ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 16 Οκτώβριος 2019
Αστική & Δημοτική Κατάσταση

Ληξίαρχοι της νέας δημοτικής περιόδου

Εγκύκλιος 92/2019 [Οδηγίες για λειτουργία Ληξιαρχείων των υπό σύσταση Δήμων]

Εγκύκλιος 94/2019 [Απαραίτητες μεταβολές στο Μητρώο Πολιτών και οδηγίες για τη λειτουργία των υποσυστημάτων Δημοτολογίου, Μητρώου Αρρένων και Ληξιαρχείου των καταργούμενων και υπό σύσταση Δήμων]

Υ.Α. 31293/2019 [Αναγκαίες προσαρμογές του πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Μητρώο Πολιτών» του άρθρου 115 του ν.4483/2017 (Α’107), προκειμένου να καταστεί εφικτή η υποστήριξη της διαδικασίας καταχώρισης ή και διόρθωσης ληξιαρχικών πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 249 του ν.4555/2018 (Α’133)]

Εγκύκλιος 50/2019 [Διατάξεις του άρθρου 249 του ν. 4555/2018 (Α΄133)]

Εγκύκλιος 9/2019 (Κατάρτιση Μητρώων Αρρένων γεννηθέντων το έτος 2018

Εγκύκλιος 28/2018 (θέματα λειτουργίας του Μητρώου Πολιτών)

Έκθεση βάπτισης και ονοματοδοσίας

Έκθεση ονοματοδοσίας και βάπτισης