ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 05 Δεκεμβρίου 2023

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΔ - ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

31.07.2007 Αρ. Πρ. 43254 Κωλύματα, ασυμβίβαστα, συγκρότηση και λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου δημοτικών και κοινοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων του ν. 3463/2006.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ
29.06.2007 Αρ. Πρ. 36526 Κανονισμός λειτουργίας της Ειδικής Επιτροπής για την εξέταση προσφυγών κατά αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.
28.06.2007 Αρ. Πρ. 13703 Τροποποίηση της αριθμ. 24103/05 (ΦΕΚ Β΄1804) Υπουργικής Απόφασης περί “Καθορισμού απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3386/2005”
ΦΕΚ: 1135 B
20.06.2007 Αρ. Πρ. 13096 Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν. 3386/05 των υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι διέμεναν, νομίμως, στην Ελλάδα για λόγους οικογενειακής επανένωσης και αναχώρησαν από την Χώρα για φοίτηση σε Α.Ε.Ι του εξωτερικού ή για την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων στην χώρα τους
ΦΕΚ: 1263 B
14.06.2007 Αρ. Πρ. Π.Δ. 106 Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους
ΦΕΚ: Α 135ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
14.05.2007 Αρ. Πρ. 10486 Καθορισμός του αρμόδιου οργάνου και της διαδικασίας βεβαίωσης των προστίμων του ν.3386/2005
ΦΕΚ: 901 Β
03.05.2007 Αρ. Πρ. 185 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού»

Αρχείο

ΦΕΚ: Α 221/2007ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ. & Δ.Ο.
03.05.2007 Αρ. Πρ. 185 Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού
ΦΕΚ: Α 221/2007
13.04.2007 Αρ. Πρ. 7921 Καθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας διαμονής, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 4 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42 A’/23.2.07)
ΦΕΚ: 687 Β
14.03.2007 Αρ. Πρ. 5652 Παράταση της προθεσμίας υπαγωγής στις διατάξεις της αριθμ. 11702/23.6.06 (ΦΕΚ 892/ΤΒ΄/12.7.2006) Κ.Υ.Α.
ΦΕΚ: 416 Β
14.02.2007 Αρ. Πρ. 10484 Προσλήψεις για τροφίμους βρεφοκομείων & ορφανοτροφείων. ΦΕΚ 317 τ-Β/8-3-2007
31.01.2007 Αρ. Πρ. 30183 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών για το έτος 2007
ΦΕΚ: 119 Β
07.11.2006 Αρ. Πρ. 51353 Καθορισμός του τύπου ειδικής βεβαίωσης που χορηγείται σε υπηκόους τρίτων χωρών για τους οποίους έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή αναστολής ή έχει χορηγηθεί αναστολή από το Διοικητικό Πρωτοδικείο
ΦΕΚ: 1677 Β
26.09.2006 Αρ. Πρ. 18829 Υπαγωγή στις ρυθμίσεις του άρθρου 17 του Ν. 3386/05 των υπηκόων τρίτων χωρών εργαζομένων στην εταιρεία NIPPPON KAIJI KYOKAI
ΦΕΚ: 1426 Β
29.07.2006 Αρ. Πρ. Π.Δ. 150 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2003/109/ΕΚ της 25ης Νοεμβρίου 2003 σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες
ΦΕΚ: Α 160
1 107 108 109 110 111
ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ