ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 19 Απριλίου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΔ - ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

03.08.2007 Αρ. Πρ. 43886 Καθορισμός των αναγκαίων στοιχείων της οικονομοτεχνικής μελέτης για τη σύσταση ή μετατροπή Επιχειρήσεων ΟΤΑ και του ελέγχου αυτής.
03.08.2007 Αρ. Πρ. 43887 Περιεχόμενο διετούς προγράμματος δράσης κοινωφελούς δημοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης.
03.08.2007 Αρ. Πρ. 43887 Περιεχόμενο διετούς προγράμματος δράσης κοινωφελούς δημοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ
31.07.2007 Αρ. Πρ. 43254 Κωλύματα, ασυμβίβαστα, συγκρότηση και λειτουργία διοικητικού συμβουλίου δημοτικών και κοινοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων του Ν. 3463/2006.
31.07.2007 Αρ. Πρ. 43254 Κωλύματα, ασυμβίβαστα, συγκρότηση και λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου δημοτικών και κοινοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων του ν. 3463/2006.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ
29.06.2007 Αρ. Πρ. 36526 Κανονισμός λειτουργίας της Ειδικής Επιτροπής για την εξέταση προσφυγών κατά αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.
28.06.2007 Αρ. Πρ. 13703 Τροποποίηση της αριθμ. 24103/05 (ΦΕΚ Β΄1804) Υπουργικής Απόφασης περί “Καθορισμού απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3386/2005”
ΦΕΚ: 1135 B
20.06.2007 Αρ. Πρ. 13096 Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν. 3386/05 των υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι διέμεναν, νομίμως, στην Ελλάδα για λόγους οικογενειακής επανένωσης και αναχώρησαν από την Χώρα για φοίτηση σε Α.Ε.Ι του εξωτερικού ή για την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων στην χώρα τους
ΦΕΚ: 1263 B
14.06.2007 Αρ. Πρ. Π.Δ. 106 Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους
ΦΕΚ: Α 135ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
14.05.2007 Αρ. Πρ. 10486 Καθορισμός του αρμόδιου οργάνου και της διαδικασίας βεβαίωσης των προστίμων του ν.3386/2005
ΦΕΚ: 901 Β
03.05.2007 Αρ. Πρ. 185 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού»

Αρχείο

ΦΕΚ: Α 221/2007ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ. & Δ.Ο.
03.05.2007 Αρ. Πρ. 185 Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού
ΦΕΚ: Α 221/2007
13.04.2007 Αρ. Πρ. 7921 Καθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας διαμονής, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 4 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42 A’/23.2.07)
ΦΕΚ: 687 Β
14.03.2007 Αρ. Πρ. 5652 Παράταση της προθεσμίας υπαγωγής στις διατάξεις της αριθμ. 11702/23.6.06 (ΦΕΚ 892/ΤΒ΄/12.7.2006) Κ.Υ.Α.
ΦΕΚ: 416 Β
14.02.2007 Αρ. Πρ. 10484 Προσλήψεις για τροφίμους βρεφοκομείων & ορφανοτροφείων. ΦΕΚ 317 τ-Β/8-3-2007
1 110 111 112 113 114
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ