ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

21.11.2008 Αρ.25776 Διευκρινίσεις αναφορικά με την αναγνώριση αλλοδαπού ανήλικου τέκνου από Έλληνα πατέρα
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
19.11.2008 Αρ.71934 Αναγνώριση προϋπηρεσίας σε ΝΠΙΔ
Εγκύκλιος
18.11.2008 Αρ.71463 Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού και συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας για την παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης (προμήθειας και τοποθέτησης) εννιακοσίων (900) πινακίδων δημοσιότητας στα σχολεία του υποέργου 1 και 2 του έργου «Κατασκευή των εσωτερικών εγκ/σεων φυσικού αερίου και αντικατάσταση των καυστήρων πετρελαίου με καυστήρες φυσικού αερίου στις εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης Σχολείων και άλλων Δημόσιων κτιρίων»
Διαγωνισμός
14.11.2008 Αρ.70765 Εκπαίδευση των επιτυχόντων στο διαγωνισμό για την πρόσληψη Ειδικού Ένστολου Προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας
ΠΔ - Απόφαση
13.11.2008 Αρ.46 Προετοιμασία των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Ιούνιο του 2009. Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των πρεσβευτικών και προξενικών αρχών της χώρας στα κράτη μέλη της Ε.Ε. για την ψηφοφορία στο εξωτερικό (Ν. 1427/1984 Φ.Ε.Κ. Α’ 40/9-4-84)
Εγκύκλιος
12.11.2008 Αρ.58975 Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου για τα κοινωνικά προγράμματα των ΟΤΑ που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ ή το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ ή του ΕΣΠΑ.
Εγκύκλιος
07.11.2008 Αρ.63237 (+44619) Μετάταξη – Απόσπαση υπαλλήλων
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
07.11.2008 Αρ.45 Αποστολή της υπ’ αριθ. 484/2008 γνωμοδότησης του ΝΣΚ.
Εγκύκλιος
07.11.2008 Αρ.63237 (+44619) Μετάταξη – Απόσπαση υπαλλήλων
Εγκύκλιος
29.10.2008 Αρ.ΚΥΑ 67146 Κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων οικονομικού έτους 2009.
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
15.10.2008 Αρ.- Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο (Οκτώβριος 2008)
ΕγκύκλιοςΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
14.10.2008 Αρ.22468 Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν. 3386/05 των υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι απασχολούνται σε θυγατρικές εταιρείες, εγκαταστημένες σε τρίτη χώρα, της μητρικής ελληνικής εταιρείας με την επωνυμία “ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ”
ΠΔ - Απόφαση
14.10.2008 Αρ.22467 Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του Ν. 3386/2005 υπηκόων τρίτων χωρών, που καταγγέλλουν παράνομες πράξεις καθώς και ανηλίκων στους οποίους έχουν επιβληθεί αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα με απόφαση του Δικαστηρίου Ανηλίκων
ΠΔ - Απόφαση
14.10.2008 Αρ.22466 Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του Ν. 3386/2005 υπηκόων τρίτων χωρών, που θα στελεχώσουν τις Κοινές Τεχνικές Γραμματείες στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου “Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία” σύμφωνα με το άρθρο 29 ν. 3614/07 (ΦΕΚ 267 Α΄)
ΠΔ - Απόφαση
14.10.2008 Αρ.22470 Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν. 3386/05 των υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι απασχολούνται σε αλλοδαπές εταιρείες που συνδέονται, κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του ν. 2190/1920 “Περί ανωνύμων εταιρειών”, με την ημεδαπή εταιρεία “ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ” και μετακινούνται με σκοπό την παροχή εξηρτημένης εργασίας στη έδρα της ελληνικής εταιρείας
ΠΔ - Απόφαση
1 270 271 272 273 274 305