ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 04 Δεκεμβρίου 2022

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΔ - ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

17.06.2008 Αρ. Πρ. 11762 Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν. 3386/05 των υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι εισέρχονται στην Ελλάδα για φοίτηση σε Σχολές Εκπαίδευσης χειριστών αεροσκαφών, οι οποίες λειτουργούν με έγκριση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
ΦΕΚ: 1126 Β
03.06.2008 Αρ. Πρ. 12311 Καθορισμός των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη και της διαδικασίας κατάρτισης της έκθεσης της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν. 3386/05, καθώς και των ειδικότερων όρων για τη μετάκληση για εξαρτημένη εργασία υπηκόων τρίτων χωρών
ΦΕΚ: 1063 Β
19.03.2008 Αρ. Πρ. 17552 Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ
19.03.2008 Αρ. Πρ. 17552 Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.
17.03.2008 Αρ. Πρ. 5512 Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν. 3386/05 των υπηκόων τρίτων χωρών, επαγγελματιών ποδοσφαιριστών
ΦΕΚ: 481 Β
03.03.2008 Αρ. Πρ. 999 Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της υπ. αριθ. 16928/2007 ΚΥΑ, που αφορά στην “Πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού”
ΦΕΚ: 353 Β
04.02.2008 Αρ. Πρ. 6896 Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη μελών Συμβουλίου των Τοπικών Συμβουλίων Νέων και ρύθμιση θεμάτων διαδικασίας διεξαγωγής των εκλογών.
10.09.2007 Αρ. Πρ. 50891 Οικονομική Διοίκηση και Διαχείριση των Δημοτικών και Κοινοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006).
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
21.08.2007 Αρ. Πρ. 47233 Καθορισμός κατηγοριών των παροχών και διευκολύνσεων, οι οποίες συνυπολογίζονται στις εκλογικές δαπάνες των πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών και των υποψήφιων βουλευτών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
20.08.2007 Αρ. Πρ. 46718 Αναπροσαρμογή και προσδιορισμός για κάθε εκλογική περιφέρεια του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο βουλευτή
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
19.08.2007 Αρ. Πρ. 46701 Καθορισμός λεπτομερειών που αφορούν τη διαδικασία ψηφοφορίας στα μεικτά εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
18.08.2007 Αρ. Πρ. 46689 Χορήγηση χαρτιού στα κόμματα και στους συνασπισμούς κομμάτων για την κατασκευή των ψηφοδελτίων που θα χρησιμοποιηθούν στις βουλευτικές εκλογές της 16ης Σεπτεμβρίου 2007
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
18.08.2007 Αρ. Πρ. 46676 Καθορισμός ωρών λειτουργίας και βαθμού έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, των εκλογικών κέντρων κ.λ.π. των κομμάτων και των συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων κατά την προεκλογική περίοδο των βουλευτικών εκλογών και άλλων λεπτομερειών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
18.08.2007 Αρ. Πρ. 46694 Ασκηση εκλογικού δικαιώματος κρατουμένων
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
18.08.2007 Αρ. Πρ. 46693 Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους και άλλων λεπτομερειών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
1 97 98 99 100 101 103
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ