ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΔ - ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

03.05.2007 Αρ. Πρ. 185 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού»

Αρχείο

ΦΕΚ: Α 221/2007ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ. & Δ.Ο.
03.05.2007 Αρ. Πρ. 185 Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού
ΦΕΚ: Α 221/2007
13.04.2007 Αρ. Πρ. 7921 Καθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας διαμονής, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 4 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42 A’/23.2.07)
ΦΕΚ: 687 Β
14.03.2007 Αρ. Πρ. 5652 Παράταση της προθεσμίας υπαγωγής στις διατάξεις της αριθμ. 11702/23.6.06 (ΦΕΚ 892/ΤΒ΄/12.7.2006) Κ.Υ.Α.
ΦΕΚ: 416 Β
14.02.2007 Αρ. Πρ. 10484 Προσλήψεις για τροφίμους βρεφοκομείων & ορφανοτροφείων. ΦΕΚ 317 τ-Β/8-3-2007
31.01.2007 Αρ. Πρ. 30183 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών για το έτος 2007
ΦΕΚ: 119 Β
07.11.2006 Αρ. Πρ. 51353 Καθορισμός του τύπου ειδικής βεβαίωσης που χορηγείται σε υπηκόους τρίτων χωρών για τους οποίους έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή αναστολής ή έχει χορηγηθεί αναστολή από το Διοικητικό Πρωτοδικείο
ΦΕΚ: 1677 Β
26.09.2006 Αρ. Πρ. 18829 Υπαγωγή στις ρυθμίσεις του άρθρου 17 του Ν. 3386/05 των υπηκόων τρίτων χωρών εργαζομένων στην εταιρεία NIPPPON KAIJI KYOKAI
ΦΕΚ: 1426 Β
29.07.2006 Αρ. Πρ. Π.Δ. 150 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2003/109/ΕΚ της 25ης Νοεμβρίου 2003 σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες
ΦΕΚ: Α 160
12.07.2006 Αρ. Πρ. Π.Δ. 131 Eναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης
ΦΕΚ: Α 143
06.07.2006 Αρ. Πρ. 12762 Υπαγωγή στις ρυθμίσεις του άρθρου 17 του Ν. 3386/05 των υπηκόων τρίτων χωρών εργαζομένων στην “Κοινοπραξία HANWHA-ROTEM”
ΦΕΚ: 881 Β
06.07.2006 Αρ. Πρ. 12760 Υπαγωγή στις ρυθμίσεις του άρθρου 17 του Ν. 3386/05 των υπηκόων τρίτων χωρών εργαζομένων στις αεροπορικές εταιρείες που λειτουργούν δυνάμει των διακρατικών συμφωνιών
ΦΕΚ: 881 Β
28.06.2006 Αρ. Πρ. 11962 Υπαγωγή στις ρυθμίσεις του άρθρου 17 του Ν. 3386/05 των υπηκόων τρίτων χωρών εργαζομένων της εταιρείας “THE LOUIS BERGER GROUP INC”
ΦΕΚ: 928 Β
23.06.2006 Αρ. Πρ. 11702 Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν. 3386/05 των υπηκόων τρίτων χωρών που φοιτούν ή έχουν αποφοιτήσει από δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα
ΦΕΚ: 892 Β
14.06.2006 Αρ. Πρ. 10976 Υπαγωγή στις ρυθμίσεις του άρθρου 17 του Ν. 3386/05 των υπηκόων τρίτων χωρών εργαζομένων στο Γραφείο του Ιαπωνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου
ΦΕΚ: 669 Β
1 109 110 111 112 113
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ