ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΔ - ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

02.07.2009 Αρ. Πρ. 17136 Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν. 3386/05 των υπηκόων τρίτων χωρών, νομίμων εκπροσώπων, διευθυντών, στελεχών και λοιπών εργαζομένων, οι οποίοι απασχολούνται στην αεροπορική εταιρεία της Δημοκρατίας της Μολδαβίας με την επωνυμία «AIR MOLDOVA» και η οποία λειτουργεί στην Ελλάδα δυνάμει της διακρατικής συμφωνίας που έχει κυρωθεί με το Ν. 3306/2005 (ΦΕΚ 18 Α΄).
ΦΕΚ: 1372 Β
19.06.2009 Αρ. Πρ. 34263 Καθορισμός ορίων υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων OTA, που τηρούν πρακτικά των συνεδριάσεων του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου ή Συμβουλίου Δημοτικού Διαμερίσματος ή Τοπικού Συμβουλίου καθώς και των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων , των συνδέσμων και ιδρυμάτων των ΟΤΑ
26.05.2009 Αρ. Πρ. 13689 Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν. 3386/05 των υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι απασχολούνται στην εταιρεία με τη επωνυμία «ARGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ARGO AIRWAYS»
ΦΕΚ: 1060 B
11.05.2009 Αρ. Πρ. 28492 Καθορισμός των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων
ΦΕΚ: ΦΕΚ Β΄931
04.05.2009 Αρ. Πρ. 50 Ορισμός ημέρας διεξαγωγής της ψηφοφορίας και της διάρκειας αυτής για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
14.04.2009 Αρ. Πρ. 23791 Καθορισμός χρόνου και τρόπου υποβολής δήλωσης από τους στρατιωτικούς τους υπηρετούντες στις ένοπλες δυνάμεις ή στο Λιμενικό Σώμα, το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στις εκλογές της 7ης Ιουνίου 2009, για την ανάδειξη των μελών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
13.04.2009 Αρ. Πρ. 22639 Άσκηση εκλογικού δικαιώματος κρατουμένων κατά τις εκλογές της 7ης Ιουνίου 2009 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
10.04.2009 Αρ. Πρ. 22204 Άσκηση εκλογικού δικαιώματος Ελλήνων ναυτικών κατά τις εκλογές της 7ης Ιουνίου 2009, για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
07.04.2009 Αρ. Πρ. 16 Υπογραφή συμπληρωματικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας της Π.Ε.Μ.-Ο.Τ.Α.
06.04.2009 Αρ. Πρ. 20170 Ευρωεκλογές 7ης Ιουνίου 2009
06.04.2009 Αρ. Πρ. 9.2776/3.553 Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ΄ αριθμ. 46855/1622/26.06.2008 (ΦΕΚ 1186/Β) ΚΥΑ, όπως ισχύει, με θέμα «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής της Πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013».
30.03.2009 Αρ. Πρ. 18976 Παράταση προθεσμίας υποβολής της αίτησης – δήλωσης των Ελλήνων εκλογέων που διαμένουν στο έδαφος των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Ιουνίου 2009.
24.03.2009 Αρ. Πρ. 17806 Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 106 της νομοθεσίας για την εκλογή Βουλευτών (Π.Δ 96/2007) κατά τις εκλογές του Ιουνίου 2009 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
24.03.2009 Αρ. Πρ. 18016 Καθορισμός προθεσμιών για το διορισμό μελών εφορευτικών επιτροπών των εκλογικών τμημάτων στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα διεξαχθούν στο έδαφος των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.λ.π.
18.03.2009 Αρ. Πρ. 16761 Καθορισμός περιεχομένου των ειδικών εκλογικών καταλόγων των Ελλήνων που διαμένουν στο έδαφος των λοιπών κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Ιουνίου 2009 κ.λ.π.
1 94 95 96 97 98 103
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ