ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 15 Ιουλίου 2024
Αστική & Δημοτική Κατάσταση

Θεσμικό Πλαίσιο

Ν. 1250/1982 (Καθιέρωση Πολιτικού Γάμου)
Απόφαση Άρειου Πάγου 608/2011 (Ανυπόστατος γάμος στην Αλβανική
Πρεσβεία μεταξύ Έλληνα/νίδας και Αλβανού/νής υπηκόου)

Π.Δ. 391/1982 (Ρύθμιση λεπτομερειών σχετικά με την τέλεση πολιτικών
γάμων, Χορήγηση άδειας γάμου, κ.ά.)

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 589/1999 (Γάμοι σε Πρεσβείες)
Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 327/2003 (Τέλεση πολιτικών γάμων του ορισθέντος με
πάγια πράξη του Δημάρχου)

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 39/2010 (Υποστατό των θρησκευτικών γάμων που
τελέστηκαν στην Αλβανία από το 1927-1967)

Χρήσιμα Έγγραφα

Περί έκδοσης άδειας γάμου σε ευρωπαίους πολίτες που επιθυμούν να τελέσουν γάμο στην Ελλάδα
Marriage of foreigners in Greece
Πιστοποιητικό αγαμίας (I)
Πιστοποιητικό αγαμίας (II)
Πιστοποιητικό αγαμίας (ΙΙΙ)
Πιστοποιητικό αγαμίας (ΙV)
Τέλεση γάμου σε πλοίο
Έκδοση άδειας γάμου σε αλλοδαπούς
Έκδοση Άδειας Γάμου σε Αιτούντες Άσυλο
Πολιτικός γάμος στην Ελλάδα μεταξύ αλλοδαπών
Έκδοση άδειας γάμου σε πρόσφυγες
Τέλεση γάμου προσφύγων/κατόχων δελτίου αιτούντος ασύλου(ρόζ κάρτα)/κατόχων δελτίων διεθνούς προστασίας/πολιτικών προσφύγων, στην Ελλάδα
Έκδοση άδειας γάμου από Προξενικές Αρχές
Περί έκδοσης άδειας γάμου από Προξενικές Αρχές (έγγραφο Υπουργείου Δικαιοσύνης 1)
Περί έκδοσης άδειας γάμου από Προξενικές Αρχές (έγγραφο Υπουργείου Δικαιοσύνης 2)
Περί έκδοσης αδειών γάμου
Αίτημα εδώ Πρεσβείας της Σλοβενίας για παροχή πληροφοριών, νομοθεσία και απαραίτητα δικαιολογητικά,
για τέλεση γάμων στη χώρα μας πολιτών Κρατών Μελών Ε.Ε

Πάγια πράξη Δημάρχου περί τέλεσης πολιτικών γάμων
Ρηματική Διακοίνωση Κίνας
Ρηματική Διακοίνωση Ισραήλ
Ρηματική Διακοίνωση Βουλγαρίας
Ρηματική Διακοίνωση Εσθονίας
Ρηματική Διακοίνωση Η.Π.Α
Ρηματική Διακοίνωση Ουγγαρίας
Ρηματική Διακοίνωση Ουκρανίας
Ρηματική Διακοίνωση Ρωσίας
Ρηματική Διακοίνωση Ηνωμένου Βασιλείου
Ρηματική Διακοίνωση Νο. 49_24.07.2015 της Βρετανικής Πρεσβείας στην Αθήνα
Ρηματική Διακοίνωση της εδώ Πρεσβείας του Μεξικού
Ρηματική Διακοίνωση Καναδά
Σύναψη γάμων μεταξύ υπηκόων τρίτων χωρών και πολιτών της Ε.Ε. ή Ελλήνων
Δυνατότητα Χορήγησης Πρωτότυπων Αλλοδαπών Εγγράφων
Κατάργηση Μεταφραστικής Υπηρεσίας ΥΠΕΞ
Νέο σύστημα επίσημης μετάφρασης
Άρση Αντιρρήσεως Ελλάδος για προσχώρηση Αλβανίας σε Σύμβαση Χάγης 5ης Οκτωβρίου 1961 (Apostille)
Σύμβαση της Χάγης για την κατάργηση της υποχρέωσης επικύρωσης αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων (Apostille Χάγη 5 Οκτωβρίου 1961. Προσχώρηση Βραζιλίας)
Περί κατάργησης των επιφυλάξεων για όλα τα Γεωργιανά έγγραφα που φέρουν επικύρωση της σφραγίδας της Χάγης (apostille)
Αναγνώριση της e-apostille _Δημοκρατία της Μολδαβίας
Οικειοθελής αναχώρηση πολίτη τρίτης χώρας – εύρος δικαιωμάτων
Κύρωση Σύμβασης περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων
Κύρωση της σύμβασης για την έκδοση πιστοποιητικού ικανότητας γάμου
Πρότυπο πολύγλωσσο – Πιστοποιητικό ικανότητας γάμου (αυστηρά η εκτύπωση να γίνεται σε ένα φύλλο)