ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

17.08.2011 Αρ. Πρ. 31157 Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της έκθεσης με θέμα «Πρακτικά μέσα για την μείωση της παράνομης μετανάστευσης», μέσα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης
Ημερομηνία Διενέργειας: 06.09.2011
16.06.2011 Αρ. Πρ. 20769 Παροχή υπηρεσιών για την κατάρτιση της Τελικής Έκθεσης Αξιολόγησης των δράσεων του Ετήσιου Προγράμματος 2008 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελλάδα από εξωτερικό αξιολογητή
Ημερομηνία Διενέργειας: 01.07.2011
04.04.2011 Αρ. Πρ. 58495 Απόφαση ματαίωσης του Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης για την αναβάθμιση της μεταναστευτικής πολιτικής και της πολιτικής κοινωνικής ένταξης των μεταναστών μέσω του εκσυγχρονισμού του ρυθμιστικού πλαισίου και των δομών της δημόσιας διοίκησης»
Ημερομηνία Διενέργειας: 04.04.2011
07.02.2011 Αρ. Πρ. 3494 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου, για την προμήθεια 40.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης
Ημερομηνία Διενέργειας: 24.02.2011
25.01.2011 Αρ. Πρ. 67422/10 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την συντήρηση-τεχνική υποστήριξη των SERVERS και των δικτύων του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Ημερομηνία Διενέργειας: 10.02.2011
13.12.2010 Αρ. Πρ. 69024 Ανοικτός διεθνής διαγωνισμός, για την ανάθεση σε συνεργείο καθαριότητας του καθαρισμού των χώρων καταστημάτων του Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για χρονικό δύο (2) ετών.
Ημερομηνία Διενέργειας: 24.01.2011
29.10.2010 Αρ. Πρ. 20868 Από 1-10-2010, οι Εγκύκλιοι και οι Αποφάσεις θα αναρτώνται και θα αναζητώνται στην ιστοσελίδα :http://sites.diavgeia.gov.gr/ypes .Οι τρόποι αναζήτησης των εγγράφων υλοποιούνται με τους παρακάτω τρόπους: Ανά Τελικό Υπογράφοντα, ανά Είδος Πράξης, ανά Θεματική Ενότητα, ανά Οργανική Μονάδα και αναζήτηση με ΑΔΑ, ημερομηνία εγγράφου κτλ.
Ημερομηνία Διενέργειας: 16.12.2010
27.10.2010 Αρ. Πρ. 60893 Τροποποίηση της αριθμ.52954/18-10-2010 Απόφασης διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών για την κατάρτιση της Τελικής Έκθεσης Αξιολόγησης των δράσεων του Ετησίου Προγράμματος 2007 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελλάδα από εξωτερικό αξιολογητή».
Ημερομηνία Διενέργειας: 11.11.2010
25.10.2010 Αρ. Πρ. 60867 «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης της Υπεύθυνης Αρχής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελλάδα, για την παρακολούθηση και διαχείριση της υλοποίησης των Δράσεων των Ετησίων Προγραμμάτων για τα έτη 2009, 2010, 2011, 2012 και 2013 καθώς και για το σχεδιασμό των Ετησίων Προγραμμάτων για τα έτη 2011, 2012 και 2013» (ΦΕΚ 488/29-10-10 , ΑΔΑ 4ΙΗΑΚ-Η)
Ημερομηνία Διενέργειας: 16.12.2010
18.10.2010 Αρ. Πρ. 52954 Ορθή Επανάληψη-Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών για την κατάρτιση της Τελικής Έκθεσης Αξιολόγησης των δράσεων του Ετησίου Προγράμματος 2007 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελλάδα από εξωτερικό αξιολογητή».
Ημερομηνία Διενέργειας: 02.11.2010
18.10.2010 Αρ. Πρ. 52954 Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της έκθεσης με θέμα «Παροχή Υπηρεσιών για την κατάρτιση της Τελικής Έκθεσης Αξιολόγησης των δράσεων του Ετησίου Προγράμματος 2007 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελλάδα από εξωτερικό αξιολογητή», μέσα στα πλαίσια δράσης του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης (ΕΔΜ), σύμφωνα με το Πρόγραμμα Δράσης 2010.
Ημερομηνία Διενέργειας: 02.11.2010
31.08.2010 Αρ. Πρ. 41196 Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια τριών χιλιάδων πεντακοσίων (3.500) δεσμίδων φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλ. Διακυβέρνησης.
Ημερομηνία Διενέργειας: 16.09.2010
03.08.2010 Αρ. Πρ. 31508 Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της έκθεσης με θέμα «Προσωρινή και κυκλική μετανάστευση : εμπειρίες, πρακτικές τρέχουσας πολιτικής και μελλοντικές επιλογές στην Ελλάδα», μέσα στα πλαίσια δράσης του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης (ΕΔΜ), σύμφωνα με το Πρόγραμμα Δράσης 2010.
Ημερομηνία Διενέργειας: 13.09.2010
03.08.2010 Αρ. Πρ. 31511 Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της έκθεσης με θέμα «Ετήσια Έκθεση της Ελλάδας σχετικά με τις στατιστικές μετανάστευσης κα διεθνούς προστασίας 2008», μέσα στα πλαίσια δράσης του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης (ΕΔΜ), σύμφωνα με το Πρόγραμμα Δράσης 2010.
Ημερομηνία Διενέργειας: 13.09.2010
03.08.2010 Αρ. Πρ. 31542 Πρόσκληση εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας – στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων» (ΦΕΚ 3/Α/14-1-2002)
Ημερομηνία Διενέργειας: 01.09.2010
1 25 26 27 28 29
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ