ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 18 Μαΐου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΔ - ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

16.05.2006 Αρ. Πρ. 8966 Καθορισμός του τύπου της βεβαίωσης της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν.3386/05
ΦΕΚ: 692 Β
28.04.2006 Αρ. Πρ. 7395 Υπαγωγή στις ρυθμίσεις του άρθρου 17 του Ν. 3386/05 των υπηκόων τρίτων χωρών διευθυντών και στελεχών
ΦΕΚ: 559 Β
24.04.2006 Αρ. Πρ. 7393 Υπαγωγή στις ρυθμίσεις του άρθρου 17 του Ν. 3386/05 των υπηκόων τρίτων χωρών μελών διοικητικών συμβουλίων
ΦΕΚ: 574 Β
29.03.2006 Αρ. Πρ. 5301 Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 3386/05 των εκπαιδευτικών
ΦΕΚ: 436 Β
17.03.2006 Αρ. Πρ. 4415 Καθορισμός ύψους και τρόπου απόδειξης διάθεσης επαρκών πόρων, που προβλέπονται ως προϋπόθεση στις διατάξεις του ν.3386/05
ΦΕΚ: 398 Β
01.03.2006 Αρ. Πρ. Π.Δ. 3 Καθορισμός αρμοδιοτήτων, κλάδων προσωπικού, κλάδων επιλογής προϊσταμένου του Τμήματος Εθνικού Δημοτολογίου της Διεύθυνσης Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και ρύθμιση συναφών θεμάτων.
09.02.2006 Αρ. Πρ. 1751 Καθορισμός προϋποθέσεων για την υποβολή δήλωσης έναρξης / μεταβολής εργασιών από υπηκόους τρίτων χωρών
ΦΕΚ: 218 Β
03.01.2006 Αρ. Πρ. 160 Καθορισμός ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων ή ελάχιστου χρονικού διαστήματος ασφάλισης ανά έτος
ΦΕΚ: 6 Β
21.12.2005 Αρ. Πρ. 24530 Καθορισμός δικαιολογητικών για την χορήγηση άδειας διαμονής για ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας
ΦΕΚ: 1832 Β
15.12.2005 Αρ. Πρ. 24103 Καθορισμός απαιτουμένων δικαιολογητικών για την χορήγηση άδειας διαμονής
20.10.2005 Αρ. Πρ. 49746 Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε ΟΤΑ α΄ βαθμού ((49746 απόφαση) ΦΕΚ 1448/Β/20-10-2005).
20.10.2005 Αρ. Πρ. 40408 Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε ΟΤΑ α΄ βαθμού ((40408 απόφαση) ΦΕΚ 1448/Β/20-10-2005).
20.10.2005 Αρ. Πρ. 43497 Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε ΟΤΑ α΄ βαθμού ((43497 απόφαση) ΦΕΚ 1448/Β/20-10-2005).
01.09.2005 Αρ. Πρ. 15887 Απόφαση καθορισμού απαιτουμένων δικαιολογητικών του Ν.3386/05
ΦΕΚ: 1256 B
1 112 113 114
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ