ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 26 Μαρτίου 2023

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

22.02.2023 Αρ. Πρ. 14172 Πράξη Έγκρισης Σύμβασης Δωρεάς, μεταξύ του Δήμου Ελληνικού- Αργυρούπολης και της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου ΑΙΓΕΑΣ με διακριτικό τίτλο «ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ» με αντικείμενο την κάλυψη το

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΒΞΞ46ΜΤΛ6-7Λ8 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

22.02.2023 Αρ. Πρ. 14169 Πράξη Έγκρισης Σύμβασης Δωρεάς, μεταξύ του Δήμου Νίκαιας- Αγίου Ιωάννη Ρέντη και της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου ΑΙΓΕΑΣ με διακριτικό τίτλο «ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ» με αντικείμενο την κάλυψ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9ΥΣ046ΜΤΛ6-ΚΕΠ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

22.02.2023 Αρ. Πρ. 14183 Πράξη Έγκρισης Σύμβασης Δωρεάς, μεταξύ του Δήμου Καρπάθου και της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου ΑΙΓΕΑΣ με διακριτικό τίτλο «ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ» με αντικείμενο την κάλυψη του κόστους διαμό

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΡΨΓ46ΜΤΛ6-0ΙΕ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

22.02.2023 Αρ. Πρ. 14178 Πράξη Έγκρισης Σύμβασης Δωρεάς, μεταξύ του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης και της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου ΑΙΓΕΑΣ με διακριτικό τίτλο «ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ» με αντικείμενο την κάλυψ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΧΨΖ46ΜΤΛ6-ΣΨ6 | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

22.02.2023 Αρ. Πρ. 14176 Πράξη Έγκρισης Σύμβασης Δωρεάς, μεταξύ του Δήμου Μαρκοπούλου- Μεσογαίας και της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου ΑΙΓΕΑΣ με διακριτικό τίτλο «ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ» με αντικείμενο τη δωρεά εξοπλ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9Β2Λ46ΜΤΛ6-ΩΦΣ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

22.02.2023 Αρ. Πρ. 14174 Πράξη Έγκρισης Σύμβασης Δωρεάς, μεταξύ του Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας και της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου ΑΙΓΕΑΣ με διακριτικό τίτλο «ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ» με αντικείμενο την κάλυψη τ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9ΘΜ946ΜΤΛ6-8ΤΓ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

22.02.2023 Αρ. Πρ. 14541 Τροποποίηση της αριθμ. 16209/3.7.2017 (ΑΔΑ: 6Β9Ψ465ΧΘ7-ΦΡ3) απόφασης χρηματοδότησης του Δήμου Άργους Ορεστικού του Ν. Καστοριάς, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 21480/26.3.2019 (ΑΔΑ: ΩΖΣΜ465ΧΘ7-ΠΚ3) και 11161/12.2.2021 (ΑΔΑ: 9ΒΤΕ46ΜΤΛ6-Κ1Η) αποφάσει

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 626Ν46ΜΤΛ6-ΗΔ9 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

22.02.2023 Αρ. Πρ. 14577 Τροποποίηση της αριθμ. 54701/27.8.2020 (ΑΔΑ: 6ΔΑ146ΜΤΛ6-Κ1Η) απόφασης χρηματοδότησης του Δήμου Εμμανουήλ Παππά του Ν. Σερρών, για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες (ΣΑΝΑ 255)

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 93ΟΨ46ΜΤΛ6-ΧΣΞ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

22.02.2023 Αρ. Πρ. 14536 Τροποποίηση της αριθμ. 56467/4.9.2020 (ΑΔΑ: ΨΗΛΗ46ΜΤΛ6-3Ω7) απόφασης χρηματοδότησης του Δήμου Χαλκιδέων του Ν. Ευβοίας, για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες (ΣΑΝΑ 255)

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΜΟΣ46ΜΤΛ6-ΚΨΥ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

22.02.2023 Αρ. Πρ. 14520 Τροποποίηση της αριθμ. 98/2021/31.12.2020 (ΑΔΑ: Ψ5ΡΘ46ΜΤΛ6-ΥΓΕ) απόφασης χρηματοδότησης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες (ΣΑΝΑ 255)

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 66ΛΘ46ΜΤΛ6-7Λ4 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

22.02.2023 Αρ. Πρ. 14508 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου της Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Ν. Αττικής) του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης XΙI «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων σ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6Ο2Α46ΜΤΛ6-ΟΝ0 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

22.02.2023 Αρ. Πρ. 14507 Τροποποίηση της αριθμ. 37057/17.5.2021 (ΑΔΑ: ΨΙΤΞ46ΜΤΛ6-Υ73) απόφασης χρηματοδότησης του Δήμου Δελφών του Ν. Φωκίδας, για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες (ΣΑΝΑ 255)

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω8Μ146ΜΤΛ6-ΞΑ4 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

22.02.2023 Αρ. Πρ. 14501 2766η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΝΑ255 έτους 2023 Δ.Ζαγορίου

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΒΞΚ46ΜΤΛ6-6ΚΡ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

22.02.2023 Αρ. Πρ. 14494 Τροποποίηση των αριθμ. 59916/21.9.2020 (ΑΔΑ: Ψ93046ΜΤΛ6-Λ5Ψ) και 105/2021/31.12.2020 (ΑΔΑ: 6ΙΟ446ΜΤΛ6-8Μ1) αποφάσεων χρηματοδότησης του Δήμου Ληξουρίου του Ν. Κεφαλληνίας, για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομη

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ78046ΜΤΛ6-Ι7Υ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

22.02.2023 Αρ. Πρ. 14475 Τροποποίηση των αριθμ. 250/4.1.2021 (ΑΔΑ: 9Π0Λ46ΜΤΛ6-Ζ3Ι) και 22869/26.3.2021 (ΑΔΑ: ΩΧΡΡ46ΜΤΛ6-5ΙΧ) αποφάσεων χρηματοδότησης του Δήμου Αργοστολίου του Ν. Κεφαλληνίας, για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 600Τ46ΜΤΛ6-ΚΝΧ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1 2 3 1.772
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ