ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 03 Αυγούστου 2021

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

02.08.2021 Αρ. Πρ. 57275 δέσμευση πίστωσης για ποσό ύψους εξηντα ευρώ (60,00€), για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών ειδικός φορέας 1007 101, ΑΛΕ 2420403001, οικ. έτους 2021, προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη ημ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΧΑ746ΜΤΛ6-ΦΨΖ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

02.08.2021 Αρ. Πρ. 57156 Δαπάνη για την προμήθεια τεσσάρων χιλιάδων φύλλων Α4 ειδικού τύπου, ποιότητας πάπυρου, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΥΠΕΣ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΔΘΚ46ΜΤΛ6-ΣΦΩ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

02.08.2021 Αρ. Πρ. 57067 Ορισμός υπολόγου – διαχειριστή για το έργο 2001ΣΕ05500002

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΞ4746ΜΤΛ6-ΠΟΩ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

02.08.2021 Αρ. Πρ. 57194/30-07-2021 Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια εξοπλισμού συστήματος τηλεδιάσκεψης.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΣ4Β46ΜΤΛ6-019 | Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

02.08.2021 Αρ. Πρ. 57317 Β΄ Τροποποίηση της υπ. αρ. 37544/19.5.2021 (ΑΔΑ: ΩΞ2Α46ΜΤΛ6-0ΧΖ) Υπουργικής Απόφασης «Συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9ΥΟΦ46ΜΤΛ6-ΝΣΛ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

02.08.2021 Αρ. Πρ. οικ. 54108 Ανάθεση στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής ενεργειών κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 55 του Ν. 4756/2020

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΦΓΚ46ΜΤΛΚ-Ν55 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

02.08.2021 Αρ. Πρ. 55997 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Μ.ΒΟΡΙΔΗ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΖΗΑ46ΜΤΛ6-76Ρ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

02.08.2021 Αρ. Πρ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/8582/Α325 Σχετ.:3854, 5494, 5543, 8581, 10773, 10777 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από την πλημμύρα της 4ης Απριλίου 2020 σε περιοχές του Δήμου Σκιάθου της Περιφερειακής Ενότητας Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΝΡΕ465ΧΘΞ-Υ24 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

30.07.2021 Αρ. Πρ. - ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9ΣΡΞ46ΜΤΛ6-ΗΡ2 | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

30.07.2021 Αρ. Πρ. 56972 Χρηματοδότηση του Δήμου Σαμοθράκης του Ν. Έβρου για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055)

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9Δ2546ΜΤΛ6-ΨΡΤ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

30.07.2021 Αρ. Πρ. 56831 Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 44489/14.06.2021( ΑΔΑ: 6Ρ0646ΜΤΛ6-Κ11) Απόφασης «Επιχορήγηση ΟΤΑ της Χώρας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους».

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΧΡΔ46ΜΤΛ6-ΣΛΕ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

30.07.2021 Αρ. Πρ. 56822 Επιχορήγηση του ΝΠΙΔ «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Δέλτα (Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ.) » για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του προς τρίτους.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΙ2Ω46ΜΤΛ6-ΑΓΤ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

30.07.2021 Αρ. Πρ. 55472 «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) της Χώρας από τους Δ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΚΜ046ΜΤΛ6-ΕΔΚ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

29.07.2021 Αρ. Πρ. 56711 Δαπάνη για έξοδα μετακίνησης του Γενικού Γραμματέα Οργάνωσης και Εσωτερικών του ΥΠΕΣ κ. Μ. Σταυριανουδάκη στους Δήμους Άργους, Μυκηνών, Ναυπλίου και Τρίπολης, για συναντήσεις εργασίας με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, από 30/07/2021 έως 02/08/2021

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΥ2446ΜΤΛ6-ΧΗΣ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

29.07.2021 Αρ. Πρ. 56581 Ειδική Έγκριση Επιχορήγησης του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Δέλτα (Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ.)» για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του προς τρίτους.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΩΔΦΦ46ΜΤΛ6-ΖΦ1 | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

1 2 3 1,344
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ