ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 05 Δεκεμβρίου 2023

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΔ - ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

01.10.2010 Αρ. Πρ. 22037 Καθορισμός του τύπου ειδικής βεβαίωσης που χορηγείται σε υπηκόους τρίτων χωρών για τους οποίους έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή αναστολής ή έχει χορηγηθεί αναστολή από το Διοικητικό Πρωτοδικείο (ΑΔΑ : 4ΙΞ7Κ-Ι)
ΦΕΚ: 1629 Β'ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
21.09.2010 Αρ. Πρ. 53993 Κατανομή στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και την ΕΝΑΕ, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους, για το μήνα Σεπτέμβριο
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
21.09.2010 Αρ. Πρ. 53997 Κατανομή στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, προς κάλυψη δαπανών συντήρησης του οδικού δικτύου τους, για το μήνα Σεπτέμβριο
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
21.09.2010 Αρ. Πρ. 53995 Κατανομή στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, προς κάλυψη επενδυτικών δαπανών τους, για το μήνα Σεπτέμβριο
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
21.09.2010 Αρ. Πρ. 53853 Τρίτη κατανομή έτους 2010 σε ΟΤΑ για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων τους
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
21.09.2010 Αρ. Πρ. 54016 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους σε ΟΤΑ , για κάλυψη δαπανών του Σεπτέμβριου 2010
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
15.09.2010 Αρ. Πρ. 52669 Καθορισμός του τρόπου ψηφοφορίας των εκλογέων και εξαγωγής των αποτελεσμάτων αυτής κατά την ταυτόχρονη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των δημοτικών και περιφερειακών αρχών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
07.09.2010 Αρ. Πρ. 50966 Καθορισμός κατηγοριών των παροχών και διευκολύνσεων, οι οποίες συνυπολογίζονται στις εκλογικές δαπάνες των συνδυασμών και των υποψηφίων στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου
ΦΕΚ: 50966ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
07.09.2010 Αρ. Πρ. 50975 Ειδικότερος τρόπος σύνταξης της αναλυτικής κατάστασης των εκλογικών εσόδων – δαπανών των συνδυασμών και υποψηφίων κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές

Αρχείο

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
06.09.2010 Αρ. Πρ. 50322 Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς εγγράφων από ΕΛΤΑ για Διευθύνσεις Εκλογών και Μηχανοργάνωσης και Η.Ε.Σ.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
06.09.2010 Αρ. Πρ. 50073 Προμήθεια εκλογικών σάκων
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
03.09.2010 Αρ. Πρ. 50038 «Καθορισμός τεχνικών και διαδικαστικών ζητημάτων, σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της Κεντρικής Βάσης Δεδομένων, τη παροχή πρόσβασης σε αυτήν, τον τρόπο και τον χρόνο ενημέρωσης για τα αναρτώμενα έσοδα και τις δαπάνες των συνδυασμών και των υποψηφίων, τη διασφάλιση τήρησης των προσωπικών δεδομένων»

Αρχείο

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & Η.Ε.Σ.
02.09.2010 Αρ. Πρ. 48614 Νέα όρια προϋπολογισμού δημόσιων συμβάσεων με απευθείας ανάθεση και συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) για τους ΟΤΑ Α’ βαθμού και τους φορείς τους.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
31.08.2010 Αρ. Πρ. 49317 Καθορισμός ωρών λειτουργίας και βαθμού έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων κ.λ.π. των συνδυασμών κατά την προεκλογική περίοδο των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών και άλλων λεπτομερειών.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
25.08.2010 Αρ. Πρ. 48198 Καθορισμός διαστάσεων ψηφοδελτίων που θα χρησιμοποιηθούν κατά την ψηφοφορία για την εκλογή των αιρετών περιφερειακών αρχών
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΚΛΟΓΩΝ
1 98 99 100 101 102 111
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ