
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
18.02.2013 Αρ. Πρ. 40700 Χορήγηση υπηρεσιακής άδειας σε υπαλλήλους-πιστοποιημένους ελεγκτές για τη διενέργεια ελέγχων ιδιωτικών επενδύσεων που έχουν υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
19.03.2012 Αρ. Πρ. 11 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 για μετατάξεις – μεταφορές προσωπικού – Διαδικασία έγκρισης από την τετραμελή εξ’ Υπουργών Επιτροπή σύμφωνα με την ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
22.12.2011 Αρ. Πρ. 53495 Θέματα αδειών δικηγόρων με έμμισθη εντολή των Ο.Τ.Α. α΄βαθμού
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
14.07.2011 Αρ. Πρ. 33310 Επιστροφή των καθαριστών/στριών στις σχολικές μονάδες με την έναρξη της σχολικής χρονιάς
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
07.07.2011 Αρ. Πρ. 31983 Εκλογή των δύο (2) αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του προσωπικού των ΟΤΑ Α’ Βαθμού
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
23.05.2011 Αρ. Πρ. 24840 Άδειες και καθήκοντα καθαριστών/στριών σχολικών μονάδων
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
11.02.2011 Αρ. Πρ. 72254 Αναγνώριση της προϋπηρεσίας για βαθμολογική εξέλιξη και για προαγωγή του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που μεταφέρθηκε στους ΟΤΑ με τις διατάξεις του άρθρου 269 του ΚΔΚ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
09.02.2011 Αρ. Πρ. 6786 Μετάταξη υπαλλήλων Δημοσίου ΝΠΔΔ ΟΤΑ Β΄ Βαθμού και ΝΠΙΔ σε ΟΤΑ Α΄ Βαθμού παραμεθορίων περιοχών σύμφωνα με το ν. 2266/1994
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
29.09.2010 Αρ. Πρ. 20868 Από 1-10-2010, οι Εγκύκλιοι και οι Αποφάσεις θα αναρτώνται και θα αναζητώνται στην ιστοσελίδα : http://sites.diavgeia.gov.gr/ypes .Οι τρόποι αναζήτησης των εγγράφων υλοποιούνται με τους παρακάτω τρόπους: Ανά Τελικό Υπογράφοντα, ανά Είδος Πράξης, ανά Θεματική Ενότητα, ανά Οργανική Μονάδα και αναζήτηση με ΑΔΑ, ημερομηνία εγγράφου κτλ.
05.08.2010 Αρ. Πρ. 46588 Μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας με εμπειρία
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
1 2 3
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ