ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 23 Ιουνίου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΔ - ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

14.10.2008 Αρ. Πρ. 22467 Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του Ν. 3386/2005 υπηκόων τρίτων χωρών, που καταγγέλλουν παράνομες πράξεις καθώς και ανηλίκων στους οποίους έχουν επιβληθεί αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα με απόφαση του Δικαστηρίου Ανηλίκων
ΦΕΚ: 2208 B
14.10.2008 Αρ. Πρ. 22466 Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του Ν. 3386/2005 υπηκόων τρίτων χωρών, που θα στελεχώσουν τις Κοινές Τεχνικές Γραμματείες στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου “Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία” σύμφωνα με το άρθρο 29 ν. 3614/07 (ΦΕΚ 267 Α΄)
ΦΕΚ: 2191 B
14.10.2008 Αρ. Πρ. 22470 Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν. 3386/05 των υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι απασχολούνται σε αλλοδαπές εταιρείες που συνδέονται, κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του ν. 2190/1920 “Περί ανωνύμων εταιρειών”, με την ημεδαπή εταιρεία “ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ” και μετακινούνται με σκοπό την παροχή εξηρτημένης εργασίας στη έδρα της ελληνικής εταιρείας
ΦΕΚ: 2208 B
05.09.2008 Αρ. Πρ. Π.Δ. 128 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/71/ΕΚ της 12ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την ειδική διαδικασία εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών για σκοπούς επιστημονικής έρευνας
ΦΕΚ: Α 190
28.08.2008 Αρ. Πρ. 60460/2171 Τροποποίηση της με αριθμό 46855/1622/26.06.2008 (ΦΕΚ 1186/Β) όμοιας Απόφασης με θέμα “Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής της Πράξης “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής”, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013″.
27.08.2008 Αρ. Πρ. 60292/2158 Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής των Πράξεων α) “Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων” και β) “Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας”, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013.
13.08.2008 Αρ. Πρ. 51493 Καθορισμός αποδοχών των εκπαιδευομένων στις Σχολές Δημοτικής Αστυνομίας
29.07.2008 Αρ. Πρ. Π.Δ. 101 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2004/114/ΕΚ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό τις σπουδές ή την εθελοντική υπηρεσία
ΦΕΚ: Α 157
24.07.2008 Αρ. Πρ. 47267 Συγκρότηση των οργάνων των Τοπικών Συμβουλίων Νέων, αρμοδιότητες, λειτουργία, οικονομική διοίκηση και έλεγχος αυτών.
21.07.2008 Αρ. Πρ. 16343 Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 3386/05 των εκπαιδευτικών στο σχολείο Φιλιππίνων στην Ελλάδα με επωνυμία “KATIPUNAN PHILIPPINES CULTURAL ACADEMY (KAPHILCA)”
ΦΕΚ: 1063 B
03.07.2008 Αρ. Πρ. 53 Συμπληρωματική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. έτους 2007.
17.06.2008 Αρ. Πρ. 11762 Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν. 3386/05 των υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι εισέρχονται στην Ελλάδα για φοίτηση σε Σχολές Εκπαίδευσης χειριστών αεροσκαφών, οι οποίες λειτουργούν με έγκριση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
ΦΕΚ: 1126 Β
03.06.2008 Αρ. Πρ. 12311 Καθορισμός των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη και της διαδικασίας κατάρτισης της έκθεσης της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν. 3386/05, καθώς και των ειδικότερων όρων για τη μετάκληση για εξαρτημένη εργασία υπηκόων τρίτων χωρών
ΦΕΚ: 1063 Β
19.03.2008 Αρ. Πρ. 17552 Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ
19.03.2008 Αρ. Πρ. 17552 Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.
1 109 110 111 112 113 115
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ