ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

19.10.2021 Αρ. Πρ. 76198 Δαπάνη ημερήσιας αποζημίωσης για τη μετακίνηση της Μαρίας Κηρύκου Προϊσταμένης του τμήματος ιθαγένειας Νομού Καρδίτσας με επιστροφή αυθημερόν στις 22/10/2021 από Καρδίτσα προς Λάρισα, για παραλαβή Η/Υ από την Διεύθυνση Ιθαγένειας.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 63ΩΠ46ΜΤΛ6-70Ν | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

19.10.2021 Αρ. Πρ. 22-09-2021 Τροποποίηση της από 29-05-2020 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και της ΕΕΤΑΑ Α.Ε.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ98Χ46ΜΤΛ6-ΚΙΒ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

19.10.2021 Αρ. Πρ. 76116 δαπάνη ημερήσιας αποζημίωσης της Χατζηφωτίου Αθανασίας υπαλλήλου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης από Κομοτηνή για Δράμα στις 20-10-2021 με επιστροφή αυθημερόν για παράδοση Η/Υ στο τμήμα Ιθαγένειας Δράμας

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9ΛΖΖ46ΜΤΛ6-9ΡΠ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

19.10.2021 Αρ. Πρ. 76115 Μερική ανάκληση, λόγω επάρκειας πιστώσεων για το 2021, προκειμένου να γίνει συμπληρωματική ανάληψη για τα έξοδα κοινοχρήστων.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΝΝ646ΜΤΛ6-Λ54 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

19.10.2021 Αρ. Πρ. 75910 δαπάνη ημερήσιας αποζημίωσης με έκδοση ΧΕΠ για την μετακίνηση των υπαλλήλων του ΥΠ.ΕΣ. (Τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης), κ.κ. Μαμασούλα Κωνσταντίνου και Νιάκου Κωνσταντίνου οι οποίοι διατίθενται για προσφορά εργασίας στον Τομέα Εσωτερικών του ΥΠ.ΕΣ., α

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΜΜ646ΜΤΛ6-ΤΟ0 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

19.10.2021 Αρ. Πρ. 75872 δαπάνη εξόδων κίνησης με έκδοση ΧΕΠ, για την μετακίνηση των υπαλλήλων του ΥΠ.ΕΣ. (Τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης), κ.κ. Μαμασούλα Κωνσταντίνου και Νιάκου Κωνσταντίνου οι οποίοι διατίθενται για προσφορά εργασίας στον Τομέα Εσωτερικών του ΥΠ.ΕΣ., από 21

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΛΘ546ΜΤΛ6-020 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

19.10.2021 Αρ. Πρ. 75883 Δαπάνη εξόδων κίνησης για τη μετακίνηση της Αλμπάντη Αθανασίας, Προϊστάμενης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, στις 20/10/2021 από Κομοτηνή για Αλεξανδρούπολη και επιστροφή αυθημερόν, προκειμένου να παραδώσει Η/Υ στο Τμήμα Ιθαγένει

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΚΞΦ46ΜΤΛ6-Ρ3Ω | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

19.10.2021 Αρ. Πρ. 75875 Δαπάνη ημερήσιας αποζημίωσης για τη μετακίνηση της Αλμπάντη Αθανασίας, Προϊστάμενης της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, στις 20/10/2021 από Κομοτηνή για Αλεξανδρούπολη και επιστροφή αυθημερόν, προκειμένου να παραδώσει Η/Υ στο Τμήμα Ι

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΒΙΘ46ΜΤΛ6-ΑΞΖ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

19.10.2021 Αρ. Πρ. 75858 δαπάνη εξόδων διανυκτέρευσης για την μετακίνηση των υπαλλήλων του ΥΠ.ΕΣ. (Τομέας Διοικητικής Ανασυγκρότησης), κ.κ. Μαμασούλα Κωνσταντίνου και Νιάκου Κωνσταντίνου οι οποίοι διατίθενται για προσφορά εργασίας στον Τομέα Εσωτερικών του ΥΠ.ΕΣ., από 21 έως 22 Ο

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 67Δ346ΜΤΛ6-5ΒΠ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

19.10.2021 Αρ. Πρ. 75831 δαπάνη εξόδων μετακίνησης για την μετακίνηση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και του συνεργάτη του, Γκράβα Κωνσταντίνου, από Αθήνα για Μύκονο από 18 έως 19 Οκτωβρίου για συναντήσεις με θεσμικούς φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η μετακίνηση θα γίνει α

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΨΓΡ46ΜΤΛ6-ΑΒ6 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

19.10.2021 Αρ. Πρ. 75832 Δαπάνη ημερήσιας αποζημίωσης του προσωπικού ασφαλείας του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, κ.κ. Νικολαΐδη Ηρακλή και Παπαευθυμίου Σταύρου που θα συνοδεύσουν τον Αν. Υπουργό στην μετακίνησή του από Αθήνα για Μύκονο από 18 έως 19 Οκτωβρίου για συναντήσεις με

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ω14146ΜΤΛ6-ΔΧΔ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

19.10.2021 Αρ. Πρ. 75833 Δαπάνη εξόδων κίνησης του προσωπικού ασφαλείας του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, κ.κ. Νικολαΐδη Ηρακλή και Παπαευθυμίου Σταύρου που θα συνοδεύσουν τον Αν. Υπουργό στην μετακίνησή του από Αθήνα για Μύκονο από 18 έως 19 Οκτωβρίου για συναντήσεις με θεσμικ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 64ΛΡ46ΜΤΛ6-8Ε1 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

19.10.2021 Αρ. Πρ. 75819 Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας με συνολικό ποσό 1.832.554,68€, για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας όπως προβλέπεται από το Ν.Δ. 57/1973 και την αρίθμ. 33862/06-05-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1699/τ.Β΄/2019), με σκοπό την χορήγηση οικονομικών ενισχύσ

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 63Τ046ΜΤΛ6-ΙΕΘ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

19.10.2021 Αρ. Πρ. 76063 Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ Ε055 με τίτλο ΕΡΓΑ ΟΤΑ συνολικού ποσού 28.897,43 ευρώ για το έργο/α: 2018ΣΕ05500004

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΜΧ346ΜΤΛ6-ΦΔ0 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

19.10.2021 Αρ. Πρ. 76790/19-10-2021 Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του Υπουργείου Εσωτερικών για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως την 11-02-2022(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΟΕΖ46ΜΤΛ6-ΠΙΚ | Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

1 2 3 1,398
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ