ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 21 Ιουλίου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

19.07.2024 Αρ. Πρ. 55113 Δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης στα κτήρια επί των οδών Σταδίου 27, Σταδίου 31 και Ευαγγελιστρίας 2 στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΣ. (τ. Εσωτερικών), για τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΞΒΦ46ΜΤΛ6-7ΕΛ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

19.07.2024 Αρ. Πρ. 55109 Δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης στα κτήρια επί των οδών Υπατίας 6, Φαβιέρου 58, Λ. Σπάτων 65 και Αγίου Διονυσίου 5, στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΣ. (Περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας νομού Αττικής), για τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9ΜΙ446ΜΤΛ6-ΛΟΘ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

19.07.2024 Αρ. Πρ. 55074 Κατανομή ποσού 3.200.000,00€ σε Δήμους της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2024, προς κάλυψη δαπανών λειτουργίας εργοστασίων αφαλάτωσης ύδατος.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΓΤΞ46ΜΤΛ6-ΜΨΕ | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

19.07.2024 Αρ. Πρ. 55052 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Λευκάδας (Ν. Λευκάδος) του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Επιχορήγησης με τίτλο «Επέκταση δικτύου ΦΟΠ από τη δημοτική οδό Πλατύστομων – Περιγιαλίου προς την περιοχή Ραυτόπουλα της κοινότητας Πλατύστομων Δήμου Λευκάδας»

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΧ4246ΜΤΛ6-6Ν7 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

19.07.2024 Αρ. Πρ. 55048 10600η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΝΑ 255 έτους 2024

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9ΑΦ846ΜΤΛ6-49Δ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Α. & Α.Π.

19.07.2024 Αρ. Πρ. 55001 Έγκριση απολογισμού του εντός Γενικής Κυβέρνησης φορέα με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Κοινοχρήστων εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά» του Ν. 4549/2018 του Υπουργείου Εσωτερικών» οικονομικού έτους 2023.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 6ΡΠΣ46ΜΤΛ6-ΧΦΦ | Είδος: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

19.07.2024 Αρ. Πρ. 54952 11724η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΝΑ 355 έτους 2024 Δ.ΣΚΟΠΕΛΟΥ (ΜΙS 5221209).

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΒΕ446ΜΤΛ6-ΟΝΩ | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

19.07.2024 Αρ. Πρ. 54954 Κατανομή ποσού ύψους 500.000,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2024 σε Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΠΓΙ46ΜΤΛ6-7ΑΔ | Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

19.07.2024 Αρ. Πρ. 54934 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση του Δήμου Μουζακίου (Ν. Καρδίτσης) του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης XΙI «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 (Α΄169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις» .

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: Ψ8ΞΥ46ΜΤΛ6-ΤΨ8 | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

19.07.2024 Αρ. Πρ. 54923 Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου της Δ.Ε.Υ.Α. Νήσου Χίου του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Επιχορήγησης με τίτλο «Επιχορήγηση της Δ.Ε.Υ.Α. Ν. Χίου (Ν. Χίου) από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την πράξη «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης Καταρράκτη - Καλλιμασιάς Δήμου Χίου».

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 93Ζ846ΜΤΛ6-Μ6Ν | Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

19.07.2024 Αρ. Πρ. 54887 Προέγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης στα κτίρια επί των οδών Σταδίου 27, Σταδίου 31 και Ευαγγελιστρίας 2, στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΣ.(τ. Εσωτερικών) με προβλεπόμενο διάστημα παροχής υπηρεσιών τριών (3) ετών από την υπογραφή της σύμβασης, για τα έτη 2024 έως 2027.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 94ΥΞ46ΜΤΛ6-Ζ5Λ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

19.07.2024 Αρ. Πρ. 54877 Προέγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης στα κτίρια επί των οδών Υπατίας 6, Φαβιέρου 58, Λ. Σπάτων 65 και Αγίου Διονυσίου 5, στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΣ.(Περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας του νομού Αττικής) με προβλεπόμενο διάστημα παροχής υπηρεσιών τριών (3) ετών από την υπογραφή της σύμβασης, για τα έτη 2024 έως 2027.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΣΤ246ΜΤΛ6-ΘΤΞ | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

19.07.2024 Αρ. Πρ. 54875 δαπάνη παρελθόντος έτους για την προμήθεια προηγμένης ψηφιακής σφραγίδας (eSeal) για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: 9ΒΘΓ46ΜΤΛ6-Φ20 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

19.07.2024 Αρ. Πρ. 54871 Δαπάνη για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης υποστήριξης του λογισμικού των εφαρμογών Διαχείρισης Οικονομικού και Διαχείρισης Μισθοδοσίας ΕΑΠ και υπηρεσίες πληροφορικής για τις ανάγκες του ΥΠ.ΕΣ. για το 2024.

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΜΟΠ46ΜΤΛ6-ΠΚ2 | Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

19.07.2024 Αρ. Πρ. - Απόσπαση σε θέση συνεργάτη, στο Ιδιαίτερο Γραφείου του Υφυπουργού Εσωτερικών Βασιλείου – Πέτρου Σπανάκη

Αρχείο Απόφασης ΑΔΑ: ΨΥΠΤ46ΜΤΛ6-34Ο | Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | Θεμ. Κατηγορία: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

1 2 3 2.141
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ