ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 18 Αυγούστου 2022

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

19.11.2012 Αρ. Πρ. 43371 Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών για την κατάρτιση της Τελικής Έκθεσης Αξιολόγησης των δράσεων του Ετησίου Προγράμματος 2009 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελλάδα από εξωτερικό αξιολογητή»
Ημερομηνία Διενέργειας: 23.11.2012
09.12.2011 Αρ. Πρ. 51773 Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια μελανιών και τόνερ για τους εκτυπωτές των υπηρεσιών του ΥΠ.ΕΣ
Ημερομηνία Διενέργειας: 16.12.2011
02.12.2011 Αρ. Πρ. 51511 Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης της Υπεύθυνης Αρχής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελλάδα για την αναθεώρηση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) και τον ανασχεδιασμό των εντύπων που προβλέπονται για την εφαρμογή των διαδικασιών του ως άνω Ταμείου».
Ημερομηνία Διενέργειας: 28.12.2011
04.10.2011 Αρ. Πρ. 27157 Απόφαση ματαίωσης του Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού με αριθμ. Προκήρυξης 60864/22-10-2010 για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης της Υπεύθυνης Αρχής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελλάδα, για την παρακολούθηση και διαχείριση της υλοποίησης των Δράσεων των Ετησίων Προγραμμάτων για τα έτη 2009, 2010, 2011, 2012 και 2013 καθώς και για το σχεδιασμό των Ετησίων Προγραμμάτων για τα έτη 2011, 2012 και 2013»
Ημερομηνία Διενέργειας: 04.10.2011
17.08.2011 Αρ. Πρ. 17916 Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της έκθεσης με τίτλο «Ετήσια έκθεση για τα Στατιστικά στοιχεία της Ελλάδας για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία», μέσα στα πλαίσια δράσης του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Δράσης 2011
Ημερομηνία Διενέργειας: 07.09.2011
17.08.2011 Αρ. Πρ. 23960 Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της έκθεσης με τίτλο «Πολιτικές θεωρήσεων ως δίαυλος μετανάστευσης» μέσα στα πλαίσια δράσης του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης
Ημερομηνία Διενέργειας: 06.09.2011
17.08.2011 Αρ. Πρ. 20806 Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της έκθεσης με θέμα «Πώς καλύπτεται η ζήτηση εργατικού δυναμικού μέσω της μετανάστευσης στην Ελλάδα», μέσα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης
Ημερομηνία Διενέργειας: 08.09.2011
17.08.2011 Αρ. Πρ. 31157 Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της έκθεσης με θέμα «Πρακτικά μέσα για την μείωση της παράνομης μετανάστευσης», μέσα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης
Ημερομηνία Διενέργειας: 06.09.2011
16.06.2011 Αρ. Πρ. 20769 Παροχή υπηρεσιών για την κατάρτιση της Τελικής Έκθεσης Αξιολόγησης των δράσεων του Ετήσιου Προγράμματος 2008 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελλάδα από εξωτερικό αξιολογητή
Ημερομηνία Διενέργειας: 01.07.2011
04.04.2011 Αρ. Πρ. 58495 Απόφαση ματαίωσης του Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης για την αναβάθμιση της μεταναστευτικής πολιτικής και της πολιτικής κοινωνικής ένταξης των μεταναστών μέσω του εκσυγχρονισμού του ρυθμιστικού πλαισίου και των δομών της δημόσιας διοίκησης»
Ημερομηνία Διενέργειας: 04.04.2011
07.02.2011 Αρ. Πρ. 3494 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου, για την προμήθεια 40.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης
Ημερομηνία Διενέργειας: 24.02.2011
25.01.2011 Αρ. Πρ. 67422/10 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την συντήρηση-τεχνική υποστήριξη των SERVERS και των δικτύων του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Ημερομηνία Διενέργειας: 10.02.2011
13.12.2010 Αρ. Πρ. 69024 Ανοικτός διεθνής διαγωνισμός, για την ανάθεση σε συνεργείο καθαριότητας του καθαρισμού των χώρων καταστημάτων του Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για χρονικό δύο (2) ετών.
Ημερομηνία Διενέργειας: 24.01.2011
29.10.2010 Αρ. Πρ. 20868 Από 1-10-2010, οι Εγκύκλιοι και οι Αποφάσεις θα αναρτώνται και θα αναζητώνται στην ιστοσελίδα :http://sites.diavgeia.gov.gr/ypes .Οι τρόποι αναζήτησης των εγγράφων υλοποιούνται με τους παρακάτω τρόπους: Ανά Τελικό Υπογράφοντα, ανά Είδος Πράξης, ανά Θεματική Ενότητα, ανά Οργανική Μονάδα και αναζήτηση με ΑΔΑ, ημερομηνία εγγράφου κτλ.
Ημερομηνία Διενέργειας: 16.12.2010
27.10.2010 Αρ. Πρ. 60893 Τροποποίηση της αριθμ.52954/18-10-2010 Απόφασης διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών για την κατάρτιση της Τελικής Έκθεσης Αξιολόγησης των δράσεων του Ετησίου Προγράμματος 2007 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελλάδα από εξωτερικό αξιολογητή».
Ημερομηνία Διενέργειας: 11.11.2010
1 24 25 26 27 28
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ