ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

24.01.2014 Αρ. Πρ. 2656 Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια μελανιών και τόνερ για τους εκτυπωτές, τα φωτοτυπικά μηχανήματα και τις συσκευές φαξ των υπηρεσιών του ΥΠ.ΕΣ
Ημερομηνία Διενέργειας: 13.02.2014
20.09.2013 Αρ. Πρ. ΔΥ Παροχή διευκρινίσεων διακήρυξης διαγωνισμού με τίτλο «Υποστήριξη Πιστοποίησης των Επιγραμμικών Συστημάτων Συλλογής Δελτίων Υποστήριξης Διοργανωτών αναφορικά με την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 211/2011»
Ημερομηνία Διενέργειας: 24.09.2013
18.09.2013 Αρ. Πρ. 36759 Τρέχουσες διευκρινήσεις σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής για το έργο με τίτλο «Υποστήριξη Πιστοποίησης των Επιγραμμικών Συστημάτων Συλλογής Δελτίων Υποστήριξης Διοργανωτών αναφορικά με την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 211/2011»
Ημερομηνία Διενέργειας: 24.09.2013
13.09.2013 Αρ. Πρ. 36759 Μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Υποστήριξη Πιστοποίησης των Επιγραμμικών Συστημάτων Συλλογής Δελτίων Υποστήριξης Διοργανωτών αναφορικά με την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 211/2011»
Ημερομηνία Διενέργειας: 24.09.2013
11.09.2013 Αρ. Πρ. 36239 Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια εκατό (100) δεσμίδων φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α3 & επτά χιλιάδων (7.000) δεσμίδων φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών
Ημερομηνία Διενέργειας: 20.09.2013
03.09.2013 Αρ. Πρ. 34679 Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού «Υποστήριξη Πιστοποίησης των Επιγραμμικών Συστημάτων Συλλογής Δελτίων Υποστήριξης Διοργανωτών αναφορικά με την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 211/2011»
Ημερομηνία Διενέργειας: 18.09.2013
29.08.2013 Αρ. Πρ. 37115/ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-Ως προς το Παράρτημα Γ΄, παρ. ΙΙΙ Χρονοδιάγραμμα Έργου «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης της Υπεύθυνης Αρχής του ΕΤΕ Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελλάδα (ΣΠΛΕΤΕ)»
Ημερομηνία Διενέργειας: 27.09.2013
29.08.2013 Αρ. Πρ. 37115 Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου έργου «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης της Υπεύθυνης Αρχής του ΕΤΕ Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελλάδα: α) ολοκλήρωσης διαδικασίας προχρηματοδότησης & αποπληρωμής Ετησίου Προγράμματος 2011, β) ανασχεδιασμού εντύπων Ταμείου & γ) καταχώρησης παραστατικών ΣΠΛΕΤΕ»
Ημερομηνία Διενέργειας: 27.09.2013
22.08.2013 Αρ. Πρ. 33462 Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των τριάντα (30) φωτοτυπικών μηχανημάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 31-12-2013.
Ημερομηνία Διενέργειας: 30.08.2013
22.08.2013 Αρ. Πρ. 33460 Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία Διενέργειας: 30.08.2013
22.08.2013 Αρ. Πρ. 33464 Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια τόνερ για τα φωτοτυπικά μηχανήματα και τις συσκευές φαξ των υπηρεσιών του ΥΠ.ΕΣ.
Ημερομηνία Διενέργειας: 29.08.2013
22.07.2013 Αρ. Πρ. 29531 Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια μελανιών και τόνερ για τους εκτυπωτές των υπηρεσιών του ΥΠ.ΕΣ.
Ημερομηνία Διενέργειας: 26.07.2013
25.04.2013 Αρ. Πρ. 16769 Έγκριση του υπ’ αριθμ. 1 / 22-4-2013 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια μελανιών και τόνερ για τους εκτυπωτές των υπηρεσιών του ΥΠ.ΕΣ. και ματαίωση του διαγωνισμού
18.04.2013 Αρ. Πρ. 16117 Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη συντήρηση και υποστήριξη των κλιματιστικών μονάδων των αιθουσών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών για το έτος2013
Ημερομηνία Διενέργειας: 08.05.2013
01.04.2013 Αρ. Πρ. 12870 Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των τριάντα ενός (31) φωτοτυπικών μηχανημάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, για χρονικό διάστημα έως 31-12-2013
Ημερομηνία Διενέργειας: 16.04.2013
1 23 24 25 26 27 29
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ