ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

29.08.2013 Αρ. Πρ. 37115/ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-Ως προς το Παράρτημα Γ΄, παρ. ΙΙΙ Χρονοδιάγραμμα Έργου «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης της Υπεύθυνης Αρχής του ΕΤΕ Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελλάδα (ΣΠΛΕΤΕ)»
Ημερομηνία Διενέργειας: 27.09.2013
29.08.2013 Αρ. Πρ. 37115 Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου έργου «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης της Υπεύθυνης Αρχής του ΕΤΕ Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελλάδα: α) ολοκλήρωσης διαδικασίας προχρηματοδότησης & αποπληρωμής Ετησίου Προγράμματος 2011, β) ανασχεδιασμού εντύπων Ταμείου & γ) καταχώρησης παραστατικών ΣΠΛΕΤΕ»
Ημερομηνία Διενέργειας: 27.09.2013
22.08.2013 Αρ. Πρ. 33462 Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των τριάντα (30) φωτοτυπικών μηχανημάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 31-12-2013.
Ημερομηνία Διενέργειας: 30.08.2013
22.08.2013 Αρ. Πρ. 33460 Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία Διενέργειας: 30.08.2013
22.08.2013 Αρ. Πρ. 33464 Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια τόνερ για τα φωτοτυπικά μηχανήματα και τις συσκευές φαξ των υπηρεσιών του ΥΠ.ΕΣ.
Ημερομηνία Διενέργειας: 29.08.2013
22.07.2013 Αρ. Πρ. 29531 Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια μελανιών και τόνερ για τους εκτυπωτές των υπηρεσιών του ΥΠ.ΕΣ.
Ημερομηνία Διενέργειας: 26.07.2013
25.04.2013 Αρ. Πρ. 16769 Έγκριση του υπ’ αριθμ. 1 / 22-4-2013 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια μελανιών και τόνερ για τους εκτυπωτές των υπηρεσιών του ΥΠ.ΕΣ. και ματαίωση του διαγωνισμού
18.04.2013 Αρ. Πρ. 16117 Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη συντήρηση και υποστήριξη των κλιματιστικών μονάδων των αιθουσών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών για το έτος2013
Ημερομηνία Διενέργειας: 08.05.2013
01.04.2013 Αρ. Πρ. 12870 Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των τριάντα ενός (31) φωτοτυπικών μηχανημάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, για χρονικό διάστημα έως 31-12-2013
Ημερομηνία Διενέργειας: 16.04.2013
26.03.2013 Αρ. Πρ. 11460 Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια μελανιών και τόνερ για τους εκτυπωτές των υπηρεσιών του ΥΠ.ΕΣ
Ημερομηνία Διενέργειας: 02.04.2013
26.03.2013 Αρ. Πρ. 11660 Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ετήσια συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των servers και δικτύων του Υπουργείου Εσωτερικών
Ημερομηνία Διενέργειας: 04.04.2013
13.03.2013 Αρ. Πρ. 10355 Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για υπηρεσίες καθαριότητας των χώρων καταστημάτων του ΥΠ.ΕΣ. (2ος , 3ος, 4ος όροφος Σταδίου 27 και πτέρυγα 3ου ορόφου Σταδίου 29) από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 08.11.2013
Ημερομηνία Διενέργειας: 27.03.2013
25.02.2013 Αρ. Πρ. 12866 Περίληψη Διακήρυξης για την προμήθεια 170 σαρωτών-Φ217/Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων/5-4-2013
Ημερομηνία Διενέργειας: 15.05.2013
29.01.2013 Αρ. Πρ. 4252 Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του έργου «Παροχή Υπηρεσιών για την κατάρτιση της Τελικής Έκθεσης Αξιολόγησης των δράσεων του Ετήσιου Προγράμματος 2010 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελλάδα από εξωτερικό αξιολογητή»
Ημερομηνία Διενέργειας: 12.02.2013
24.01.2013 Αρ. Πρ. 3549 Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών για την κατάρτιση της Έκθεσης Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των δράσεων για την περίοδο 2007-2010 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελλάδα από εξωτερικό αξιολογητή »
Ημερομηνία Διενέργειας: 01.02.2013
1 24 25 26 27 28 29
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ