ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 04 Δεκεμβρίου 2022

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

06.07.2005 Αρ.20 Θέματα προσωπικού των ΟΤΑ που ρυθμίζονται με το ν. 3320/2005(ΦΕΚ 48/Α΄/23-2-2005).
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
10.05.2005 Αρ.COM(2005)184 Πρόγραμμα της Χάγης – Ανακοίνωση Ε. Επιτροπής
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
03.03.2005 Αρ.- Πρόγραμμα της Χάγης (2005-2009)
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
04.02.2005 Αρ.5 Προσλήψεις προσωπικού στους ΟΤΑ α’ βαθμού.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
04.02.2005 Αρ.5 Προσλήψεις προσωπικού στους ΟΤΑ α΄ βαθμού.
Εγκύκλιος
28.01.2005 Αρ.6 ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΣΤΙΚΗΣ & ΔΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ
14.01.2005 Αρ.1 Υποβολή ερωτημάτων από Περιφερειακές υπηρεσίες ΟΤΑ – ΝΠΔΔ και μεμονωμένους υπαλλήλους στο Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
14.01.2005 Αρ.2 Επιβολή ανταποδοτικών τελών απο τους ΟΤΑ α΄ και β’ βαθμού.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
22.12.2004 Αρ.57 Θέματα προσωπικού των Ο.Τ.Α. που ρυθμίζονται με το ν.3274/2004 ( Φ.Ε.Κ. 195/Α/19-10-2004).
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
22.12.2004 Αρ.57 Θέματα προσωπικού των Ο.Τ.Α. που ρυθμίζονται με το ν.3274/2004 ( Φ.Ε.Κ. 195/Α/19-10-2004)
Εγκύκλιος
21.12.2004 Αρ.56 Ερμηνευτική εγκύκλιος των άρθρων 1 2 και 4 του ν. 3274/ 2004 (ΦΕΚ Α’ 195) «Οργάνωση και Λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού».
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
21.12.2004 Αρ.56 Ερμηνευτική εγκύκλιος των άρθρων 1 2 και 4 του ν. 3274/ 2004 (ΦΕΚ Α’ 195) “Οργάνωση και Λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού.
Εγκύκλιος
13.12.2004 Αρ.114 Προϋποθέσεις εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό τις σπουδές την ανταλλαγή μαθητών την άμισθη πρακτική άσκηση ή την εθελοντική υπηρεσία
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
09.12.2004 Αρ.54 Ερμηνευτική εγκύκλιος των άρθρων 2 21 παράγραφος 1 22 παράγραφοι 7 8 και 9 27 28 29 33 και 35 παράγραφοι 2 6 10 και 12 του ν. 3274/ 2004 (ΦΕΚ Α’195). «Οργάνωση και Λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού».
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
03.05.2004 Αρ.Ν 3274 Κατάρτιση και τήρηση Εθνικού Δημοτολογίου
Εγκύκλιος
1 272 273 274 275 276 278