ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΔ - ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

29.12.2010 Αρ. Πρ. 74449 Σύσταση πάγιας προκαταβολής στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
29.12.2010 Αρ. Πρ. 74446 Καθορισμός της διαδικασίας, του τρόπου και της αποτύπωσης της απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων, καθώς και των διαθέσιμων χρηματικών μέσων των Περιφερειών που συνιστώνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.3852/2010(ΦΕΚ 87 Α΄)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
21.12.2010 Αρ. Πρ. 72465 Κατανομή ποσού 19.642.993 € από τα Τέλη Διαφήμισης – Κατηγορίας Δ΄ στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 § 6 α. του ν. 2880/2001.

Αρχείο

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
21.12.2010 Αρ. Πρ. 72464 Κατανομή ποσού 5.370.293 € από το Φόρο Ζύθου στους ΟΤΑ α΄ βαθμού,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.δ 703/70 και του άρθρου 84 του από 24-9/20.10.58 β.δ.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
21.12.2010 Αρ. Πρ. 72466 Κατανομή ποσού 7.749.050 € από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π) στους ΟΤΑ α΄ βαθμού,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2130/93.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
29.10.2010 Αρ. Πρ. 62520 Συγκρότηση επιτροπής σύνταξης συμπληρωματικού πρωτοκόλλου παραλαβής εγγυημένης λειτουργίας είκοσι έξι (26) τεμαχίων φορτωτών – εκσκαφέων, καδοφόρων τροχοφόρων αυτ/νων (αρ. δ/ξης 2/2006).

Αρχείο

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
11.10.2010 Αρ. Πρ. 56740 Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων, με αποζημίωση, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των περιφερειακών και δημοτικών αρχών της 7ης Νοεμβρίου 2010 και των τυχόν επαναληπτικών εκλογών της 14ης Νοεμβρίου 2010
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
01.10.2010 Αρ. Πρ. 22037 Καθορισμός του τύπου ειδικής βεβαίωσης που χορηγείται σε υπηκόους τρίτων χωρών για τους οποίους έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή αναστολής ή έχει χορηγηθεί αναστολή από το Διοικητικό Πρωτοδικείο (ΑΔΑ : 4ΙΞ7Κ-Ι)
ΦΕΚ: 1629 Β'ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
21.09.2010 Αρ. Πρ. 53993 Κατανομή στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και την ΕΝΑΕ, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους, για το μήνα Σεπτέμβριο
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
21.09.2010 Αρ. Πρ. 53997 Κατανομή στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, προς κάλυψη δαπανών συντήρησης του οδικού δικτύου τους, για το μήνα Σεπτέμβριο
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
21.09.2010 Αρ. Πρ. 53995 Κατανομή στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, προς κάλυψη επενδυτικών δαπανών τους, για το μήνα Σεπτέμβριο
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
21.09.2010 Αρ. Πρ. 53853 Τρίτη κατανομή έτους 2010 σε ΟΤΑ για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων τους
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
21.09.2010 Αρ. Πρ. 54016 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους σε ΟΤΑ , για κάλυψη δαπανών του Σεπτέμβριου 2010
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
15.09.2010 Αρ. Πρ. 52669 Καθορισμός του τρόπου ψηφοφορίας των εκλογέων και εξαγωγής των αποτελεσμάτων αυτής κατά την ταυτόχρονη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των δημοτικών και περιφερειακών αρχών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
07.09.2010 Αρ. Πρ. 50966 Καθορισμός κατηγοριών των παροχών και διευκολύνσεων, οι οποίες συνυπολογίζονται στις εκλογικές δαπάνες των συνδυασμών και των υποψηφίων στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου
ΦΕΚ: 50966ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
1 96 97 98 99 100 109
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ