ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 20 Μαΐου 2022

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

18.07.2016 Αρ. Πρ. 23861 Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού
Ημερομηνία Διενέργειας: 30.08.2016
02.03.2016 Αρ. Πρ. 6582 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη Α.Π. 5579/23-02-2016 διακήρυξη του «πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης»
Ημερομηνία Διενέργειας: 04.03.2016
24.02.2016 Αρ. Πρ. 5580 Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη «συντήρηση και τεχνική υποστήριξη είκοσι δύο (22) φωτοτυπικών μηχανημάτων και σαράντα δύο (42) συσκευών τηλεομοιοτυπίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 31-12-2016»
Ημερομηνία Διενέργειας: 04.03.2016
23.02.2016 Αρ. Πρ. 5579 Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Ημερομηνία Διενέργειας: 04.03.2016
07.01.2016 Αρ. Πρ. 44491/2015 Αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς της εταιρείας που συμμετείχε στον πρόχειρο διαγωνισμό για τη «συντήρηση και τεχνική υποστήριξη είκοσι δύο (22) φωτοτυπικών μηχανημάτων και σαράντα τριών (43) συσκευών τηλεομοιοτυπίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 31-12-2016»
Ημερομηνία Διενέργειας: 01.12.2015
09.12.2015 Αρ. Πρ. 42897 Επαναπροκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια υπηρεσιών συντήρησης των κλιματιστικών μονάδων των αιθουσών κεντρικών συσκευών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-12-2016
Ημερομηνία Διενέργειας: 31.12.2015
09.12.2015 Αρ. Πρ. 42605 Αξιολόγηση δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών των εταιρειών που συμμετείχαν στον πρόχειρο διαγωνισμό για τη «συντήρηση και τεχνική υποστήριξη είκοσι δύο (22) φωτοτυπικών μηχανημάτων και σαράντα τριών (43) συσκευών τηλεομοιοτυπίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 31-12-2016»
Ημερομηνία Διενέργειας: 01.12.2015
27.11.2015 Αρ. Πρ. 41747 Μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας του Α.Π. 40655/19-11-2015 πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τη «συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των υποδομών πληροφορικής (εξοπλισμός πληροφορικής και δικτυακές υποδομές) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι και 31.12.2016».
Ημερομηνία Διενέργειας: 04.12.2015
25.11.2015 Αρ. Πρ. 41324 Διενέργεια ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
Ημερομηνία Διενέργειας: 04.02.2016
19.11.2015 Αρ. Πρ. 40655 Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τη «συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των υποδομών πληροφορικής (εξοπλισμός πληροφορικής και δικτυακές υποδομές) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι και 31.12.2016»
Ημερομηνία Διενέργειας: 03.12.2015
18.11.2015 Αρ. Πρ. 40476 Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη «συντήρηση και τεχνική υποστήριξη είκοσι δύο (22) φωτοτυπικών μηχανημάτων και σαράντα τριών (43) συσκευών τηλεομοιοτυπίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 31-12-2016»
Ημερομηνία Διενέργειας: 01.12.2015
02.11.2015 Αρ. Πρ. 38124 Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια υπηρεσιών συντήρησης των κλιματιστικών μονάδων των αιθουσών κεντρικών συσκευών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, καθώς και των κλιματιστικών μηχανημάτων των κτιριακών εγκαταστάσεων των Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για χρονικό διάστημα από 01-01-2016 έως 31-12-2016
Ημερομηνία Διενέργειας: 11.11.2015
18.05.2015 Αρ. Πρ. 16885 Διενέργεια ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους του ΥπουργείουΕσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
Ημερομηνία Διενέργειας: 09.07.2015
25.02.2015 Αρ. Πρ. 7089 Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια υπηρεσιών υποστήριξης χρηστών (Help-Desk) Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Μετανάστευσης και Ιθαγένειας
Ημερομηνία Διενέργειας: 09.03.2015
25.02.2015 Αρ. Πρ. 7091 Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια υπηρεσιών και έργου σχεδίασης και ανάπτυξης λογισμικού για τη διαχείριση υποθέσεων Μεταναστευτικής Πολιτικής-Αδειών Διαμονής και Ιθαγένειας
Ημερομηνία Διενέργειας: 09.03.2015
1 19 20 21 22 23 27
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ