ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 21 Απρίλιος 2021

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

20.04.2021 Αρ. Πρ. 30513 Έγκριση δέσμευσης πίστωσης ύψους ενός εκατομμυρίου εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδων, εξακοσίων ογδόντα δύο ευρώ (1.159.682,00€) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, Ειδικός Φορέας 1007-20

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΦΦΜ46ΜΤΛ6-26Ε | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

20.04.2021 Αρ. Πρ. 30604 Ορισμός υπολόγου – διαχειριστή για το έργο 2001ΣΕ05500002

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΞΣΤ46ΜΤΛ6-Θ1Ε | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

20.04.2021 Αρ. Πρ. 29756 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση προμήθειας του Δήμου Ιεράπετρας (Ν. Λασιθίου) του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Επιχορήγησης «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ7ΙΕ46ΜΤΛ6-Ε1Ξ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

20.04.2021 Αρ. Πρ. 30502 2637η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2021.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΣ6Α46ΜΤΛ6-ΚΓ1 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

20.04.2021 Αρ. Πρ. 30159 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΧΡ646ΜΤΛ6-Η7Φ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

20.04.2021 Αρ. Πρ. 30477 Πράξη Έγκρισης Σύμβασης Δωρεάς, μεταξύ του Δήμου Μαραθώνα και της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου ΑΙΓΕΑΣ με διακριτικό τίτλο « ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ» με αντικείμενο την παροχή των απαραίτητων

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΓ4546ΜΤΛ6-ΒΟΚ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

20.04.2021 Αρ. Πρ. 30710 2659η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2021

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΔΨΛ46ΜΤΛ6-ΩΨΡ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

20.04.2021 Αρ. Πρ. 30703 2633η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2021

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΕ8Η46ΜΤΛ6-Ρ7Ζ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

20.04.2021 Αρ. Πρ. 30700 2632η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2021

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Θ7Σ46ΜΤΛ6-2ΝΖ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

20.04.2021 Αρ. Πρ. 30696 2615η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2021

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΒΧΠ46ΜΤΛ6-31Ι | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

20.04.2021 Αρ. Πρ. 30676 2658η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2021

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΡΖΘ46ΜΤΛ6-ΚΤΙ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

20.04.2021 Αρ. Πρ. 30487 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργων του Προγράμματος ««ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙV «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων»

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ32Γ46ΜΤΛ6-Δ4Ζ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

19.04.2021 Αρ. Πρ. 30276 Χρηματοδότηση του Δήμου Καρπενησίου του Ν. Ευρυτανίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055)

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΖ8Χ46ΜΤΛ6-ΛΕΕ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

19.04.2021 Αρ. Πρ. 30274 Χρηματοδότηση του Δήμου Νότιας Κέρκυρας του Ν. Κέρκυρας για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055)

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΞΕΩ46ΜΤΛ6-ΣΨΨ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

19.04.2021 Αρ. Πρ. 30344 3η Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργων του Δήμου Β. Κυνουρίας, (Ν. Αρκαδίας) του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της «Επιχορήγησης των Δήμων» της χώρας

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9ΔΘΩ46ΜΤΛ6-ΛΣ7 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1 2 3 1,272
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ