ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 26 Ιουνίου 2022

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

07.05.2018 Αρ. Πρ. 17040 Παράταση χρόνου κατάθεσης προσφορών για την κατασκευή νέας ιστοσελίδας
Ημερομηνία Διενέργειας: 09.05.2018
03.05.2018 Αρ. Πρ. 16580 Αίτημα για την κατασκευή νέας ιστοσελίδας του Υπουργείου Εσωτερικών
Ημερομηνία Διενέργειας: 07.05.2018
27.04.2018 Αρ. Πρ. 15032 Αίτημα για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων Canon και Samsung του Υπουργείου Εσωτερικών και της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων
Ημερομηνία Διενέργειας: 03.05.2018
04.04.2018 Αρ. Πρ. 10212 Αίτημα για τη προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών
Ημερομηνία Διενέργειας: 12.04.2018
30.03.2018 Αρ. Πρ. 9272 Aίτημα για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας στους χώρους που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων,για το έτος 2018
Ημερομηνία Διενέργειας: 04.04.2018
28.03.2018 Αρ. Πρ. 9218 Αίτημα για προμήθεια σκληρών δίσκων για τις ανάγκες του ΥΠ.ΕΣ
Ημερομηνία Διενέργειας: 02.04.2018
28.03.2018 Αρ. Πρ. 9217 Αίτημα για προμήθεια σκληρών δίσκων για τις ανάγκες του ΥΠ.ΕΣ
Ημερομηνία Διενέργειας: 02.04.2018
27.03.2018 Αρ. Πρ. 9082 Προμήθεια μελανιών και τόνερ για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών και της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων
Ημερομηνία Διενέργειας: 02.04.2018
13.03.2018 Αρ. Πρ. 7343 Αίτημα για συντήρηση (προμήθεια και αντικατάσταση εναλλακτών και φίλτρων) των VAM στις αίθουσες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημερομηνία Διενέργειας: 15.03.2018
12.03.2018 Αρ. Πρ. 7183 Αίτημα για προμήθεια καρτών παρουσίας προσωπικού για τις ανάγκες του Υπουργείου Εσωτερικών για το οικονομικό έτος 2018
Ημερομηνία Διενέργειας: 15.03.2018
12.03.2018 Αρ. Πρ. 7099 Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Γ.Γ.Ι.Φ
Ημερομηνία Διενέργειας: 15.03.2018
06.03.2018 Αρ. Πρ. 6351 Προμήθεια εξοπλισμού και υλικών για τις ανάγκες του νέου συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης αλληλογραφίας ΙΡΙΔΑ
Ημερομηνία Διενέργειας: 12.03.2018
12.12.2017 Αρ. Πρ. 42654 Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των υποδομών πληροφορικής (εξοπλισμός πληροφορικής και δικτυακές υποδομές) του Υπουργείου Εσωτερικών για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι και 31.12.2018
Ημερομηνία Διενέργειας: 27.12.2017
06.10.2017 Αρ. Πρ. 1206 Περίληψη Προκήρυξης 02/2017 Ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το Έργο με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. Α’ ΚΑΙ Β΄ΒΑΘΜΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5001217 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020»
Ημερομηνία Διενέργειας: 07.11.2017
05.10.2017 Αρ. Πρ. 1203 Απόφαση Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. Α’ ΚΑΙ Β΄ΒΑΘΜΟΥ» [ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ) : 5001217], με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής
Ημερομηνία Διενέργειας: 07.11.2017
1 18 19 20 21 22 28
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ