ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 03 Δεκεμβρίου 2023

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΔ - ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

16.12.2011 Αρ. Πρ. 52546 Σύσταση Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων στην μητροπολιτική περιφέρεια Αττικής
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ
13.12.2011 Αρ. Πρ. 51990 Κατανομή ποσού 3.042.034 €, εσόδων από το Φόρο Ζύθου στους Δήμους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.δ 703/70 και του άρθρου 84 του από 24-9/20.10.58 β.δ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
13.12.2011 Αρ. Πρ. 51991 Κατανομή ποσού 4.300.592,4€, εσόδων από τα Τέλη Διαφήμισης – Κατηγορίας Δ΄ στους Δήμους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 § 6 α του ν. 2880/2001

Αρχείο

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
13.12.2011 Αρ. Πρ. 51992 Κατανομή ποσού 5.966.248 €, εσόδων από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) στους Δήμους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 24 του ν. 2130/93
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
02.12.2011 Αρ. Πρ. 50699 Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2012
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
02.12.2011 Αρ. Πρ. 50698 Οδηγίες για την κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2012 – τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β΄) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων»

Αρχείο

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
29.11.2011 Αρ. Πρ. 50090 Συγκρότηση επιτροπής σύνταξης συμπληρωματικού πρωτοκόλλου παραλαβής εγγυημένης λειτουργίας δώδεκα(12) τεμαχίων αυτοκινήτων αποκομιδής απορριμμάτων μετά συμπιεστού (με κινητήρα φυσικού αερίου) (αρ.δ/ξης 6/2006)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
04.11.2011 Αρ. Πρ. 46522 Συγκρότηση επιτροπής σύνταξης συμπληρωματικού πρωτοκόλλου παραλαβής εγγυημένης λειτουργίας δώδεκα(12) τεμαχίων αυτοκινήτων αποκομιδής απορριμμάτων μετά συμπιεστού (με κινητήρα φυσικού αερίου) (αρ.δ/ξης 6/2006)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
02.11.2011 Αρ. Πρ. 45845 Κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2011
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ. & Δ.Ο.
31.10.2011 Αρ. Πρ. 45750 Κατανομή στους ΟΤΑ της ΣΑΤΑ έτους 2011 για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ. & Δ.Ο.
07.10.2011 Αρ. Πρ. 26270 Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του Ν.3386/2005 υπηκόων τρίτων χωρών, νομίμων εκπροσώπων, διευθυντών, στελεχών και λοιπών εργαζομένων σε αλλοδαπές αεροπορικές εταιρείες οι οποίες λειτουργούν στην Ελλάδα δυνάμει διακρατικών συμφωνιών, που έχουν κυρωθεί με νόμο
ΦΕΚ: 2518/Β΄/07.11.2011ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
04.10.2011 Αρ. Πρ. 43288 Ειδικό Πρόγραμμα Εξυγίανσης του άρθρου 262 του ν.3852/2010
ΦΕΚ: 2207/Β/13.10.2011ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
30.09.2011 Αρ. Πρ. 40055 Ανάπτυξη, ενοποίηση και πιστοποίηση δημοτικών διαδικτυακών τόπων
ΦΕΚ: Β 2147ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & Η.Ε.Σ.
29.09.2011 Αρ. Πρ. 89 Τροποποίηση του υπ’αριθμ. 185/2007 (ΦΕΚ 221A΄) Προεδρικού Διατάγματος «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού»

Αρχείο

ΦΕΚ: A 213/2011ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ. & Δ.Ο.
09.09.2011 Αρ. Πρ. 40038 Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων και περιφερειών.
ΦΕΚ: 2007 B'ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
1 95 96 97 98 99 111
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ