ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 07 Δεκεμβρίου 2022

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

18.11.2015 Αρ. Πρ. 40476 Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη «συντήρηση και τεχνική υποστήριξη είκοσι δύο (22) φωτοτυπικών μηχανημάτων και σαράντα τριών (43) συσκευών τηλεομοιοτυπίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 31-12-2016»
Ημερομηνία Διενέργειας: 01.12.2015
02.11.2015 Αρ. Πρ. 38124 Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια υπηρεσιών συντήρησης των κλιματιστικών μονάδων των αιθουσών κεντρικών συσκευών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, καθώς και των κλιματιστικών μηχανημάτων των κτιριακών εγκαταστάσεων των Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για χρονικό διάστημα από 01-01-2016 έως 31-12-2016
Ημερομηνία Διενέργειας: 11.11.2015
18.05.2015 Αρ. Πρ. 16885 Διενέργεια ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους του ΥπουργείουΕσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
Ημερομηνία Διενέργειας: 09.07.2015
25.02.2015 Αρ. Πρ. 7089 Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια υπηρεσιών υποστήριξης χρηστών (Help-Desk) Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Μετανάστευσης και Ιθαγένειας
Ημερομηνία Διενέργειας: 09.03.2015
25.02.2015 Αρ. Πρ. 7091 Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια υπηρεσιών και έργου σχεδίασης και ανάπτυξης λογισμικού για τη διαχείριση υποθέσεων Μεταναστευτικής Πολιτικής-Αδειών Διαμονής και Ιθαγένειας
Ημερομηνία Διενέργειας: 09.03.2015
25.02.2015 Αρ. Πρ. 7093 Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια υπηρεσιών μετάπτωσης εφαρμογής της Δ/νσης Ιθαγένειας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.) στο πληροφοριακό σύστημα Ιθαγένειας των λοιπών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
Ημερομηνία Διενέργειας: 09.03.2015
02.12.2014 Αρ. Πρ. 47197 Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των servers και δικτύων του Υπουργείου Εσωτερικών για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι και 31.12.2015
Ημερομηνία Διενέργειας: 15.12.2014
19.11.2014 Αρ. Πρ. 45191 Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες του Υπουργείου Εσωτερικών
Ημερομηνία Διενέργειας: 05.12.2014
19.11.2014 Αρ. Πρ. 44199 Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια 81 συσκευών αναγνώρισης/εγγραφής κάρτας αυτοτελούς εγγράφου ΥΤΧ για το πληροφοριακό σύστημα Διαχείρισης Αδειών νέου τύπου Πολιτών Τρίτων Χωρών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής του ΥΠ.ΕΣ.
Ημερομηνία Διενέργειας: 04.12.2014
27.10.2014 Αρ. Πρ. 41739 Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για συντήρηση & υποστήριξη των κλιματιστικών μονάδων των αιθουσών πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών για τα έτη 2014-2015
Ημερομηνία Διενέργειας: 12.11.2014
24.10.2014 Αρ. Πρ. 41365 Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια Μηχανογραφικού και Δακτυλοσκοπικού Εξοπλισμού Κέντρων Υποδοχής και Εξυπηρέτησης (ΚΥΕ) Υπηκόων Τρίτων Χωρών
Ημερομηνία Διενέργειας: 07.11.2014
14.10.2014 Αρ. Πρ. ΔΥ Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την Α.Π. 38313/06-10-2014 διακήρυξη του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού
Ημερομηνία Διενέργειας: 20.10.2014
06.10.2014 Αρ. Πρ. 38313 Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού Ασφαλούς Διάταξης Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ) για το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αδειών νέου τύπου Υπηκόων Τρίτων Χωρών και το ΥΠ.ΕΣ
Ημερομηνία Διενέργειας: 20.10.2014
09.09.2014 Αρ. Πρ. 33650 Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των είκοσι τεσσάρων (24) φωτοτυπικών μηχανημάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 31-12-2015
Ημερομηνία Διενέργειας: 24.09.2014
28.03.2014 Αρ. Πρ. 12527 Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για υπηρεσίες βιβλιοδεσίας ληξιαρχικών βιβλίων της Διεύθυνσης Ειδικού Ληξιαρχείου του Υπουργείου Εσωτερικών
Ημερομηνία Διενέργειας: 10.04.2014
1 22 23 24 25 26 29
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ