ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 16 Απριλίου 2024
Αστική & Δημοτική Κατάσταση


Γέννησης

Ιθαγένειας

Εντοπιότητας

Ταυτοπροσωπίας

Οικογενειακής Κατάστασης

Εγγυτέρων Συγγενών

  • (Τα ονοματεπωνυμικά πεδία ιδιότητας γονέα, ήτοι τα πεδία «Όνομα πατέρα», «Επώνυμο πατέρα», «Όνομα μητέρας», «Επώνυμο μητέρας» είναι δυναμικά και προσαρμόζονται αναλόγως ώστε να αποτυπώνεται η αστική κατάσταση του προσώπου.)