ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 24 Ιούνιος 2019

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

24.06.2019 Αρ. Πρ. 47785 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Μεσσήνης (Ν. Μεσσηνίας) του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΦΦ1465ΧΘ7-67Η | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

24.06.2019 Αρ. Πρ. 47777 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Σουφλίου (Ν. Έβρου) του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9ΒΚ1465ΧΘ7-Ψ59 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

24.06.2019 Αρ. Πρ. 700 Έγκριση, εκκαθάριση δαπάνης – εντολή πληρωμής έργου τεχνικής βοήθειας με κωδικό Ο.Π.Σ. 5022577 (Ε.Τ.Π.Α.) και ΑΛΕ 2420903001 συγχρηματοδοτούμενου σκέλους (111) του Π.Δ.Ε.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΧΙ7465ΧΘ7-Σ19 | Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

24.06.2019 Αρ. Πρ. 47686 379η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2019

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ9Α9465ΧΘ7-2ΜΙ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

24.06.2019 Αρ. Πρ. 47668 377η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2019

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΨΑΝ465ΧΘ7-53Ν | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

24.06.2019 Αρ. Πρ. 47639 371η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2019

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΛ4Ω465ΧΘ7-ΙΚΦ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

24.06.2019 Αρ. Πρ. 47585 375η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2019

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 61ΩΠ465ΧΘ7-7ΤΚ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

24.06.2019 Αρ. Πρ. 47622 373η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2019.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω3Κ5465ΧΘ7-ΡΑΔ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

24.06.2019 Αρ. Πρ. 45180 Διενέργεια ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους του Υπουργείου Εσωτερικών και της ΓΓΙΦ για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΡΣΓ465ΧΘ7-ΡΚ8 | Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

24.06.2019 Αρ. Πρ. 47469 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Σφακίων (Ν. Χανίων) του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 66ΣΟ465ΧΘ7-ΨΡ2 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

21.06.2019 Αρ. Πρ. 46111 Προσδιορισμός για κάθε εκλογική περιφέρεια του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο βουλευτή.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΝ2Ω465ΧΘ7-Λ11 | Αρ. Πρ. Αποφ.: 46111 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

21.06.2019 Αρ. Πρ. 47318 δαπάνη για καταβολή εκλογικής αποζημίωσης στους κ.κ. Δημήτριο Γάρο για το Δημοψήφισμα στις 5.6.2015 και Ευάγγελο Μεσσάρη για τις Βουλευτικές εκλογές στις 20.9.2015.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΠΦ9465ΧΘ7-ΦΕ7 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

21.06.2019 Αρ. Πρ. 47317 Ανακαλούμε μερικώς την υπ΄αρίθμ. 31491/24-4-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού (2.500.000,00€), η οποία έχει καταχωρηθεί στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας με αριθμό καταχώρησης 42060, για το ποσό των τετρακοσίων ευρώ (400,00 €) στον ΑΛΕ 2120210001 του Προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, Ειδικός Φορέας 1007-201 οικονομικού έτους 2019, για την καταβολή της εκλογικής αποζημίωσης στους κ. Δημήτριο Γάρο για το Δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου του 2015 και κ. Ευάγγελο Μεσσάρη για τις Βουλευτικές εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Ο80465ΧΘ7-ΜΣΓ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

21.06.2019 Αρ. Πρ. 47285 355η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 έτους 2019

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΠΤΘ465ΧΘ7-Υ6Π | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

21.06.2019 Αρ. Πρ. 47273 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργων του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» της πρώην Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 65Τ2465ΧΘ7-ΑΤΟ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1 2 3 719
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ