ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 19 Απριλίου 2024
Αστική & Δημοτική Κατάσταση

Θεσμικό Πλαίσιο

Ν. 1329/1983 (Αναμόρφωση Αστικού Κώδικα)
Ν. 1649/1986 (Ανάκτηση Πατρικού Επωνύμου)
Ν. 2130/1993 (Τροποποίηση Ν.Δ. 2573/1953)
Ν. 2307/1995 (Τροποποίηση Ν.Δ. 2573/1953)
Ν. 3719/2008 (άρθρο 28)
Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης – Άρθρο 94 παρ. 6.26, 6.27)
Ν.Δ. 2573/1953 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τους Ν. 2130/1993
και Ν. 2307/1995)

ΥΑ Φ.42301/12168/1995 (ΦΕΚ 608Β’/1995)
Υ.Α. Φ.91400/2961/2001 (ΦΕΚ 193Β’/ 2001)
Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 65/1991 (Αναγνώριση δεδικασμένου αλλοδαπής απόφασης
περί μεταβολής ονοματεπωνυμικών στοιχείων)

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 170/2000 (Προσθήκη μοναχικού ονόματος μετά την κουρά)
Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 469/2006 (Μη δυνατότητα εξελληνισμού κυρίου ονόματος
και πατρωνύμου πολιτογραφημένου αλλοδαπού)

Εγκύκλιος 14/Φ.97920/2544/6-3-2003 (Περί της αριθμ. 14/2003/3718/15-1-2003 ατομικής γνωμοδότησης του Γραφείου του Νομικού Συμβούλου που αφορά Διατήρηση συζυγικού επωνύμου γυναικών εξαιτίας εσφαλμένης εκ παραδρομής εγγραφής στα δημοτολόγια με αυτό)
Εγκύκλιος 20/Φ.42301/13706/27-07-1995 περί πρόσληψης και αλλαγής επωνύμου και πρόσληψης πατρωνύμου και μητρωνύμου

Χρήσιμα Έγγραφα

Πράξεις που αναρτώνται στο διαδίκτυο
Επώνυμο και δημοτικότητα αναγνωρισθέντος τέκνου
Επώνυμο Ελλήνων μετά την τέλεση του γάμου
Περί αλλαγής επωνύμου ανηλίκων
Αλλαγή επωνύμου ανήλικων τέκνων
Αλλαγή επωνύμου ανηλίκων
Πρόσληψη επωνύμου πατέρα σε τέκνο γεννημένο εκτός γάμου των γονέων του
Μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες στους Δήμους – Αλλαγή Επωνύμου
Προσθήκη κύριου ονόματος από αλλαγή θρησκεύματος
Αλλαγή επωνύμου και ονόματος σε πολιτογραφημένους
Αλλαγή επωνύμου
Αλλαγή επωνύμου για δεύτερη φορά
Διόρθωση πατρωνύμου πολιτογραφημένου
Επώνυμο Συζύγου
Αλλαγή κυρίου ονόματος (I)
Αλλαγή κυρίου ονόματος (II)
Επώνυμο αλλοδαπών, συζύγων Ελλήνων
Επώνυμο αλλαδαπών γυναικών μετά γάμο
Μεταβολή επωνύμου – αναγνώριση δεδικασμένου
Μεταβολή επωνύμου ανηλίκων πολιτογραφημένων αλλοδαπών
Προσθήκη συζυγικού επωνύμου
Περί ανάκλησης απόφασης Δημάρχου για αλλαγή επωνύμου
Εξελληνισμός ονόματος και επωνύμου σε πολιτογραφημένους ομογενείς
Εξελληνισμός κυρίου ονόματος και επωνύμου πολιτογραφημένων ομογενών αλλοδαπών – Ακύρωση πράξης Δημάρχου για αλλαγή επωνύμου
Εξελληνισμός Ονόματος Πολιτογραφηθέντος Ομογενούς
Μεταβολή κυρίου ονόματος πολιτογραφημένου αλλοδαπού – Διόρθωση εσφαλμένων στοιχείων στα Δημοτολόγια και τα Μητρώα Αρρένων
Επώνυμο διαζευγμένης γυναίκας που απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση
Αλλαγή επωνύμου γυναίκας κατόπιν διαζυγίου
Αλλαγή κυρίου ονόματος & επωνύμου βάσει δικαστικής απόφασης αναγνώρισης δεδικασμένου